Støttefonden

Den A.P. Møllerske Støttefond blev oprettet i 1983. Dens formål er − ud over at yde støtte til en nærmere bestemt kreds af personer med tilknytning til A.P. Møller Gruppen − at støtte velgørende eller almennyttige formål, som bestyrelsen finder egnede og kvalificerede til støtte.

Støttefonden har i 2016 besluttet at donere 750 mio. kr til et fokuseret initiativ på det sociale område, som skal gå til tre programområder: 1) Flere udsatte borgere i arbejde eller uddannelse, 2) Brud med den negative sociale arv, 3) Socialt byggeri med målbar effekt.

SE MERE OM SOCIALINDSATSEN

Støttefonden har samme adresse som A.P. Møller Fonden og uddeler ca. 100 bevillinger om året. Flere af de projekter, som Fonden støtter, omtales under:

PROJEKTER

Støttes ikke

Løbende drift og administration falder uden for Fondens område, som heller ikke dækker enkeltpersoners underhold, uddannelse og studierejser.

Støttefondens bestyrelse

Fil.kand. Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla (formand)
Fru Leise Mærsk Mc-Kinney Møller
Managing Director Johan Pedersson Uggla
Direktør Claus V. Hemmingsen

Mere information?

Læs mere om ansøgningsproceduren:

ANSØGNING

Persondatapolitik

A.P. Møller Fonden – herefter Fonden – er dataansvarlig som defineret i Persondataforordningen og beder derfor om, at eventuelle CV’er, der vedhæftes, kun indeholder de relevante informationer om personer, der medvirker i projektet, og altså aldrig private informationer som CPR-nummer, privatadresse, mailadresse mv., social- el. helbredsoplysninger; ej heller navne på ægtefælle, partner eller børn.

Fondens dataansvar omfatter alle fonde og støtteordninger, hvor Fonden modtager ansøgninger, således også Den A.P. Møllerske Støttefond, hvorunder Det Sociale Initiativ hører. Fondens overordnede ”Persondatapolitik” kan ses her 
I tillæg hertil gælder, at:

  • ansøger og alle, hvis persondata er indeholdt i ansøgningen, sammen med ansøgningen skal indsende underskrevet samtykkeerklæring. Med erklæringen accepterer ansøger(e), at Fonden modtager persondata som dataansvarlig, og at Fonden kan anvende disse data i behandling af ansøgningen. Herunder at Fonden, når det findes nødvendigt, deler ansøgningen, og de indeholdte persondata, med eksterne fagkyndige for at indhente en vurdering. Når eksterne fagkyndige inddrages, sker det inden for rammerne af en databehandleraftale, der også indebærer tavshedspligt.
  • Fonden opbevarer modtagne data, så længe en given bevilling er åben.
  • afsluttede bevillinger arkiveres uden eventuelle persondata i fem år. Dette til brug for statistik samt til dokumentation i forbindelse med Fondens regnskab og eventuelle forespørgsler fra SKAT.
  • ansøgninger, der har været behandlet uden at modtage bevilling, arkiveres uden eventuelle persondata i fem år efter afslag. Dette til brug for statistik.

Samtykkeerklæring
Ansøgninger skal vedlægges erklæring på samtykke til ovennævnte. Samtykkeerklæringen bedes udfyldt, underskrevet og vedlagt ansøgningen:

SAMTYKKEERKLÆRING

Ansøgere har jf. Persondataforordningen ret til:

  • at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger. Sletning af oplysninger i verserende ansøgning vil dog medføre, at ansøgningen afvises. For igangværende bevillinger kan det medføre, at udbetalinger stoppes.
  • at modtage de indgivne personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.