Udsatte familiers bæredygtighed – ansøgningskriterier

Familien spiller en væsentlig rolle for, hvilken fremtid et barn får, og der er et stort potentiale i at styrke socialt udfordrede hjem uden stærke boglige traditioner. Inden for dette fokusområde støtter Fonden helhedsorienterede indsatser, som styrker familiernes bæredygtighed og evne til at lægge langsigtede strategier for deres børn.

Initiativer kan indbefatte tværsektorielle indsatser, der opbygger familiernes økonomiske selvhjulpenhed, udvikler deres netværk i lokalsamfundet og styrker deres evne til at skabe en velfungerende ramme om børnenes uddannelse og trivsel. Indsatserne skal kunne forankres i den sociale og lokale praksis på langt sigt og bygge på aktører med tværprofessionelle kompetencer.

Fokusområdet "Udsatte familiers bæredygtighed" er en del af programmet Brud med den negative sociale arv for børn og unge


Ansøgningskriterier
Fonden lægger vægt på, at flest mulige af følgende kriterier er opfyldt:

 • Brugerperspektiv
  • Styrkelse af udsatte familiers egne ressourcer og evne til at give deres børn den bedste fremtid.
  • Brugerinddragelse - hvor borgeren systematisk er med til at udvikle indsatsen.

 • Stærk faglighed og fokuserede indsatser med klare mål
  • Gode idéer og solid socialfaglig viden omsat til praksis.
  • Nuanceret tværfaglig indsigt i de enkelte udsatte familiers situation og deres vej ud af komplekse og multiple problemer.
  • Styrkelse af udsatte familiers netværk og aktive deltagelse i velfungerende lokalsamfund.
  • Opbygning af udsatte familiers sociokulturelle kapital og gode læringsmiljøer i hjemmet.
  • Løft af udsatte familiers økonomiske bæredygtighed, modstandskraft og evne til at lægge langsigtede strategier – styrkede rammer for iværksætteri, job, gældshåndtering, husholdningsøkonomi, uddannelse, boligstabilitet, retslige forhold mv.
  • Udvikling af udsatte familiers forældrekompetencer og samspil med dagtilbud, skoler, fritidsordninger, sundhedspersonale, myndigheder, foreninger og virksomheder.
  • Udvidet familieperspektiv med inddragelse af slægtninges ressourcer.
  • Tidlige og forebyggende indsatser for udsatte familier.

 • Effektive metoder
  • Potentiale til systemisk forandring i stor skala.
  • Langsigtede indsatser med klare mål for, hvordan styrkelse af udsatte familier modvirker negativ social arv for børn og unge.
  • Kvalificeret forandringsteori eller solidt design for eksperimenter og udvikling af prototyper.
  • Databaserede målinger af, hvordan og hvorfor indsatser virker og gør en forskel i forhold til negativ social arv, herunder vurdering af metodernes effekt i forhold til andre.
  • Totaløkonomiske beregninger med øje for værdien af sociale investeringer, for såvel den enkelte som samfundet.

 • Tværgående organisatorisk kompetence
  • Sammenhængende og velkoordinerede tværprofessionelle indsatser med fokus på bl.a. sundhed, beskæftigelse, økonomi og sociale forhold, som inddrager relevante aktører på tværs af offentlige platforme.
  • Partnerskaber mellem det offentlige, civilsamfundet og virksomheder til gavn for udsatte familier.
   Velfungerende socialfaglige arbejdsmiljøer præget af kontinuitet, viden og respekt for målgruppen.
  • Gennemtænkte planer for, hvordan nye indsatser implementeres og giver mening for borgere og praktikere i organisationerne som helhed.
  • Stærk forankring i alle interessenters virkelighed og nye initiativer, der kan bygges ind i deres kerneindsatser på langt sigt.

 • Gode koblinger til arbejdsmarkedet
  • En stærk og afbureaukratiseret relation til private og offentlige arbejdspladser med fokus på deres behov og ønsker.
  • Entreprenante løsninger, der fremmer et rummeligt arbejdsmarked.

Læs vores anbefalinger til ansøgninger på siden Sådan søges Fonden