Livsmestring, uddannelse og arbejde

Under dette fokusområde støtter Fonden indsatser, som effektivt styrker voksne udsattes evne til at mestre deres liv og øger deres chancer for at at komme i job eller uddannelse. Se eksempler på støttede projekter herunder


Nyt center skal sikre borgerinddragelse og flere udsatte i job

Bevillingsmodtager: Aalborg Universitet
Periode: 2020-2023
Beløb:9.500.000 kr.
Egenfinansiering: 3.910.310 kr.
Anden støtte: 9.500.000 kr., de fire kommuner

Herning, Vesthimmerland, Silkeborg og Holstebro Kommuner har 3.100 udsatte ledige borgere og ønsker at tilbyde en bedre støtte, så flere kommer i beskæftigelse og finder fodfæste i livet. Der er behov for praksisnær metodeudvikling, og derfor vil kommunerne indgå et tæt samarbejde med Aalborg Universitet. Det sker ved oprettelse af Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser.

Fokus er at udvikle nye metoder og en kultur i kommunerne, hvor opmærksomheden rettes mod hjælp til selvhjælp, så borgerens eget perspektiv bliver styrende i en håndholdt, helhedsorienteret indsats. Målet er, at 30 % opnår løntimer i løbet af projektet, og at 15 % er i ordinært job ved udgangen af perioden. Samtidig skal borgerne opleve hjælpen som meningsfuld og opnå tro på, at de kan mestre livet. Selv små fremskridt for målgruppen kan have store menneskelige og økonomiske betydninger.

Forskerne vil være til stede i praksis, så de kan rådgive med virkelighedens vilkår for øje og udvikle nye tilgange sammen med kommunerne – særligt tværgående indsatser og metoder, som sikrer bedre match til virksomhederne. Der skal desuden uddannes 12 ”vidensmæglere”, som dagligt sammenkobler forskning og praksis. Omstillingen er gennemgribende og kræver nye kompetencer hos jobcentrenes 417 medarbejdere. Kommunerne skal med støtte fra centeret blive i stand til selv at udvikle nye metoder, og deres erfaringer vil blive delt systematisk med andre kommuner i den fireårige projektperiode.


Løn som motivation for udsatte unge

Bevillingsmodtager: Hedensted Kommune
Periode: 2019-2021
Beløb: 3.087.000 kr. 
Egenfinansiering: 4.672.381 kr.

GM Plast i Hedensted er en af de virksomheder, som deltager i projektet. Foto: GM Plast GM Plast i Hedensted er en af de virksomheder, som deltager i projektet. Foto: GM Plast

Hedensted Kommune ønsker sammen med kommunens erhvervsliv at afprøve en ny beskæftigelsesindsats for 30 socialt udsatte unge. I det toårige projekt ”LMI – LønMotiverende Indsats” vil parterne teste brugen af løntilskud til unge under 30 år, der har svært ved at mestre livet og håndtere job eller uddannelse. Normalt anvendes løntilskud ikke til denne gruppe af unge, men antagelsen er, at rigtig løn og reelle arbejdsopgaver vil skabe et forstærket incitament hos de unge.

Løntilskuddet kombineres med et intensiveret virksomhedssamarbejde, hvor virksomheden klædes på til at forstå de unges udfordringer, og hvor en medarbejder får opgaven som mentor. I forløbet betaler virksomheden en stigende andel af den reelle løn fratrukket løntilskud. Målet er, at 90 % af de unge fastansættes i virksomheden enten på fuld- eller deltid efter forløbet.

Virksomhederne er: SuperBrugsen Erritsø og Juelsminde, 4xH Transport, Dansk Retursystem, Elgiganten, GM Plast, Jacobsens Bakery, Jensens Motorcykel, MK-Transport, Schreiber Gruppen, Tørring Autolager og Vejle Trælasthandel.


Hjælp til sundhed og job i Vordingborg

Bevillingsmodtager: Vordingborg Kommune
Periode: 2019-2022
Beløb: 7.980.000 kr. 
Egenfinansiering: 13.155.000 kr.

Vordingborg Kommune har opnået gode resultater i projektet 'Ansvar for eget liv', som blev gennemført i perioden 2017-2019 med støtte fra Fonden. Deltagerne var gennemsnitligt 40 % mere i selvforsørgelse end i normalindsatsen, og 200 % flere med nedsat arbejdsevne kom i støttet deltidsjob svarende til 12 ud af 109 borgere i indsatsgruppen. 25 % kom tættere på arbejdsmarkedet via virksomhedspraktik og i dobbelt så lang tid. Metoden havde betydelig effekt på borgernes tiltro til, at de kan mestre deres liv.

Erfaringen var dog også, at få fik almindeligt fuldtidsarbejde, og at mange udsatte ledige er for syge til at arbejde eller ikke magter at modtage hjælp. Indsatsen gavner helt eller delvist halvdelen af den samlede gruppe.

Kommunen vil derfor videreudvikle modellen i det 2½-årige projekt 'Plads til alle der vil'. Den omkostningstunge indsats skal målrettes dem, der profiterer af den, og i projektet udvikles et tværfagligt modtagelsesforløb. Ud af 900 udsatte ledige ventes det, at 200 er egnede til indsatsen. Læge, psykolog, sygeplejerske og socialrådgivere skal samarbejde. Samtidig løftes kvaliteten af indsatsen. Mange har sundhedsproblemer, som skal håndteres bedre, og der skal kobles tættere til virksomhederne. Dermed skal succesraten hæves, så 50 % kommer i job eller uddannelse.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET 'ANSVAR FOR EGET LIV'


Makers Corner – socialpsykiatri i nyt byområde

Bevillingsmodtager: Roskilde Kommune
Periode: 2016-2018
Beløb: 6.840.000 kr. 
Egenfinansiering: 2.223.000 kr.

Foto: carlberg | christensen Foto: carlberg | christensen

Værestedet Makers Corner ved Musicon i Roskilde blev indviet sommeren 2017 og er nu evalueret. Formålet var at skabe en ny ramme, hvor psykisk syge kan styrke deres faglige og sociale kompetencer i et praktisk arbejdsfællesskab. Byggeriet består af beboelige containere, der er placeret i en tidligere fabrikshal, og som huser værestedet, en ungdomsklub og et værksted for gør-det-selv-nørder.

Evalueringen viser, at 78 % vurderer, at Makers Corner styrker deres recovery. Den rå æstetik og det aktive miljø er en udfordring for de brugere, som har brug for mere tryghed, men de nye rammer øger især de 25 % stærkeste brugeres selvværd samt skærper deres sociale og faglige kompetencer.

LÆS RAPPORT OM PROJEKTET


Tidligere anbragte unge får hjælp til selvhjælp

Bevillingsmodtager: Børnehjælpsdagen
Periode: 2019-2020
Beløb: 3.175.000 kr.
Egenfinansiering: 377.900 kr. 

Foto:  Per Frahm Thomsen / Børnehjælpsdagen Foto: Per Frahm Thomsen / Børnehjælpsdagen

Det er svært for mange tidligere anbragte unge at få hverdagen til at hænge sammen. En stor del har psykiske lidelser, og ca. 45 % har som 24-årige hverken uddannelse eller job. Børnehjælpsdagen vil med forløbet EMPOWER4U bistå 50 unge i overgangen fra en anbringelse til et selvstændigt liv. Formålet er at styrke de unges livsmestring og gøre dem mere robuste, så de kan klare sig selv. Som led heri støttes deltagerne i at følge deres drømme om job eller uddannelse. 10 virksomheder, der efterspørger arbejdskraft, vil gerne hjælpe projektdeltagerne.

Målet er, at mindst 20 af de unge gennemgår traineeforløb i en virksomhed, og at mindst 10 kommer i arbejde eller uddannelse. Der igangsættes en forankringsproces sammen med interesserede kommuner, så forløbene kobles bedre til den offentlige service. Projektresultaterne dokumenteres med en forskningsbaseret evaluering.


Socialøkonomi som trædesten til job i køkkenbranchen

Bevillingsmodtager: Send Flere Krydderier, Indvandrer Kvindecentret
Periode: 2019-2023
Beløb: 4.935.000 kr. 
Støtte fra anden side: Gentofte Kommune 6.588.900 kr.

Foto: Marlene On The Wall Foto: Marlene On The Wall

Den socialøkonomiske virksomhed Send Flere Krydderier uddanner udsatte kvinder med ikkevestlig baggrund, så de kan begå sig i samfundet og rustes til at komme i job. Sammen med Gentofte Kommune ønsker Send Flere Krydderier at videreudvikle tilgangen i projekt ”To trin til beskæftigelse”. Her indgår 75-100 indvandrer- og flygtningekvinder, som uddannes, så de kan arbejde inden for køkken- og kantinebranchen, hvor der er gode muligheder. Fokus er rettet mod at skabe en mere sømløs overgang fra uddannelse til job, hvor virksomhederne og deres specifikke behov er udgangspunktet. Virksomhederne Hahnemanns Køkken og Københavns Madhus deltager i projektet, og flere ventes at komme til. Metoden forankres, hvis der kan dokumenteres positive resultater.


Frivillige it-professionelle hjælper flygtninge i gang

Bevillingsmodtager: HackYourFuture
Periode: 2018-2021
Beløb: 3.753.000 kr.
Egenfinansiering: 410.000 kr.
Støtte fra anden side: Fonden Roskilde Festival 100.000 kr.

HackYourFuture tilbyder it-undervisningsforløb til flygtninge efter inspiration fra et lignende projekt i Holland. Foreningen blev etableret i 2017, og de foreløbige resultater viser, at 6 ud af 7 kursister enten er i uddannelse, ordinær beskæftigelse eller i praktik. 

Foto: Julie Hoff / HackYourFuture Foto: Julie Hoff / HackYourFuture

Nu skal indsatsen styrkes, så flere bliver uddannet, og bæredygtig økonomisk forankring kommer på plads. Over en periode på tre år vil frivillige it-professionelle undervise 120 kursister i programmering. Målet er, at minimum 50 % af deltagerne kommer i beskæftigelse eller benytter forløbet som indgang til videreuddannelse. Foreningen vil desuden fokusere på kapacitetsopbygning og udvikle en solid forretningsplan.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Projekt PLATFORM - unge får støtte 24-7 og hele vejen rundt

Bevillingsmodtager: Frederikshavn Kommune
Periode: 2018-2021
Beløb: 4.625.000 kr.
Egenfinansiering: 1.520.000 kr.

Flere end 200 unge i Frederikshavn Kommune kæmper med psykisk sårbarhed, misbrug og manglende evne til at klare et job eller en uddannelse. De eksisterende muligheder for hjælp er utilstrækkelige, og de unge har ofte givet op.

Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Frederikshavn Kommune ønsker i samarbejde med VUC Nordjylland at skabe kontakt til 60 udsatte unge, som vil få adgang til hjælp døgnet rundt. Pilotprojektets formål er at udvikle et 52-ugers forløb, der omfatter psykologsamtaler, misbrugsbehandling, udvidet mentorstøtte, ngo’er, styrket virksomhedsindsats og kurser i dansk, matematik og samfundsfag.

Målet er, at 40 % af de unge begynder en uddannelse og 30 % kommer i arbejde.
For de øvrige unge bliver målet at få stabiliseret deres kaotiske liv og
lave langsigtede realiserbare planer. Center for Ungdomsforskning skal metodeudvikle og evaluere projektet, herunder udarbejde en businesscase.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Virksomhedsindsats skal få udsatte på Lolland-Falster i arbejde

Bevillingsmodtagere: Cabi, Business Lolland-Falster, Erhvervspark Lolland, 3F Lolland, LG Insight samt Lolland og Guldborgsund Kommune
Periode: 2018-2021
Beløb: 21.130.000 kr.

Lolland-Falster har god vækst, og der er begyndende mangel på arbejdskraft, ligesom bl.a. det kommende byggeri af Storstrømsbroen og Femern Bælt-forbindelsen forventes at øge presset. Samtidig er der 2.600 udsatte ledige i området, hvoraf en del kunne bidrage på arbejdsmarkedet. Den virksomhedsdrevne beskæftigelsesindsats ’Rekruttering fra kanten’ udnytter dette potentiale og skal gennem nye metoder og samarbejdskonstellationer få 850 udsatte borgere på Lolland-Falster i beskæftigelse.

400 virksomheder skal indgå i og være medskabere af projektet. Et centralt greb er at omlægge rekrutteringspraksissen hos virksomheder i området. Ved at tænke i arbejdsopgaver frem for stillinger åbnes der for, at der kan rekrutteres borgere fra kanten af samfundet, som målrettet trænes til den konkrete opgaveløsning. Indsatsen skal hermed være med til at fremme et rummeligt arbejdsmarked og samtidig imødekomme det stigende behov for arbejdskraft.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Cabi, Business Lolland-Falster, Erhvervspark Lolland, 3F, LG Insight samt Lolland og Guldborgsund Kommune. Hvis projektet viser de forventede resultater, vil det blive forankret hos Business Lolland-Falster samt Lolland og Guldborgsund Kommune.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Helhedsorienterede forløb hjælper unge i uddannelse eller job


Bevillingsmodtager
: Foreningen Fundamentet 
Periode: 2016-2019
Beløb: 1.313.000 kr.

Fundamentet i Aarhus har udviklet projekt 'Vi tror på dig', der hjælper sårbare unge med at håndtere deres forskellige udfordringer, øge livskvaliteten og komme i uddannelse eller arbejde. Indsatsen består af helhedsorienterede og skræddersyede forløb, som blandt andet kan inkludere terapi, natur- og kulturoplevelser, misbrugsbehandling, gældsrådgivning, fitnesstræning, fysioterapi, massage mv., afhængig af den enkelte unges behov. De unge får også en frivillig mentor, som støtter dem gennem hele forløbet.

Donationen sikrer, at Fundamentet gennem tre år kan fortsætte forløbene for 40 unge årligt. Den omfatter desuden konsulenthjælp til udvikling af en forankringsstrategi, faglig opkvalificering og kompetenceløft af de frivillige.


Forebyggende indsats skal gøre vejen til selvforsørgelse kortere


Bevillingsmodtager
: Næstved Kommune
Periode: 2017-2021
Beløb: 9.400.000 kr.

Næstved Kommune vil iværksætte en forebyggende indsats, der skal gøre flere socialt udsatte og psykisk sårbare borgere selvforsørgende. Indsatsen er baseret på en tværfaglig tilgang og udvikles i et samarbejde mellem jobcenter og psykiatri, som i fællesskab støtter borgerne i at komme ud af misbrug, opnå bedre helbred, få styrket selvværd og blive klar til arbejdsmarkedet. Idéen er at gribe ind, før borgernes problemer udvikler sig til behandlingskrævende psykiatriske lidelser, og indsatsen består bl.a. af samtaleforløb, netværksmøder og korte uddannelsesforløb.

Der ansættes som noget nyt fire tværgående forebyggelseskonsulenter, ligesom en række fagpersoner kompetenceudvikles, så de bl.a. bliver stærkere i at yde hjælp til selvhjælp.

Indsatsen evalueres af VIVE, og hvis den viser positiv effekt, vil den blive forankret i kommunen efter projektets afslutning.


Foto: Settlementets projekt Sidegaden Foto: Settlementets projekt Sidegaden

Beskæftigelsesrettede forløb for langtidsledige borgere

Bevillingsmodtager: Settlementet på Vesterbro
Periode: 2017-2022
Beløb: 25.200.000 kr.

Settlementet vil sammen med Københavns Kommune afprøve, om en længerevarende, håndholdt og helhedsorienteret indsats mere effektivt kan hjælpe langtidsledige borgere i job - også selvom de har mange andre problemer end ledighed. Indsatsen gør brug af både partnervirksomheder og Settlementets egne socialøkonomiske butikker, hvor de ledige får mulighed for at opbygge et kompetencesæt i deres eget tempo. Sideløbende får borgerne hjælp til deres øvrige udfordringer, såsom bolig- og gældsproblemer. Forløbene kan vare op til 12 måneder afhængigt af den enkeltes behov, og i alt 360 borgere indgår i projektet.

Indsatsen evalueres af VIVE, som bl.a. vil beregne det samfundsøkonomiske potentiale. Hvis indsatsen viser gode resultater, er det planen, at den bliver ført videre i kommunen trods merudgifterne på kort sigt.

Projektets resultater vil bl.a. blive formidlet i en metodehåndbog, som kan komme andre kommuner og sociale aktører til gavn.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Tværsektoriel helhedsindsats for mænd med psykiske lidelser

Bevillingsmodtager: Ringkøbing-Skjern Kommune
Periode: 2017-2021
Beløb: 5.200.000 kr.
Egenfinansiering: 1.548.329 kr.

Antallet af psykisk syge danskere har været stærkt stigende gennem de senere år, og mange har svært ved at varetage et job. Det vil Ringkøbing-Skjern Kommune sætte ind over for med en tværsektoriel helhedsindsats for mænd med depression og angst.

Indsatsen kombinerer mentalsundhedsrettede/psykiatriske, fysiske og beskæftigelsesrettede aktiviteter og skal omfatte i alt 100 mænd i alderen 18-55 år. Formålet er at forbedre mændenes livsmestring, så de kan genoptage et arbejdsliv og få et mere velfungerende familieliv. Metoden tager højde for, at mange mænd foretrækker mere actionprægede indsatser end de eksisterende.

Projektet evalueres, og såfremt det viser gode resultater, vil kommunen anvende metoden permanent, ligesom den vil kunne udbredes til andre kommuner.


Ny viden om socialt udsatte og virksomme indsatser


Bevillingsmodtager
: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Periode: 2016-2017
Beløb: 852.000 kr.

Modelfoto: Sine Fiig / VIVE Modelfoto: Sine Fiig / VIVE

VIVE skal i et nyt forskningsprojekt kortlægge, hvem de socialt udsatte unge og voksne er, og give viden om de tilbud, de benytter. Analysen giver indblik i, hvordan de udsatte borgere er havnet i den sårbare situation, hvilke fællestræk de har, og hvilke tilbud der mest virkningsfuldt styrker deres tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

På baggrund af undersøgelsen vil VIVE give praksisorienterede anbefalinger til effektive indsatser. Undersøgelsen skaber et vidensfundament, der kvalificerer grundlaget for Støttefondens uddelinger, og som stilles frit til rådighed for alle inden for det sociale område.


VIVE undersøger personlige og samfundsmæssige omkostninger ved udsathed 


Bevillingsmodtager: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Periode: 2016-2017 
Beløb: 4.000.000 kr.

I et nyt forskningsprojekt sætter VIVE fokus på socialt udsattes veje gennem velfærdssystemet. Undersøgelsen baserer sig på omfattende registerdata og vil give en dybere forståelse af, hvilke indsatser der virker, hvordan samspillet er mellem dem, og hvilke udfordringer de rummer.

Derudover vil forskningsprojektet beregne de samfundsøkonomiske effekter af udsathed og kaste lys over, hvordan socialt marginaliserede borgere kan få bedre støtte til at mestre livet - til gavn for både den enkelte og samfundet. Resultaterne vil styrke Støttefondens vidensgrundlag og gøres frit tilgængelige for alle interesserede.


Foto: Foreningen Vimby Foto: Foreningen Vimby

Vimby opskalerer sine socialøkonomiske virksomheder 


Bevillingsmodtager
: Foreningen Vimby
Periode: 2016-2019
Beløb: 1.802.000 kr.

Landsbyfællesskabet Vimby lidt uden for Aarhus har gennem en årrække drevet socialøkonomiske virksomheder med rummelige arbejdspladser, hvor udsatte borgere yder en værdifuld indsats sammen med lokale frivillige. Gennem produktion og salg af dagligvarer i lokalområdet får udviklingshæmmede og andre med særlige behov mulighed for at sætte deres kompetencer i spil og bidrage til fællesskabet.

Med donationen vil Vimby øge sin nuværende kapacitet og etablere endnu flere arbejdspladser. Opskaleringen forventes at gøre aktiviteterne indtægtsdækkende og dermed sikre Vimbys økonomiske bæredygtighed.


Øget medbestemmelse skal få udsatte borgere i arbejde


Bevillingsmodtager
: Vordingborg Kommune
Periode: 2017-2019
Beløb: 10.501.000 kr.

Vordingborg Kommune vil udvikle en intensiv beskæftigelsesindsats, der giver kontanthjælpsmodtagere en afgørende indflydelse på deres indsatsforløb, så det er borgernes egen plan for fremtiden og ikke kommunens tilbudsvifte, der er styrende. Projektet 'Ansvar for eget liv' giver borgerne hjælp til selvhjælp, og målet er at tredoble effekten af kommunens indsats over for de hårdest ramte på langvarig offentlig forsørgelse. Kommunens ansatte skal støtte og coache borgeren, ligesom lokalsamfund og netværk inddrages.

Projektet undersøger, om den besparelse, som kommunen opnår, ved at målgruppen bliver selvforsørgende, på sigt kan finansiere indsatsen, så den kan forankres i den almindelige drift. Syddansk Universitet måler effekten af metoden og sammenligner med en kontrolgruppe.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET