Lægefonden

Fonden blev oprettet i 1958 som et bidragsudvalg under A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Der ydes støtte til projekter på baggrund af ansøgningsskema. 

Fondens midler anvendes efter følgende retningslinier:

  1. Bevilling kan gives til videnskabeligt arbejdende klinikker, laboratorier og institutioner til udførelse af projekter, herunder driftsudgifter (forsøgsmaterialer), laborantaflønning, anskaffelse af mindre apparatur samt aflønning af ikke-videnskabelig arbejdskraft. Der ydes normalt kun begrænset støtte til forskningsårsprojekter. Det er en forudsætning for enhver bevilling, at ansøgeren er fuldt lønfinansieret i perioden.  
  2. Den typiske legatportion er på 50.000-100.000 kr. Der tildeles kun midler, hvis der er sikkerhed for, at tilskud fra det offentlige ikke beskæres. Der ydes ikke bevilling til ph.d.-studieafgifter, overhead eller andre administrationsomkostninger. 
  3. Bevillinger kan gives til enkeltpersoner med henblik på korterevarende ophold ved udenlandske universiteter eller institutioner (der skal vedlægges accept fra værtsinstitutionen) inden for områder, der må skønnes at være af betydning for dansk lægevidenskab eller det danske samfund. Bevilling kan ikke gives med henblik på deltagelse i kongresser eller til ledsageres deltagelse i rejseophold. Udlandsophold uden videnskabeligt indhold støttes ikke.

Der ydes ikke bevilling til oversættelse og publicering.   

Ansøgningen må foruden nøje redegørelse for arbejdets planlæggelse indeholde budget for beløbets anvendelse, oplysning om ansøgerens stilling, uddannelse og tidligere videnskabelige produktion, samt oplysning om, hvorvidt der er søgt eller opnået tilskud fra anden side til det planlagte arbejde.

Der kan kun søges til ét formål på hver ansøgning. 

Den årlige ansøgningsfrist er i oktober. Præcis dato annonceres her ultimo maj.