Livsmestring, uddannelse og arbejde – ansøgningskriterier

Ikke alle borgere uden for arbejdsmarkedet har gavn af de eksisterende muligheder for hjælp til selvhjælp.

Inden for dette fokusområde støtter Fonden derfor indsatser, som mere effektivt styrker unge og voksne udsattes evne til at mestre deres liv og øger deres chancer for at komme i job eller uddannelse.

Særligt fokuseres der på helhedsorienterede og tværfaglige indsatser, der tager udgangspunkt i den udsatte borgers egne ressourcer samt solid socialfaglig viden. Indsatserne skal solidt kunne forankres i den sociale praksis på langt sigt og bygge på aktører med tværprofessionelle kompetencer.

Fokusområdet "Livsmestring, uddannelse og arbejde" er en del af programmet Flere udsatte borgere i uddannelse eller arbejde


Ansøgningskriterier
Fonden lægger vægt på, at flest mulige af følgende kriterier er opfyldt:

 • Brugerperspektiv
  • Styrkelse af borgerens egne ressourcer og mestringsevne med fokus på hjælp til selvhjælp.

 • Stærk faglighed og fokuserede indsatser med klare mål
  • Gode idéer og solid, tværgående socialfaglig viden, der kan omsættes til praksis.
  • Nuanceret tværfaglig indsigt i de enkelte udsatte borgeres situation og deres vej ud af komplekse og multiple problemer.
  • Kompetente aktører med relevante tværgående socialfaglige kvalifikationer og erfaringer.

 • Effektive metoder
  • Langsigtede, tværfaglige indsatser med klare mål for, hvordan udsatte borgere kommer nærmere arbejde eller uddannelse.
  • Kvalificeret forandringsteori eller solidt design for eksperimenter og udvikling af prototyper.
  • Databaserede indsatser med målinger af udsatte borgeres progression mod en selvhjulpen tilværelse, herunder vurdering af metodernes effekt sammenlignet med andre.
  • Potentiale til systemisk forandring i stor skala.
  • Totaløkonomiske beregninger med øje for værdien af sociale investeringer, for såvel den enkelte som samfundet.

 • Tværgående organisatorisk kompetence
  • Sammenhængende og velkoordinerede, tværprofessionelle indsatser med fokus på bl.a. sundhed, beskæftigelse, økonomi og sociale forhold, som inddrager relevante aktører på tværs af offentlige platforme.
  • Partnerskaber mellem det offentlige, civilsamfundet og virksomheder.
  • Velfungerende, tværgående og socialfaglige arbejdsmiljøer, præget af kontinuitet, viden og respekt for målgruppen.

 • Solid forankring
  • Gennemtænkte planer for, hvordan tværprofessionelle metoder og organiseringer implementeres og giver mening for borgere og praktikere i organisationerne og feltet som helhed.
  • Stærk forankring i alle interessenters virkelighed og nye initiativer, der kan bygges ind i deres kerneindsatser på langt sigt.

 • Gode koblinger til arbejdsmarkedet
  • En stærk og afbureaukratiseret relation til private og offentlige arbejdspladser med hensyn til deres behov og ønsker.
  • Entreprenante løsninger, der fremmer et rummeligt arbejdsmarked.

Læs vores anbefalinger til ansøgninger på siden Sådan søges Fonden