Livsmestring, uddannelse og arbejde

Under dette fokusområde støtter Fonden indsatser, som effektivt styrker voksne udsattes evne til at mestre deres liv og øger deres chancer for at at komme i job eller uddannelse. Se eksempler på støttede projekter herunder


Kaffe Karma, København

Bevillingsmodtager: Kaffe Karma
Periode: 2020-2022
Beløb:6.335.000 kr.
Egenfinansiering: 70.000 kr.

Foto: Kaffe Karma Foto: Kaffe Karma

Den socialøkonomiske virksomhed Kaffe Karma fra 2018 giver udsatte mulighed for at arbejde få timer ad gangen med kaffesalg fra en mobil vogn samt pakning af gaveæsker og kaffeudstyr. Syv frivillige støtter og sikrer, at opgaverne er overskuelige. Indsatsen har hidtil været 100 % frivilligt baseret og er foregået i København og Køge. Kaffe Karma vil udvide indsatsen og opbygge en stærkere organisation med 25 nye frivillige og seks nye vogne i København og to større byer. Målet er, at 90 udsatte ansættes, og at 40 opnår småjobs i andre virksomheder.

Kernen i indsatsen er hjælp til selvhjælp og tætte relationer mellem udsatte og frivillige. Løbende evaluering sikrer tilpasning til den enkelte udsatte. Kaffe Karma rekrutterer udsatte gennem herberger, gadeplansarbejdere og psykiatrien. I det to og et halvt år lange projekt skal også udvikles en stærk forretningsplan for økonomisk bæredygtighed.


Nyt center skal sikre borgerinddragelse og flere udsatte i job

Bevillingsmodtager: Aalborg Universitet
Periode: 2020-2023
Beløb:9.500.000 kr.
Egenfinansiering: 3.910.310 kr.
Anden støtte: 9.500.000 kr., de fire kommuner

Herning, Vesthimmerland, Silkeborg og Holstebro Kommuner har 3.100 udsatte ledige borgere og ønsker at tilbyde en bedre støtte, så flere kommer i beskæftigelse og finder fodfæste i livet. Der er behov for praksisnær metodeudvikling, og derfor vil kommunerne indgå et tæt samarbejde med Aalborg Universitet. Det sker ved oprettelse af Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser.

Fokus er at udvikle nye metoder og en kultur i kommunerne, hvor opmærksomheden rettes mod hjælp til selvhjælp, så borgerens eget perspektiv bliver styrende i en håndholdt, helhedsorienteret indsats. Målet er, at 30 % opnår løntimer i løbet af projektet, og at 15 % er i ordinært job ved udgangen af perioden. Samtidig skal borgerne opleve hjælpen som meningsfuld og opnå tro på, at de kan mestre livet. Selv små fremskridt for målgruppen kan have store menneskelige og økonomiske betydninger.

Forskerne vil være til stede i praksis, så de kan rådgive med virkelighedens vilkår for øje og udvikle nye tilgange sammen med kommunerne – særligt tværgående indsatser og metoder, som sikrer bedre match til virksomhederne. Der skal desuden uddannes 12 ”vidensmæglere”, som dagligt sammenkobler forskning og praksis. Omstillingen er gennemgribende og kræver nye kompetencer hos jobcentrenes 417 medarbejdere. Kommunerne skal med støtte fra centeret blive i stand til selv at udvikle nye metoder, og deres erfaringer vil blive delt systematisk med andre kommuner i den fireårige projektperiode.


Løn som motivation for udsatte unge

Bevillingsmodtager: Hedensted Kommune
Periode: 2019-2021
Beløb: 3.087.000 kr. 
Egenfinansiering: 4.672.381 kr.

GM Plast i Hedensted er en af de virksomheder, som deltager i projektet. Foto: GM Plast GM Plast i Hedensted er en af de virksomheder, som deltager i projektet. Foto: GM Plast

Hedensted Kommune ønsker sammen med kommunens erhvervsliv at afprøve en ny beskæftigelsesindsats for 30 socialt udsatte unge. I det toårige projekt ”LMI – LønMotiverende Indsats” vil parterne teste brugen af løntilskud til unge under 30 år, der har svært ved at mestre livet og håndtere job eller uddannelse. Normalt anvendes løntilskud ikke til denne gruppe af unge, men antagelsen er, at rigtig løn og reelle arbejdsopgaver vil skabe et forstærket incitament hos de unge.

Løntilskuddet kombineres med et intensiveret virksomhedssamarbejde, hvor virksomheden klædes på til at forstå de unges udfordringer, og hvor en medarbejder får opgaven som mentor. I forløbet betaler virksomheden en stigende andel af den reelle løn fratrukket løntilskud. Målet er, at 90 % af de unge fastansættes i virksomheden enten på fuld- eller deltid efter forløbet.

