Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse – ansøgningskriterier

Dette fokusområde er lukket for ansøgninger pr. 31.12.2020. Ansøgere, der inden da har sendt en interessetilkendegivelse, kan dog fortsat lægge en ansøgning ind i det digitale ansøgningssystem.

Mange unge trives dårligt med uddannelsessystemets høje boglige krav, og de har svært ved at finde fodfæste i livet. Derfor ønsker Fonden at støtte initiativer med hjælp til selvhjælp for øje.

Inden for dette fokusområde støtter Fonden indsatser, der effektivt hjælper praktisk begavede udsatte unge videre i erhvervsuddannelse eller job. Det omfatter løft af de forberedende tilbud, fokus på mere sikre overgangssituationer i de unges liv, praksisrelaterede indsatser i folkeskolen samt styrkede koblinger til erhvervslivet og civilsamfundet.

Indsatserne skal kunne forankres i den sociale og uddannelsesmæssige praksis på langt sigt og bygge på aktører med tværprofessionelle kompetencer.

Fokusområdet "Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse" er en del af programmet Flere udsatte borgere i uddannelse eller arbejde


Ansøgningskriterier
Fonden lægger vægt på, at flest mulige af følgende kriterier er opfyldt:

 • Brugerperspektiv
  • Systematisk pædagogisk-didaktisk fokus på de unges motivation og mestring – deres egne ressourcer og styrkelse af evnen til at fastholde en kurs og nå aftalte mål.

 • Stærk faglighed og fokuserede indsatser med klare mål
  • Gode idéer og solid socialfaglig viden omsat til praksis.
  • Nuanceret tværprofessionel indsigt i de enkelte udsatte unges situation og deres vej fra komplekse problemer, herunder misbrug, psykisk sårbarhed og ensomhed, til erhvervsuddannelse eller job.
  • Kompetente aktører med relevante socialfaglige og pædagogisk-didaktiske kvalifikationer og erfaringer.
  • Styrkelse af metoder og kompetencer på forberedende tilbud, med henblik på effektive forløb, der målbart øger udsatte unges chance for erhvervsuddannelse eller arbejde.
  • Styrkelse af udsatte unges faglige motivation gennem øget erhvervsfaglig praksisorientering i folkeskolen.
  • Opbygning af ny praksisrelateret viden om, hvilke løsninger der bedst styrker udsatte unges vej til erhvervsuddannelse eller job.
  • Styrkelse af de udsatte unges overgange til erhvervsuddannelse eller job, herunder forbedring af efterværn og lignende.

 • Effektive metoder
  • Langsigtede indsatser med klare mål for, hvordan udsatte unge kommer i uddannelse eller job.
  • Kvalificeret forandringsteori eller solidt design for eksperimenter og udvikling af prototyper.
  • Databaserede målinger af, om og hvordan udsatte unge rustes til erhvervsuddannelse eller job, herunder vurdering af metodernes effekt sammenlignet med andre.
  • Potentiale til systemisk forandring i stor skala.
  • Totaløkonomiske beregninger med øje for værdien af sociale investeringer, for såvel den enkelte som samfundet.

 • Tværgående organisatorisk kompetence
  • Sammenhængende og velkoordinerede tværprofessionelle indsatser for udsatte unge med multiple problemer.
  • Gennemgribende organisatorisk fokus på de forberedende tilbud som fødekæde til erhvervsuddannelser eller job.
  • Kædeansvar med institutionsuafhængigt fokus på de unges specifikke behov på forberedende tilbud.
  • Partnerskaber mellem erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner, civilsamfundet og virksomheder.
  • Gennemtænkte planer for, hvordan nye indsatser implementeres og giver mening for de udsatte unge og praktikere i feltet.
  • Stærk forankring i alle interessenters virkelighed og initiativer, der kan bygges ind i deres kerneindsatser på langt sigt.

 • Gode koblinger til arbejdsmarkedet
  • En stærk og afbureaukratiseret relation til private og offentlige arbejdspladser med indtænkning af deres behov og ønsker.
  • Udvikling af job med uddannelsesperspektiv for skoletrætte, udsatte unge.

Læs vores anbefalinger til ansøgninger på siden Sådan søges Fonden