Livsmestring, uddannelse og arbejde

Under dette fokusområde støtter Fonden indsatser, som effektivt styrker voksne udsattes evne til at mestre deres liv og øger deres chancer for at at komme i job eller uddannelse. Se eksempler på støttede projekter herunder


Frivillige it-professionelle hjælper flygtninge i gang

Bevillingsmodtager: HackYourFuture
Periode: 2018-2021
Beløb: 3.753.000 kr.
Egenfinansiering: 410.000 kr.
Støtte fra anden side: Fonden Roskilde Festival 100.000 kr.

HackYourFuture tilbyder it-undervisningsforløb til flygtninge efter inspiration fra et lignende projekt i Holland. Foreningen blev etableret i 2017, og de foreløbige resultater viser, at 6 ud af 7 kursister enten er i uddannelse, ordinær beskæftigelse eller i praktik. 

Foto: Julie Hoff / HackYourFuture Foto: Julie Hoff / HackYourFuture

Nu skal indsatsen styrkes, så flere bliver uddannet, og bæredygtig økonomisk forankring kommer på plads. Over en periode på tre år vil frivillige it-professionelle undervise 120 kursister i programmering. Målet er, at minimum 50 % af deltagerne kommer i beskæftigelse eller benytter forløbet som indgang til videreuddannelse. Foreningen vil desuden fokusere på kapacitetsopbygning og udvikle en solid forretningsplan.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Projekt PLATFORM - unge får støtte 24-7 og hele vejen rundt

Bevillingsmodtager: Frederikshavn Kommune
Periode: 2018-2021
Beløb: 4.625.000 kr.
Egenfinansiering: 1.520.000 kr.
Støtte fra anden side: Job Partners 717.650 kr.

Flere end 200 unge i Frederikshavn Kommune kæmper med psykisk sårbarhed, misbrug og manglende evne til at klare et job eller en uddannelse. De
eksisterende muligheder for hjælp er utilstrækkelige, og de unge har ofte givet op. Frederikshavn Kommune ønsker i samarbejde med VUC Nordjylland og Job
Partners at skabe kontakt til 60 udsatte unge, som vil få adgang til hjælp døgnet rundt. Pilotprojektets formål er at udvikle et 52-ugers forløb, der omfatter psykologsamtaler, misbrugsbehandling, udvidet mentorstøtte, ngo’er, styrket virksomhedsindsats og kurser i dansk, matematik og samfundsfag.

Målet er, at 40 % af de unge begynder en uddannelse og 30 % kommer i arbejde.
For de øvrige unge bliver målet at få stabiliseret deres kaotiske liv og
lave langsigtede realiserbare planer. Center for Ungdomsforskning skal metodeudvikle og evaluere projektet, herunder udarbejde en businesscase.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Virksomhedsindsats skal få udsatte på Lolland-Falster i arbejde

Bevillingsmodtagere: Cabi, Business Lolland-Falster, Erhvervspark Lolland, 3F Lolland, LG Insight samt Lolland og Guldborgsund Kommune
Periode: 2018-2021
Beløb: 21.130.000 kr.

Lolland-Falster har god vækst, og der er begyndende mangel på arbejdskraft, ligesom bl.a. det kommende byggeri af Storstrømsbroen og Femern Bælt-forbindelsen forventes at øge presset. Samtidig er der 2.600 udsatte ledige i området, hvoraf en del kunne bidrage på arbejdsmarkedet. Den virksomhedsdrevne beskæftigelsesindsats ’Rekruttering fra kanten’ udnytter dette potentiale og skal gennem nye metoder og samarbejdskonstellationer få 850 udsatte borgere på Lolland-Falster i beskæftigelse.

400 virksomheder skal indgå i og være medskabere af projektet. Et centralt greb er at omlægge rekrutteringspraksissen hos virksomheder i området. Ved at tænke i arbejdsopgaver frem for stillinger åbnes der for, at der kan rekrutteres borgere fra kanten af samfundet, som målrettet trænes til den konkrete opgaveløsning. Indsatsen skal hermed være med til at fremme et rummeligt arbejdsmarked og samtidig imødekomme det stigende behov for arbejdskraft.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Cabi, Business Lolland-Falster, Erhvervspark Lolland, 3F, LG Insight samt Lolland og Guldborgsund Kommune. Hvis projektet viser de forventede resultater, vil det blive forankret hos Business Lolland-Falster samt Lolland og Guldborgsund Kommune.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Helhedsorienterede forløb hjælper unge i uddannelse eller job


Bevillingsmodtager
: Foreningen Fundamentet 
Periode: 2016-2019
Beløb: 1.313.000 kr.

