Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse

Under dette fokusområde støtter Fonden initiativer, der effektivt hjælper praktisk begavede udsatte unge videre i erhvervsuddannelse eller job. Se eksempler på støttede projekter herunder


Kompetencegivende uddannelse for unge med kognitive handicap


Bevillingsmodtager:
 Glad Fonden
Periode: 2017-2021
Beløb: 25.300.000 kr.
Egenfinansiering: 516.127 kr.
Støtte fra anden side: Aarhus, Esbjerg og Københavns Kommune 14.900.000 kr.

Foto: Glad Fondens Fagskole Foto: Glad Fondens Fagskole

Mange unge med kognitive handicap kan godt varetage et job, til gavn for både dem selv og samfundet - hvis de får den rigtige støtte og forberedelse. Glad Fonden vil derfor udvikle den første kompetencegivende uddannelse for unge med ADHD, medfødt udviklingshæmning, autisme, erhvervet hjerneskade og andre kognitive handicap. Uddannelsen tager to år at gennemføre og består primært af forløb med praksislæring hos lokale virksomheder, hvor de unge i små teams støttes af faglærer og vejleder.

Glad Fonden vil i løbet af den femårige projektperiode opbygge tre-fire uddannelsesspor og uddanne 100 unge. Målet er, at 3.000 unge i år 2025 har fået et job gennem uddannelsen.

Projektet udmøntes i samarbejde med Aarhus, Esbjerg og Københavns Kommune, fire erhvervsskoler og en lang række virksomheder.

Projektets effekt vil afsluttende blive evalueret. Evalueringen vil særligt have fokus på, om projektet opnår en bæredygtig driftsøkonomi, så der kan sikres varig forankring.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Mindre frafald på erhvervsuddannelser
 

Bevillingsmodtager: Region Sjælland, Center for Produktion, Forskning og Innovation
Periode: 2017-2020
Beløb: 10.300.000 kr.
Egenfinansiering: 3.603.725

Region Sjælland vil afprøve en ny indsats, der skal forebygge og mindske frafaldet på erhvervsuddannelser med 70-80 %. Individuel mentorstøtte, nye motiverende læringsmetoder, værksteds- og praktikforløb og ung til ung-netværk skal sikre, at udsatte unge bedre kan håndtere deres uddannelse, selvom de har udfordringer på mange områder. Regionen vil desuden udvikle en databaseret model for tidlig opsporing af frafaldstruede elever og kompetenceudvikle medarbejdere til bedre koordinering på tværs af sektorer. I alt skal 250-300 unge indgå i den treårige indsats.

Resultaterne af forsøget vil blive dokumenteret, og der vil blive lavet en beregning på, om indsatsens effekter på et samfundsøkonomisk plan dækker merudgifterne. Den opnåede viden vil desuden blive formidlet i en metodehåndbog, som gøres tilgængelig for andre erhvervsskoler. 

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Foto: Pernille Bering /  Landsforeningen Talentspejderne Foto: Pernille Bering / Landsforeningen Talentspejderne

Mentorer skal hjælpe sårbare unge i uddannelse 


Bevillingsmodtager
: Landsforeningen Talentspejderne
Periode: 2016-2018
Beløb: 1.684.000 kr.

Talentspejderne vil i samarbejde med førende læringseksperter udvikle et landsdækkende mentorprogram for unge i alderen 17-29 år, som ikke er parate til uddannelse på egen hånd.

I alt 150 unge skal ugentligt mødes med en frivillig mentor fra det lokale erhvervsliv, og mentoren hjælper dem med at få blik for deres talenter, tage et realistisk uddannelsesvalg og gennemføre en ungdomsuddannelse. Efter projektperioden skal indsatsen drives af lokale frivillignetværk, understøttet af foreningens sekretariat.

De frivillige mentorers tid finansieres gennem 'corporate volunteering'-modellen, således at møderne delvist foregår i mentorernes arbejdstid. Sekretariatet finansieres ved, at kommunerne betaler et mindre gebyr for hvert mentorforløb. Indsatsen vil blive fulgt og evalueret af Rambøll.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Foto: Skive-Viborg HF & VUC Foto: Skive-Viborg HF & VUC

Samaritter og brobygger holder unge fast på uddannelsesvejen 


Bevillingsmodtager
: Skive-Viborg HF & VUC
Periode: 2016-2017
Beløb: 732.000 kr.

To nye 'uddannelsessamaritter' og en 'brobygger' skal sikre, at en større andel af kursisterne på Skive-Viborg HF & VUC gennemfører den almene voksenuddannelse og fortsætter i en erhvervsuddannelse. Uddannelsessamaritterne følger de frafaldstruede kursister tæt og støtter dem i hverdagen - det kan bl.a. indebære hjælp til at møde op til timerne, samtaler og henvisning til relevante ressourcepersoner. Brobyggeren motiverer kursisterne til videre uddannelse og er bindeled til erhvervsuddannelserne.

Indsatsen forventes på sigt at kunne finansieres af det øgede taxametertilskud, som Skive-Viborg HF & VUC vil modtage, når flere kursister fastholdes i uddannelse.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Tre kommuner vil i et nyt samarbejde løfte udsatte unge


Bevillingsmodtager
: Herning Kommune
Periode: 2016-2018
Beløb: 228.000 kr.

Herning, Brøndby og Holbæk Kommune vil afprøve, hvordan udsatte unge kan hjælpes bedre på vej i overgangen fra udskoling til ungdomsuddannelse. Kommunerne vil uddanne lærere, klubpersonale, UU-vejledere, trænere og andre ressourcepersoner i den evidensbaserede tilgang 'mindset-metoden', så de får flere redskaber til at understøtte de unges udvikling. De unge skal forbedre deres indlæringsevne, blive mere motiverede og udvikle stærkere mestringsstrategier, så de kan håndtere modgang. Dermed skal de blive bedre rustede til at gennemføre en uddannelse.


Foto: Komiteen for Sundhedsoplysning Foto: Komiteen for Sundhedsoplysning

Unge skal lære at tackle angst og depression 


Bevillingsmodtager
: Komiteen for Sundhedsoplysning
Periode: 2016-2019
Beløb: 8.316.000 kr.

Med programmet 'LÆR AT TACKLE angst og depression' vil Komiteen for Sundhedsoplysning styrke unges psykiske helbred og ruste dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Indsatsen består af kursusforløb, hvor de unge får værktøjer til at håndtere psykiske symptomer og lærer advarselssignalerne at kende. Underviserne er frivillige, som har personlig erfaring med psykisk sårbarhed. Metoden har vist god effekt over for ældre målgrupper, men skal i projektet udvikles til unge og evalueres.

Indsatsen vil blive testet i fem kommuner, hvorefter den forankres i minimum tyve kommuner, som har abonnement på komiteens LÆR AT TACKLE-programmer.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET