A.P. Møller Fonden

Fondens fundats fra 1953 udpeger en række områder, der i særlig grad skal tilgodeses:

 • Danskheden i det dansk-tyske grænseland
 • Samarbejdet mellem Danmark og de øvrige nordiske lande
 • Dansk søfart og industri
 • Videnskab, særligt lægevidenskab
 • Almennyttige formål.

Blandt de almennyttige formål har Fonden traditionelt støttet et meget bredt udsnit af dansk kultur. Det har bl.a. indbefattet kirker, museer, kunsthaller, historiske anlæg, parker og haver, vind- og vandmøller, havne og særlige, bevaringsværdige bygninger − men også nybyggeri, videnskab, fritid og sport, musik, bøger, teater og ballet.

Støttes ikke

Løbende drift og administration falder uden for Fondens område, som heller ikke dækker enkeltpersoners underhold, uddannelse og studierejser.

Mere information?

Læs mere om ansøgningsproceduren eller om udvalgte projekter − fra Operaen og Fælledparken over M/S Museet for Søfart til A.P. Møller Skolen og Den Gamle By.

ANSØGNING
PROJEKTER

Persondatapolitik

A.P. Møller Fonden – herefter Fonden – er dataansvarlig som defineret i Persondataforordningen og beder derfor om, at eventuelle CV’er, der vedhæftes, kun indeholder de relevante informationer om personer, der medvirker i projektet, og altså aldrig private informationer som CPR-nummer, privatadresse, mailadresse mv., social- el. helbredsoplysninger; ej heller navne på ægtefælle, partner eller børn.

Fondens dataansvar omfatter alle fonde og støtteordninger, hvor Fonden modtager ansøgninger, således også Den A.P. Møllerske Støttefond, hvorunder Det Sociale Initiativ hører. Fondens overordnede ”Persondatapolitik” kan ses her 
I tillæg hertil gælder, at:

 • ansøger og alle, hvis persondata er indeholdt i ansøgningen, sammen med ansøgningen skal indsende underskrevet samtykkeerklæring. Med erklæringen accepterer ansøger(e), at Fonden modtager persondata som dataansvarlig, og at Fonden kan anvende disse data i behandling af ansøgningen. Herunder at Fonden, når det findes nødvendigt, deler ansøgningen, og de indeholdte persondata, med eksterne fagkyndige for at indhente en vurdering. Når eksterne fagkyndige inddrages, sker det inden for rammerne af en databehandleraftale, der også indebærer tavshedspligt.
 • Fonden opbevarer modtagne data, så længe en given bevilling er åben.
 • afsluttede bevillinger arkiveres uden eventuelle persondata i fem år. Dette til brug for statistik samt til dokumentation i forbindelse med Fondens regnskab og eventuelle forespørgsler fra SKAT.
 • ansøgninger, der har været behandlet uden at modtage bevilling, arkiveres uden eventuelle persondata i fem år efter afslag. Dette til brug for statistik.

Samtykkeerklæring
Ansøgninger skal vedlægges erklæring på samtykke til ovennævnte. Samtykkeerklæringen bedes udfyldt, underskrevet og vedlagt ansøgningen:

SAMTYKKEERKLÆRING

Ansøgere har jf. Persondataforordningen ret til:

 • at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger. Sletning af oplysninger i verserende ansøgning vil dog medføre, at ansøgningen afvises. For igangværende bevillinger kan det medføre, at udbetalinger stoppes.
 • at modtage de indgivne personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.