Fundamentet i Aarhus har udviklet projekt 'Vi tror på dig', der hjælper sårbare unge med at håndtere deres forskellige udfordringer, øge livskvaliteten og komme i uddannelse eller arbejde. Indsatsen består af helhedsorienterede og skræddersyede forløb, som blandt andet kan inkludere terapi, natur- og kulturoplevelser, misbrugsbehandling, gældsrådgivning, fitnesstræning, fysioterapi, massage mv., afhængig af den enkelte unges behov. De unge får også en frivillig mentor, som støtter dem gennem hele forløbet.

Donationen sikrer, at Fundamentet gennem tre år kan fortsætte forløbene for 40 unge årligt. Den omfatter desuden konsulenthjælp til udvikling af en forankringsstrategi, faglig opkvalificering og kompetenceløft af de frivillige.


Forebyggende indsats skal gøre vejen til selvforsørgelse kortere


Bevillingsmodtager
: Næstved Kommune
Periode: 2017-2021
Beløb: 9.400.000 kr.

Næstved Kommune vil iværksætte en forebyggende indsats, der skal gøre flere socialt udsatte og psykisk sårbare borgere selvforsørgende. Indsatsen er baseret på en tværfaglig tilgang og udvikles i et samarbejde mellem jobcenter og psykiatri, som i fællesskab støtter borgerne i at komme ud af misbrug, opnå bedre helbred, få styrket selvværd og blive klar til arbejdsmarkedet. Idéen er at gribe ind, før borgernes problemer udvikler sig til behandlingskrævende psykiatriske lidelser, og indsatsen består bl.a. af samtaleforløb, netværksmøder og korte uddannelsesforløb.

Der ansættes som noget nyt fire tværgående forebyggelseskonsulenter, ligesom en række fagpersoner kompetenceudvikles, så de bl.a. bliver stærkere i at yde hjælp til selvhjælp.

Indsatsen evalueres af VIVE, og hvis den viser positiv effekt, vil den blive forankret i kommunen efter projektets afslutning.


Foto: Settlementets projekt Sidegaden Foto: Settlementets projekt Sidegaden

Beskæftigelsesrettede forløb for langtidsledige borgere

Bevillingsmodtager: Settlementet på Vesterbro
Periode: 2017-2022
Beløb: 25.200.000 kr.

Settlementet vil sammen med Københavns Kommune afprøve, om en længerevarende, håndholdt og helhedsorienteret indsats mere effektivt kan hjælpe langtidsledige borgere i job - også selvom de har mange andre problemer end ledighed. Indsatsen gør brug af både partnervirksomheder og Settlementets egne socialøkonomiske butikker, hvor de ledige får mulighed for at opbygge et kompetencesæt i deres eget tempo. Sideløbende får borgerne hjælp til deres øvrige udfordringer, såsom bolig- og gældsproblemer. Forløbene kan vare op til 12 måneder afhængigt af den enkeltes behov, og i alt 360 borgere indgår i projektet.

Indsatsen evalueres af VIVE, som bl.a. vil beregne det samfundsøkonomiske potentiale. Hvis indsatsen viser gode resultater, er det planen, at den bliver ført videre i kommunen trods merudgifterne på kort sigt.

Projektets resultater vil bl.a. blive formidlet i en metodehåndbog, som kan komme andre kommuner og sociale aktører til gavn.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Tværsektoriel helhedsindsats for mænd med psykiske lidelser

Bevillingsmodtager: Ringkøbing-Skjern Kommune
Periode: 2017-2021
Beløb: 5.200.000 kr.
Egenfinansiering: 1.548.329 kr.

Antallet af psykisk syge danskere har været stærkt stigende gennem de senere år, og mange har svært ved at varetage et job. Det vil Ringkøbing-Skjern Kommune sætte ind over for med en tværsektoriel helhedsindsats for mænd med depression og angst.

