Lægefonden

Ansøgningsperiode
Der kan ansøges til Fonden til Lægevidenskabens Fremme en gang om året.
I 2021 åbnes der for ansøgninger primo september, hvor link til ansøgningsplatformen vil være tilgængelig her på siden frem til ansøgningsfristen i oktober.
Uden for ansøgningsperioden er ansøgningsplatformen ikke tilgængelig.

Vejledning til ansøgning
Fondens midler anvendes efter følgende retningslinjer:

 1. Bevilling kan gives til videnskabeligt arbejdende klinikker, laboratorier og institutioner til udførelse af projekter, herunder driftsudgifter (forsøgsmaterialer), laborantaflønning, anskaffelse af mindre apparatur samt aflønning af ikke-videnskabelig arbejdskraft. Der ydes normalt kun begrænset støtte til forskningsårsprojekter. Det er en forudsætning for enhver bevilling, at ansøgeren er fuldt lønfinansieret i perioden.

 2. Den typiske legatportion er på 50.000-100.000 kr. Der tildeles kun midler, hvis der er sikkerhed for, at tilskud fra det offentlige ikke beskæres. Der ydes ikke bevilling til ph.d.-studieafgifter, overhead eller andre administrationsomkostninger.

 3. Bevillinger kan gives til enkeltpersoner med henblik på korterevarende ophold ved udenlandske universiteter eller institutioner (der skal vedlægges accept fra værtsinstitutionen) inden for områder, der må skønnes at være af betydning for dansk lægevidenskab eller det danske samfund. Bevilling kan ikke gives med henblik på deltagelse i kongresser eller til ledsageres deltagelse i rejseophold. Udlandsophold uden videnskabeligt indhold støttes ikke.

Der ydes ikke bevilling til oversættelse og publicering.
Der kan kun søges til ét formål på hver ansøgning.

Hvad bør en ansøgning indeholde?
Ansøgningen skal - foruden nøje redegørelse for arbejdets planlæggelse - indeholde følgende:

 • budget for beløbets anvendelse
 • oplysning om ansøgerens stilling
 • uddannelse og tidligere videnskabelige produktion
 • hvorvidt der er søgt eller opnået tilskud fra anden side til det planlagte arbejde

Ofte stillede spørgsmål

 • Er der tale om et personligt legat?
  Nej. Bevillingen gives til den institution, ansøger er beskæftiget ved, men er naturligvis øremærket ansøgers forskningsprojekt. Af samme grund anvendes institutionens CVR-nr., og ikke ansøgers CPR-nr. til ansøgningen.

 • Må bevillingen overføres til en anden institution, hvis ansøger flytter dertil?
  Det afhænger af, om den institution, som har modtaget bevillingen, er enig deri. Typisk kræver dette en formel erklæring.

 • Kan projektperioden forlænges?
  Det afhænger af de konkrete forhold. Særskilt godkendelse herfra kræves.

 • Må bevillingen anvendes til andet end det ansøgte?
  Nej. Hvis et projekt helt eller delvist ikke kan gennemføres som planlagt, kræver det normalt tilbagebetaling af bevillingen. Kontakt sekretariatet, hvis denne situation opstår.

 • Er der særlige krav mht. afrapportering, regnskabsaflæggelse e.l.?
  Nej. Send dog meget gerne en ganske summarisk redegørelse for projektets forløb med opnåede positive el. evt. negative resultater, samt et sammenfattende projektregnskab i hovedtal hertil, når projektet er afsluttet.

 • Kan der ansøges løbende?
  Nej. Der åbnes for ansøgninger primo september, hvilket vil fremgå af hjemmesiden her med ansøgningsfrist ca. medio oktober.

 • Hvornår vil der komme svar?
  Normalt ultimo januar. Alle ansøgere får besked.

 • Kan jeg ansøge om støtte til et projekt, som udgør et selvstændigt delelement af et langt mere omfattende forskningsprojekt?
  Ja.

 • Kan jeg søge om støtte til egen løn?
  Nej, fordi en bevilling forudsætter, at ansøgeren er fuldt lønfinansieret i perioden.
 • Hvem skal stå som ansøger, når jeg er ph.d.- eller forskningsårsstuderende?
  Det skal den ph.d.– eller forskningsårsstuderende selv. Vejlederens anbefaling skal vedlægges som bilag. Bemærk dog, at en evt. bevilling gives til den pågældende institution, om end øremærket ansøger. Der er altså ikke tale om et personligt legat e.l.

 • Skal alle evt. samarbejdspartnere oplyses?
  Ja.

 • Kan der søges om støtte til aflønning af teknisk-administrativt personale?
  Ja, men som beskrevet under punkt 1 ovenfor, kun i det omfang, der foreligger en umiddelbar og tæt tilknytning til forskningsprojektet. Der kan altså ikke søges om støtte til opgaver, som er almindelige for et sekretariat eller led i egen videnskabelig læring, f.eks. litteratursøgning eller almindelig statistisk beregning af egne forskningsresultater.

 • Kan Lægefonden søges af f.eks. naturvidenskabelige studerende?
  Fondens sigte er lægevidenskabens fremme, som indebærer et klart patientfokus i forskningen. Det gælder også for ansøgninger fra beslægtede discipliner.

Persondatapolitik
Se persondatapolitik for A.P. Møller Fonden, som er gældende for Lægefonden:
Persondatapolitik