Program 1

Flere udsatte borgere i uddannelse eller arbejde

Den A.P. Møllerske Støttefond ønsker en bedre hjælp til de mere end 500.000 danskere, der lever på kanten af arbejdsmarkedet. Mange af dem kæmper med komplekse sociale problemer og har svært ved at finde fodfæste i livet, også selvom en del har rundet de 30 år. Gruppen af udsatte unge uden uddannelse eller job er desuden voksende, og mere end 170.000 unge mangler et solidt afsæt for at kunne klare sig selv.

Samfundet har brug for alles kræfter og evner. Derfor er gevinsten ved at yde udsatte borgere hjælp til selvhjælp stor, for såvel den enkelte som for fællesskabet. De udsatte unges manglende tilknytning koster samfundet 12-15 mia. kr. årligt, og beregninger viser, at samfundet tjener 122.000-136.000 kr. årligt, hvis en udsat ledig kommer i job i mindst tre måneder. Overskuddet hentes ved sparede overførselsindkomster, øgede skatteindtægter og nedgang i udgifter relateret til misbrug, kriminalitet og helbredsproblemer.

Langsigtede investeringer kan således være en god forretning, selvom der er tale om et risikofyldt felt, hvor succes må måles nuanceret med fokus på fremgang for den enkelte.

Fonden har udvalgt to fokusområder under dette program, hvor der støttes initiativer, der effektivt styrker udsatte borgeres vej til uddannelse eller job:


FOKUSOMRÅDE:
Livsmestring, uddannelse og arbejde 

Ikke alle borgere uden for arbejdsmarkedet har gavn af de eksisterende muligheder for hjælp til selvhjælp, så der er behov for at sætte ind på nye måder.

I dette fokusområde støtter Fonden helhedsorienterede indsatser for udsatte unge og voksne med fokus på hjælp til selvhjælp. Det drejer sig om indsatser, som mere effektivt styrker unge og voksne udsattes evne til at mestre deres liv og øger deres chancer for at komme i job eller uddannelse. Særligt fokuseres der på helhedsorienterede og tværfaglige indsatser, der tager udgangspunkt i den udsatte borgers egne ressourcer samt solid socialfaglig viden.

ANSØGNINGSKRITERIER FOR FOKUSOMRÅDET


FOKUSOMRÅDE:
Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse

Dette fokusområde er lukket pr. 31.12.2020. Ansøgere, der har indsendt en interessetilkendegivelse inden da, kan dog fortsat lægge en ansøgning ind i det digitale ansøgningssystem.

Mange udsatte unge trives dårligt med uddannelsessystemet og boglige krav, ikke mindst drenge. Men der er mulighed for at ændre kurs, også efter længere perioder med mislykkede uddannelsesforsøg og ledighed.

I dette fokusområde støtter Fonden initiativer, der effektivt hjælper praktisk begavede udsatte unge videre i erhvervsuddannelse eller job. Det omfatter løft af de forberedende tilbud, som f.eks. FGU’er, så de i højere grad bliver led i en uddannelsesfødekæde, fokus på mere sikre overgangssituationer i de unges liv, praksisrelaterede indsatser i folkeskolen samt styrkede koblinger til erhvervslivet og civilsamfundet.

ANSØGNINGSKRITERIER FOR FOKUSOMRÅDET


Læs mere om, hvordan Fonden søges