A.P. Møller Fonden

Fondens fundats fra 1953 udpeger en række områder, der i særlig grad skal tilgodeses:

 • Danskheden i det dansk-tyske grænseland
 • Samarbejdet mellem Danmark og de øvrige nordiske lande
 • Dansk søfart og industri
 • Videnskab, særligt lægevidenskab
 • Almennyttige formål

Blandt de almennyttige formål har Fonden traditionelt støttet et meget bredt udsnit af dansk kultur. Det har bl.a. indbefattet kirker, museer, kunsthaller, historiske anlæg, parker og haver, vind- og vandmøller, havne og særlige, bevaringsværdige bygninger − men også nybyggeri, videnskab, fritid og sport, musik, bøger, teater og ballet.

LÆS OM UDVALGTE STØTTEDE PROJEKTER

Støttes ikke
Løbende drift og administration falder uden for Fondens område, som heller ikke dækker enkeltpersoners underhold, uddannelse og studierejser.

Vejledning til ansøgning
A.P. Møller Fonden arbejder med løbende ansøgningsbehandling og har derfor ikke faste frister for indsendelse af ansøgning.

Hvad bør en ansøgning indeholde?
Fonden støtter mange forskellige typer projekter, og der findes ingen formel for den gode ansøgning. En række informationer vil dog næsten altid være nødvendige, og det er en god ide at kontrollere, om ansøgningen besvarer disse spørgsmål:

 • Hvad er formålet?
 • Hvilket beløb søges der om?
 • Er det ansøgte beløb inkl. eller ekskl. moms?
 • Hvem er ansvarlig for ansøgningen, og fremgår kontaktinformation (adresse, tlf. og e-mail)?
 • Hvad er projektets idé, baggrund og perspektiv?
 • Hvem får gavn af projektet?
 • Er der opbakning fra relevante samarbejdspartnere?
 • Hvordan fremtidssikres projektet (forankring)?
 • Er evt. driftsudgifter dækket?
 • Er der lagt et driftsbudget, der kan dokumentere projektets levedygtighed?
 • Hvad er projektets samlede budget?
 • Hvilke andre kilder søges − er der allerede opnået støtte/hvornår ventes svar?
 • Hvilken medfinansiering (egenfinansiering, offentlige bidrag etc.) er der?
 • Er seneste årsregnskab vedlagt (for institutioner)?
 • Er det undersøgt, om projektet er momspligtigt, og fremgår status?
 • Er der særlige udfordringer og risici forbundet med projektet?

Hvis der er behov for at vedhæfte uddybende information til ansøgningen, er dette muligt i ansøgningsportalen.