Virksomhederne er: SuperBrugsen Erritsø og Juelsminde, 4xH Transport, Dansk Retursystem, Elgiganten, GM Plast, Jacobsens Bakery, Jensens Motorcykel, MK-Transport, Schreiber Gruppen, Tørring Autolager og Vejle Trælasthandel.


Makers Corner – socialpsykiatri i nyt byområde

Bevillingsmodtager: Roskilde Kommune
Periode: 2016-2018
Beløb: 6.840.000 kr. 
Egenfinansiering: 2.223.000 kr.

Foto: carlberg | christensen Foto: carlberg | christensen

Værestedet Makers Corner ved Musicon i Roskilde blev indviet sommeren 2017 og er nu evalueret. Formålet var at skabe en ny ramme, hvor psykisk syge kan styrke deres faglige og sociale kompetencer i et praktisk arbejdsfællesskab. Byggeriet består af beboelige containere, der er placeret i en tidligere fabrikshal, og som huser værestedet, en ungdomsklub og et værksted for gør-det-selv-nørder.

Evalueringen viser, at 78 % vurderer, at Makers Corner styrker deres recovery. Den rå æstetik og det aktive miljø er en udfordring for de brugere, som har brug for mere tryghed, men de nye rammer øger især de 25 % stærkeste brugeres selvværd samt skærper deres sociale og faglige kompetencer.

LÆS RAPPORT OM PROJEKTET


Tidligere anbragte unge får hjælp til selvhjælp

Bevillingsmodtager: Børnehjælpsdagen
Periode: 2019-2020
Beløb: 3.175.000 kr.
Egenfinansiering: 377.900 kr. 

Foto:  Per Frahm Thomsen / Børnehjælpsdagen Foto: Per Frahm Thomsen / Børnehjælpsdagen

Det er svært for mange tidligere anbragte unge at få hverdagen til at hænge sammen. En stor del har psykiske lidelser, og ca. 45 % har som 24-årige hverken uddannelse eller job. Børnehjælpsdagen vil med forløbet EMPOWER4U bistå 50 unge i overgangen fra en anbringelse til et selvstændigt liv. Formålet er at styrke de unges livsmestring og gøre dem mere robuste, så de kan klare sig selv. Som led heri støttes deltagerne i at følge deres drømme om job eller uddannelse. 10 virksomheder, der efterspørger arbejdskraft, vil gerne hjælpe projektdeltagerne.

Målet er, at mindst 20 af de unge gennemgår traineeforløb i en virksomhed, og at mindst 10 kommer i arbejde eller uddannelse. Der igangsættes en forankringsproces sammen med interesserede kommuner, så forløbene kobles bedre til den offentlige service. Projektresultaterne dokumenteres med en forskningsbaseret evaluering.

Børnehjælpsdagen har udarbejdet tre små film om projektet:
SE VIDEO TIL DE UNGE
SE VIDEO TIL KOMMUNER
SE VIDEO TIL TEAMLEDERE


Frivillige it-professionelle hjælper flygtninge i gang

Bevillingsmodtager: HackYourFuture
Periode: 2018-2021
Beløb: 3.753.000 kr.
Egenfinansiering: 410.000 kr.
Støtte fra anden side: Fonden Roskilde Festival 100.000 kr.

HackYourFuture tilbyder it-undervisningsforløb til flygtninge efter inspiration fra et lignende projekt i Holland. Foreningen blev etableret i 2017, og de foreløbige resultater viser, at 6 ud af 7 kursister enten er i uddannelse, ordinær beskæftigelse eller i praktik. 

Foto: Julie Hoff / HackYourFuture Foto: Julie Hoff / HackYourFuture

Nu skal indsatsen styrkes, så flere bliver uddannet, og bæredygtig økonomisk forankring kommer på plads. Over en periode på tre år vil frivillige it-professionelle undervise 120 kursister i programmering. Målet er, at minimum 50 % af deltagerne kommer i beskæftigelse eller benytter forløbet som indgang til videreuddannelse. Foreningen vil desuden fokusere på kapacitetsopbygning og udvikle en solid forretningsplan.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Projekt PLATFORM - unge får støtte 24-7 og hele vejen rundt

Bevillingsmodtager: Frederikshavn Kommune
Periode: 2018-2021
Beløb: 4.625.000 kr.
Egenfinansiering: 1.520.000 kr.

Flere end 200 unge i Frederikshavn Kommune kæmper med psykisk sårbarhed, misbrug og manglende evne til at klare et job eller en uddannelse. De eksisterende muligheder for hjælp er utilstrækkelige, og de unge har ofte givet op.

Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Frederikshavn Kommune ønsker i samarbejde med VUC Nordjylland at skabe kontakt til 60 udsatte unge, som vil få adgang til hjælp døgnet rundt. Pilotprojektets formål er at udvikle et 52-ugers forløb, der omfatter psykologsamtaler, misbrugsbehandling, udvidet mentorstøtte, ngo’er, styrket virksomhedsindsats og kurser i dansk, matematik og samfundsfag.