Indsatsen kombinerer mentalsundhedsrettede/psykiatriske, fysiske og beskæftigelsesrettede aktiviteter og skal omfatte i alt 100 mænd i alderen 18-55 år. Formålet er at forbedre mændenes livsmestring, så de kan genoptage et arbejdsliv og få et mere velfungerende familieliv. Metoden tager højde for, at mange mænd foretrækker mere actionprægede indsatser end de eksisterende.

Projektet evalueres, og såfremt det viser gode resultater, vil kommunen anvende metoden permanent, ligesom den vil kunne udbredes til andre kommuner.


Ny viden om socialt udsatte og virksomme indsatser


Bevillingsmodtager
: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Periode: 2016-2017
Beløb: 852.000 kr.

Modelfoto: Sine Fiig / VIVE Modelfoto: Sine Fiig / VIVE

VIVE skal i et nyt forskningsprojekt kortlægge, hvem de socialt udsatte unge og voksne er, og give viden om de tilbud, de benytter. Analysen giver indblik i, hvordan de udsatte borgere er havnet i den sårbare situation, hvilke fællestræk de har, og hvilke tilbud der mest virkningsfuldt styrker deres tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

På baggrund af undersøgelsen vil VIVE give praksisorienterede anbefalinger til effektive indsatser. Undersøgelsen skaber et vidensfundament, der kvalificerer grundlaget for Støttefondens uddelinger, og som stilles frit til rådighed for alle inden for det sociale område.


VIVE undersøger personlige og samfundsmæssige omkostninger ved udsathed 


Bevillingsmodtager: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Periode: 2016-2017 
Beløb: 4.000.000 kr.

I et nyt forskningsprojekt sætter VIVE fokus på socialt udsattes veje gennem velfærdssystemet. Undersøgelsen baserer sig på omfattende registerdata og vil give en dybere forståelse af, hvilke indsatser der virker, hvordan samspillet er mellem dem, og hvilke udfordringer de rummer.

Derudover vil forskningsprojektet beregne de samfundsøkonomiske effekter af udsathed og kaste lys over, hvordan socialt marginaliserede borgere kan få bedre støtte til at mestre livet - til gavn for både den enkelte og samfundet. Resultaterne vil styrke Støttefondens vidensgrundlag og gøres frit tilgængelige for alle interesserede.


Foto: Foreningen Vimby Foto: Foreningen Vimby

Vimby opskalerer sine socialøkonomiske virksomheder 


Bevillingsmodtager
: Foreningen Vimby
Periode: 2016-2019
Beløb: 1.802.000 kr.

Landsbyfællesskabet Vimby lidt uden for Aarhus har gennem en årrække drevet socialøkonomiske virksomheder med rummelige arbejdspladser, hvor udsatte borgere yder en værdifuld indsats sammen med lokale frivillige. Gennem produktion og salg af dagligvarer i lokalområdet får udviklingshæmmede og andre med særlige behov mulighed for at sætte deres kompetencer i spil og bidrage til fællesskabet.

Med donationen vil Vimby øge sin nuværende kapacitet og etablere endnu flere arbejdspladser. Opskaleringen forventes at gøre aktiviteterne indtægtsdækkende og dermed sikre Vimbys økonomiske bæredygtighed.


Øget medbestemmelse skal få udsatte borgere i arbejde


Bevillingsmodtager
: Vordingborg Kommune
Periode: 2017-2019
Beløb: 10.501.000 kr.

Vordingborg Kommune vil udvikle en intensiv beskæftigelsesindsats, der giver kontanthjælpsmodtagere en afgørende indflydelse på deres indsatsforløb, så det er borgernes egen plan for fremtiden og ikke kommunens tilbudsvifte, der er styrende. Projektet 'Ansvar for eget liv' giver borgerne hjælp til selvhjælp, og målet er at tredoble effekten af kommunens indsats over for de hårdest ramte på langvarig offentlig forsørgelse. Kommunens ansatte skal støtte og coache borgeren, ligesom lokalsamfund og netværk inddrages.

Projektet undersøger, om den besparelse, som kommunen opnår, ved at målgruppen bliver selvforsørgende, på sigt kan finansiere indsatsen, så den kan forankres i den almindelige drift. Syddansk Universitet måler effekten af metoden og sammenligner med en kontrolgruppe.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET