Ansøgning 2018

Hvad kan der søges til?

Det er som hidtil muligt at søge om støtte til efter- og videreuddannelsesindsatser inden for alle faglige og pædagogiske områder i folkeskolen, herunder fagfaglig opkvalificering, almen didaktik, skoleledelse samt områder som den åbne skole, bevægelse, understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse. Initiativer må gerne samtænke flere af ovenstående områder, hvor det er relevant. Der kan både søges om støtte til nye initiativer samt til indsatser, der viderefører igangværende initiativer, som har modtaget støtte fra Fonden.

I 2018 ønsker Fonden desuden at indkalde ansøgninger, som fokuserer på folkeskolens evne til at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Retningslinjer for ansøgning, frister og vurderingskriterier er beskrevet nedenfor:

Opfølgende indsatser
Det er muligt at søge om støtte til indsatser, der følger op på igangværende initiativer, som har modtaget støtte fra Fonden. Der skal være tale om en opfølgende indsats, som kan styrke de langsigtede effekter af den igangværende indsats væsentligt. Der kan søges om støtte til opfølgende efter- og videreuddannelsesindsatser inden for alle faglige og pædagogiske områder i folkeskolen.

Ansøgningen vurderes efter de generelle vurderingskriterier. Derudover skal der i ansøgningen tydeligt redegøres for, hvilke resultater og erfaringer den igangværende indsats har afstedkommet, og hvordan den foreslåede indsats følger op på disse.

Det anbefales at henvende sig til Fonden inden fremsendelse af ansøgningen.

Der er to frister for at søge om støtte til opfølgende indsatser:

 • Den 12. april 2018, kl. 12.00
 • Den 11. oktober 2018, kl. 12.00

Fonden forventer, at de første bevillinger til opfølgende initiativer gives i juni 2018 henholdsvis februar 2019. 

Betydningen af social baggrund
Fonden ønsker at indkalde ansøgninger med fokus på folkeskolens evne til at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Det sker efter en prækvalificeringsproces, hvor et antal initiativer på baggrund af en kort ansøgning med beskrivelse af den påtænkte indsats udvælges til at indsende en egentlig ansøgning.

Hvis du ønsker at søge om støtte til en efter- og videreuddannelsesindsats, som sigter på at mindske betydningen af social baggrund, skal du indsende en kort beskrivelse af indsatsen. Ansøgningen skal indeholde en kort redegørelse for det planlagte initiativs grundidé samt et budgetoverslag. Fonden beslutter på baggrund af de indkomne forslag, hvorvidt det er relevant at gå videre med at formulere en egentlig ansøgning.

De indkomne forslag og den endelige ansøgning vurderes efter de generelle vurderingskriterier. Derudover bliver der lagt særlig vægt på længerevarende, helhedsorienterede indsatser, som samtænkes med øvrige indsatser i folkeskolen såvel som på det sociale område. Det er ligeledes afgørende, at initiativet er tydeligt forankret på forvaltnings- og skoleledelsesniveau.

Ved udformningen af den endelige ansøgning skal der tages højde for en række krav, som skal sikre, at der kan foretages en systematisk, tværgående vidensopsamling. Kravene bliver meddelt ansøger i god tid inden ansøgningsfristen.

Der kan søges om støtte til initiativer, hvor kompetenceudviklingen påbegyndes i skoleåret 2019/2020. Dog kan forberedende aktiviteter påbegyndes i foråret 2019.

Ansøgning om prækvalificering samt budgetoverslag indsendes til Fonden senest den 12. april 2018, kl. 12.00.

Du kan forvente svar på, hvorvidt der er basis for at udforme en egentlig ansøgning, inden den 1. juni 2018.

Den endelige ansøgning indsendes senest den 11. oktober 2018, kl. 12.00.

Fonden forventer, at de første bevillinger til efter- og videreuddannelsesindsatser med det formål at mindske betydningen af social baggrund gives i februar 2019.

Alle faglige og pædagogiske områder
I efteråret 2018 kan der søges om støtte til efter- og videreuddannelsesindsatser inden for alle faglige og pædagogiske områder i folkeskolen, herunder fagfaglig opkvalificering, almen didaktik, skoleledelse samt områder som den åbne skole, bevægelse, understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse. Initiativer må gerne samtænke flere af ovenstående områder, hvor det er relevant.

Der kan søges om støtte til initiativer, hvor kompetenceudviklingen påbegyndes i skoleåret 2019/2020. Dog kan forberedende aktiviteter påbegyndes i foråret 2019.

Ansøgningsfrist er den 11. oktober 2018, kl. 12.00

Fonden forventer, at de første bevillinger i efterårets ansøgningsrunde gives i februar 2019. 

Vurderingskriterier

Alle ansøgninger vurderes af Fondens vurderingsudvalg efter de samme vurderingskriterier. Se dog særlige fokuspunkter for opfølgende indsatser og indsatser med fokus på at mindske betydningen af social baggrund ovenfor.

I vurderingen lægges der vægt på, at initiativerne forberedes, gennemføres og følges op, så de får størst mulig varig effekt på personalets praksis samt elevernes læring og trivsel i folkeskolen. Alle indsatser bør tilrettelægges, så der skabes sammenhæng til målsætninger og prioriteter for folkeskolens aktuelle og generelle udviklingsområder. Fonden ser desuden interessante perspektiver i, at flere kommuner, skoler og/eller andre aktører går sammen i et forpligtende samarbejde.

