PMTO Teens – øget trivsel i familien, skolen og fritiden

Fokus på familien styrker udsatte unge med adfærdsforstyrrelser

I PMTO Teens får forældre værktøjer til at hjælpe de unge, funderet i en anerkendende tilgang. Foto: VIA University College

Det anslås, at 2-4 % af alle børn og unge i Danmark har adfærdsrelaterede forstyrrelser såsom dyssocial, aggressiv eller udfordrende adfærd. I udsatte familier forekommer adfærdsforstyrrelser hyppigere end i andre familier. 

København, Aarhus, Skive, Horsens, Hjørring, Aalborg og Vejen Kommune samt Center for ADHD er derfor gået sammen med VIA University College og VIVE om at afprøve metoden ”PMTO Teens” (Parent Management Training Oregon – Teens).

Projektet sigter mod at styrke udsatte familier med teenagere, der har adfærdsforstyrrelser. Målet er at hjælpe de unge til bedre trivsel, men også, at familierne får en større tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet – og dermed opnår en samlet større bæredygtighed. 

Indsatsen ligger inden for Den A.P. Møllerske Støttefonds fokusområde ’Udsatte familiers bæredygtighed’, som er en del af fondens sociale initiativ. Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 4.084.000 kr. til projektet. 

Familien i fokus
En af grundtankerne i PMTO Teens er, at familien har afgørende betydning for at få skabt en forskel i den unges liv.

Projektet undersøger, om PMTO er lige så virkningsfuldt for 13-17-årige som for børn på 4-12 år. Foto: VIA University College Projektet undersøger, om PMTO er lige så virkningsfuldt for 13-17-årige som for børn på 4-12 år. Foto: VIA University College

Programmet sigter derfor mod at give forældrene relevante værktøjer til at kunne ændre familiens negative adfærdsmønstre og hjælpe de unge til en mere prosocial adfærd. Dette gøres gennem forskellige rådgivnings- og behandlingsforløb, der er baseret på social læringsteori og funderet i en anerkendende tilgang. 

Som en del af projektet vil der blive uddannet 29 PTMO-terapeuter. Derudover ydes implementeringsstøtte til de deltagende kommuner med det formål at skabe en bæredygtig behandlingsmodel. 

Effekt, dokumentation og formidling
PMTO er et evidensbaseret program, og forskningsstudier viser, at det har stor effekt på børn i alderen 4-12 år. I Danmark har man arbejdet med programmet siden 2004, og det anvendes i dag i en tredjedel af landets kommuner, hvor programmet er målrettet børn og deres familier.

Det videnskabelige formål med dette projekt er at undersøge, om PMTO er lige så virkningsfuldt for unge mellem 13 og 17 år.

Som en del af projektet vil der derfor blive lavet en evaluering af indsatsens virkning hos de unge og deres familier. Desuden vil der blive gennemført en analyse af de økonomiske effekter og dermed hvilket offentligt besparelsespotentiale, der ligger i indsatsen. 

Resultaterne af projektet vil blive formidlet både nationalt og internationalt gennem artikler, konferencedeltagelse, oplæg, sociale medier og deltagelse i netværk.

Tags

Sociale indsatser