Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri – ansøgningskriterier

En svag tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet er ofte et spørgsmål om social arv. Inden for dette fokusområde støtter Fonden fritidsjob og iværksætteri, som hjælper udsatte unge med at bryde de negative cirkler.

Adgang til fritidsjob har vist sig at være en effektiv måde at bryde negativ social arv, da fritidsjob styrker arbejdsmarkedskompetencer og uddannelsestilknytning, men også forebygger kriminalitet og anden risikoadfærd. Iværksætteri kan spille en afgørende rolle tilknytning til arbejdsmarkedet, styrke troen på egne ressourcer samt forebygge modstandsidentiteter og offerroller.

Fokusområdet "Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri" er en del af programmet Brud med den negative sociale arv for børn og unge


Ansøgningskriterier
Fonden lægger vægt på, at flest mulige af følgende kriterier er opfyldt:

 • Brugerperspektiv
  • Styrkelse af unges egne ressourcer, evner og idéer.
  • Styrkelse af unges kompetencer som udviklere og iværksættere.
  • Styrkelse af de udsatte unges eget initiativ og udnyttelse af evt. eget netværk.
  • Styrkelse af de unges deltagelse, indflydelse og medbestemmelse.

 • Virksomme metoder
  • Kobling af socialpædagogik og mentorordninger til fordel for unges vej til fritidsjob eller iværksætteri.
  • Differentierede indsatser tilpasset den udsatte unges situation, herunder f.eks. håndholdte metoder og relationsbårne indsatser, som fordrer adgang til fastholdelse og opsamling ved evt. frafald eller opgivelse af fritidsjob/iværksætterindsats.
  • Metoder, der hjælper unge udsatte i gang som iværksættere og understøtter bæredygtige forretningsplaner.
  • Tilgange, der støtter unge i at opnå en positiv identitetsopfattelse såvel som indgå i konstruktive sociale relationer.
  • Indsatser, der fremmer ressourcesyn og bryder negative diskurser omkring stigmatiserede unge og lokalområder.

 • Innovative metoder
  • Innovative metoder, der ser på nye konstellationer af aktører eller partnerskaber, herunder forbedret organisering af indsatser, kompetenceudvikling af eksisterende aktører eller videreudvikling af socialpædagogiske tiltag.
  • Innovative metoder til opsøgende arbejde, rekruttering og fastholdelse af udsatte grupper i iværksætterforløb og/eller fritidsjob.

 • Tværgående organisatoriske kompetencer
  • Partnerskaber, der går på tværs af erhvervsliv, kommuner og civilsamfund.
  • Styrkelse af tværsektorielle samarbejdsrelationer og organisationsudvikling for relevante aktører.

 • Helhedsorienterede indsatser
  • Integrerede indsatser med nødvendig involvering af udsatte unges forældre og lokalsamfund.
  • Stærk koordination og inddragelse af uddannelsesinstitutioner, uddannelsesvejledere, civilsamfund og virksomheder.
  • Indsatser med stærk brobygning mellem kompetenceudvikling (faglige, personlige og sociale), understøttelse af iværksætteri og/eller adgang til fritidsjob.
  • Helhedsorienteret indsats med fokus på sammenhæng og kontinuitet i alle dele af indsatsen, herunder efterværn i bred forstand.

 • Stærk lokal forankring
  • Lokal forankring gerne med kobling til socialøkonomiske virksomheder eller andre relevante aktører/virksomheder i lokalområder eller boligområder.
  • Styrkelse af de unges aktive medborgerskab i lokalområdet.
  • Effektive, lokalt forankrede indsatser, der går på tværs af sektorer og organisationer.

 • Gode koblinger til arbejdsmarkedet
  • Konsoliderede netværk af virksomheder med interesse i udsatte unge som arbejdskraft.
  • Indsigt i virksomhedernes perspektiv og de udsatte unges værdi for erhvervslivet.

Læs vores anbefalinger til ansøgninger på siden Sådan søges Fonden