Lægefonden

Fonden blev oprettet i 1958 som et bidragsudvalg under A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Der ydes støtte til projekter på baggrund af elektronisk ansøgningsskema. Skemaet er sammen med en vejledning kun tilgængeligt i en periode op til ansøgningsfristen.

Fondens midler anvendes efter følgende retningslinier:

  1. Bevilling kan gives til videnskabeligt arbejdende klinikker, laboratorier og institutioner til udførelse af projekter, herunder driftsudgifter (forsøgsmaterialer), laborantaflønning, anskaffelse af mindre apparatur samt aflønning af ikke-videnskabelig arbejdskraft. Der ydes normalt kun begrænset støtte til forskningsårsprojekter. Det er en forudsætning for enhver bevilling, at ansøgeren er fuldt lønfinansieret i perioden.  
  2. Den typiske legatportion er på 50.000-100.000 kr. Der tildeles kun midler, hvis der er sikkerhed for, at tilskud fra det offentlige ikke beskæres. Der ydes ikke bevilling til ph.d.-studieafgifter, overhead eller andre administrationsomkostninger. 
  3. Bevillinger kan gives til enkeltpersoner med henblik på korterevarende ophold ved udenlandske universiteter eller institutioner (der skal vedlægges accept fra værtsinstitutionen) inden for områder, der må skønnes at være af betydning for dansk lægevidenskab eller det danske samfund. Bevilling kan ikke gives med henblik på deltagelse i kongresser eller til ledsageres deltagelse i rejseophold. Udlandsophold uden videnskabeligt indhold støttes ikke.

Der ydes ikke bevilling til oversættelse og publicering.   

Der kan kun søges til ét formål på hver ansøgning. 

Ansøgningen må foruden nøje redegørelse for arbejdets planlæggelse indeholde budget for beløbets anvendelse, oplysning om ansøgerens stilling, uddannelse og tidligere videnskabelige produktion, samt oplysning om, hvorvidt der er søgt eller opnået tilskud fra anden side til det planlagte arbejde.

Persondatapolitik for Lægefonden

Fonden er dataansvarlig som defineret i Persondataforordningen og beder derfor om, at CV’er, der vedhæftes, alene indeholder de nævnte informationer om ansøger, og altså aldrig private informationer som CPR-nummer, privatadresse, mail mv., social- el. helbredsoplysninger; eller navne på tredjepart, som ægtefælle, partner eller børn. Ansøgninger, der indeholder de nævnte ikkeønskede oplysninger, vil blive afvist og makuleret. 

Offentligt tilgængelige bibliografiske informationer som navne på medforfattere, vejledere m.fl. er ikke omfattet af ovennævnte.

A.P. Møller Fondens – herefter Fonden – overordnede ”Persondatapolitik” kan ses her
I tillæg hertil gælder for Lægefonden, at:

  • ansøger ved indgivelse af ansøgning samtidig giver sit samtykke til, at Fonden modtager persondata som dataansvarlig, og at Fonden kan anvende disse data i behandling af ansøgningen. Herunder at Fonden deler ansøgningen, og de indeholdte persondata, med medlemmer af bidragsudvalget: Lægefondens bestyrelse, der træffer beslutning om tildeling af bevillinger.
  • ansøgninger arkiveres uden eventuelle persondata i fem år. Dette til brug for statistik samt til dokumentation i forbindelse med Fondens regnskab og eventuelle forespørgsler fra SKAT.
  • ansøgninger, der har været behandlet uden at modtage bevilling, arkiveres uden eventuelle persondata i fem år. Dette til brug for statistik. 

Ansøgere har jf. Persondataforordningen ret til:

  • at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger. Sletning af oplysninger i verserende ansøgning vil dog medføre, at ansøgningen afvises.
  • at modtage de indgivne personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Næste ansøgningsfrist er primo oktober 2019