I vurderingen lægges vægt på nedenstående kriterier.

Behovsafklaring, tydelig begrundelse og klare målsætninger: Det skal fremstå tydeligt, hvilke konkrete behov indsatsen udspringer af, og hvorfor der er behov for at gennemføre den. Der kan f.eks. være tale om, at indsatsen udspringer af særlige behov eller et klart formuleret ønske om at styrke et i forvejen højt niveau på bestemte områder.

Det skal fremgå tydeligt, hvilke resultater indsatsen ventes at give mht. målgruppernes kompetencer og praksis samt mht. elevernes læring og trivsel.

Forankring: Indsatsen bør udvikles under inddragelse af de lærere, pædagoger og skoleledere, der skal deltage i den. Der skal i ansøgningen redegøres for, hvordan de relevante grupper har været inddraget i det forberedende arbejde og behovsanalysen bag. Der vil desuden blive lagt vægt på, at initiativet har en tydelig kommunal forankring, og Fonden forventer, at alle relevante niveauer er involveret i indsatsen.

Varige forbedringer: Fonden prioriterer indsatser, der tager sigte på at skabe varige forbedringer i folkeskolen. Der lægges således vægt på:

 • Kompetenceudviklingsforløbenes begrundelse og et højt fagligt niveau
 • Praksisnærhed og omsætning af teori til praksis
 • At kompetenceudviklingsindsatsen omfatter flere medarbejdere og flere medarbejdergrupper fra samme skole/skolevæsen i én eller flere kommuner
 • At indsatsen understøttes organisatorisk, både på skole- og forvaltningsniveau, og at det tydeligt fremgår, hvilken rolle og hvilket ansvar de involverede niveauer har
 • Evidens og anerkendte erfaringer
 • At opnå størst mulig effekt på læring og trivsel.

Tværgående samarbejde: Fonden støtter gerne større indsatser, der gennemføres på tværs af og i samarbejde mellem skoler, kommuner, foreninger mv. Fonden prioriterer ligeledes indsatser, der inddrager leverandører fra forskellige sektorer, forskellige typer af uddannelsesinstitutioner og/eller udenlandske leverandører.

Udformning af ansøgning

Der benyttes et onlineansøgningsskema til alle ansøgninger. Ansøgere anbefales tidligt i processen at orientere sig i krav til ansøgningens indhold, form og længde. Fonden anbefaler endvidere, at ansøger selv udformer ansøgningen.

Nærmere oplysninger fremgår af det vejledningsmateriale, der sammen med ansøgningsskemaet vil blive tilgængeligt inden den 8. februar 2018.

Ansøgningen bør kort og præcist besvare følgende spørgsmål:

 • Hvilke behov eller muligheder udspringer indsatsen af, og hvad er dens formål?
 • Hvilke konkrete kompetence- og metodeudviklingsaktiviteter vil blive gennemført (antal timer, workshops o.l.), hvem og hvor mange deltager?
 • Hvordan har de involverede målgrupper været inddraget i udformningen af ansøgningen?
 • Hvilke øvrige kompetenceudviklingsaktiviteter foregår i de involverede kommuner, og hvordan spiller den planlagte indsats sammen med disse?
 • Hvilke resultater forventes indsatsen at give i forhold til deltagernes kompetencer og/eller praksis samt elevernes læring og trivsel?
 • Hvordan evalueres indsatsen, hvordan fastholdes positive resultater, og hvordan videreformidles den viden og de erfaringer, som indsatsen kaster af sig, til gavn for andre skoler og kommuner?

Bemærk:

 • Alle indsatser skal anbefales af den eller de kommuner, hvis medarbejdere skal deltage i indsatsen.
 • Det ansøgte beløb bør være minimum 250.000 kr.
 • Vejledning om momsforhold findes i vejledningsmaterialet under overskriften ”Økonomi”.
 • Overskridelse af projektbudgettet er ansøgers ansvar. Det er ikke muligt at søge om tillægsbevilling.
 • Fonden begrunder ikke afslag på ansøgning.

Der ydes ikke støtte til:

 • Dækning af deltageres lønudgifter eller vikarer i forbindelse med indsatsens aktiviteter
 • Enkeltpersoner 

Når indsatsen er i gang

Formidling og videndeling: Bevillingsmodtager er forpligtet til at dele viden fra indsatsen samt at formidle erfaringer og resultater ad relevante kanaler. Det sker for at sikre, at indsatsen bliver gennemført til gavn for andre skoler og kommuner.

Evaluering mv.: Bevillingsmodtager er forpligtet til løbende at orientere Fonden om gennemførte aktiviteter og status mht. indsatsens forventede resultater efter anvisning fra Fonden. Der skal bl.a. redegøres for opfyldelse af projektmål samt de erfaringer, udfordringer og refleksioner, som indsatsen har givet anledning til. Det er en forudsætning, at bevillingsmodtager løbende laver egne registreringer over aktivitetsniveau og målopfyldelse, så dette kan benyttes i indberetningerne til Fonden.

Fonden kan stille krav om, at bevillingsmodtager deltager i supplerende evalueringer, erfaringsopsamling el.lign. 

Ansøgningsskema 

ANSØGNINGSSKEMA 

NB: Det er pt. ikke muligt at oprette nye ansøgninger i ansøgningssystemet.

Vejledningsmateriale med nærmere beskrivelse af de formelle krav samt ansøgningsskema vil blive tilgængeligt inden den 8. februar 2018.