Målet er, at 40 % af de unge begynder en uddannelse og 30 % kommer i arbejde.
For de øvrige unge bliver målet at få stabiliseret deres kaotiske liv og
lave langsigtede realiserbare planer. Center for Ungdomsforskning skal metodeudvikle og evaluere projektet, herunder udarbejde en businesscase.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Virksomhedsindsats skal få udsatte på Lolland-Falster i arbejde

Bevillingsmodtagere: Cabi, Business Lolland-Falster, Erhvervspark Lolland, 3F Lolland, LG Insight samt Lolland og Guldborgsund Kommune
Periode: 2018-2021
Beløb: 21.130.000 kr.

Lolland-Falster har god vækst, og der er begyndende mangel på arbejdskraft, ligesom bl.a. det kommende byggeri af Storstrømsbroen og Femern Bælt-forbindelsen forventes at øge presset. Samtidig er der 2.600 udsatte ledige i området, hvoraf en del kunne bidrage på arbejdsmarkedet. Den virksomhedsdrevne beskæftigelsesindsats ’Rekruttering fra kanten’ udnytter dette potentiale og skal gennem nye metoder og samarbejdskonstellationer få 850 udsatte borgere på Lolland-Falster i beskæftigelse.

400 virksomheder skal indgå i og være medskabere af projektet. Et centralt greb er at omlægge rekrutteringspraksissen hos virksomheder i området. Ved at tænke i arbejdsopgaver frem for stillinger åbnes der for, at der kan rekrutteres borgere fra kanten af samfundet, som målrettet trænes til den konkrete opgaveløsning. Indsatsen skal hermed være med til at fremme et rummeligt arbejdsmarked og samtidig imødekomme det stigende behov for arbejdskraft.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Cabi, Business Lolland-Falster, Erhvervspark Lolland, 3F, LG Insight samt Lolland og Guldborgsund Kommune. Hvis projektet viser de forventede resultater, vil det blive forankret hos Business Lolland-Falster samt Lolland og Guldborgsund Kommune.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Helhedsorienterede forløb hjælper unge i uddannelse eller job


Bevillingsmodtager
: Foreningen Fundamentet i Aarhus
Periode: 2016-2019
Beløb: 1.313.000 kr.

Foreningen Fundamentet hjalp i projekt ’Vi tror på dig’ i alt 193 sårbare unge med at håndtere deres forskellige udfordringer, øge livskvaliteten og komme i uddannelse eller arbejde. En intern opsamling viser bl.a., at 62 % kom i uddannelse eller arbejde, og at 70 % føler en forbedring af deres mentale tilstand.

Indsatsen forsættes som en del af Fundamentets grundlæggende tilgang. Den består af helhedsorienterede og skræddersyede forløb, som blandt andet kan inkludere terapi, natur- og kulturoplevelser, misbrugsbehandling, gældsrådgivning, fitnesstræning, fysioterapi, massage mv., afhængig af den enkelte unges behov. De unge får også en frivillig mentor, som støtter dem gennem hele forløbet.

Donationen var målrettet gennemførelse af forløbene, konsulenthjælp til udvikling af en forankringsstrategi, faglig opkvalificering og kompetenceløft af de frivillige.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Forebyggende indsats skal gøre vejen til selvforsørgelse kortere


Bevillingsmodtager
: Næstved Kommune
Periode: 2017-2021
Beløb: 9.400.000 kr.

Næstved Kommune vil iværksætte en forebyggende indsats, der skal gøre flere socialt udsatte og psykisk sårbare borgere selvforsørgende. Indsatsen er baseret på en tværfaglig tilgang og udvikles i et samarbejde mellem jobcenter og psykiatri, som i fællesskab støtter borgerne i at komme ud af misbrug, opnå bedre helbred, få styrket selvværd og blive klar til arbejdsmarkedet. Idéen er at gribe ind, før borgernes problemer udvikler sig til behandlingskrævende psykiatriske lidelser, og indsatsen består bl.a. af samtaleforløb, netværksmøder og korte uddannelsesforløb.

Der ansættes som noget nyt fire tværgående forebyggelseskonsulenter, ligesom en række fagpersoner kompetenceudvikles, så de bl.a. bliver stærkere i at yde hjælp til selvhjælp.

Indsatsen evalueres af VIVE, og hvis den viser positiv effekt, vil den blive forankret i kommunen efter projektets afslutning.


Foto: Settlementets projekt Sidegaden Foto: Settlementets projekt Sidegaden

Beskæftigelsesrettede forløb for langtidsledige borgere

Bevillingsmodtager: Settlementet på Vesterbro
Periode: 2017-2022
Beløb: 25.200.000 kr.

Settlementet vil sammen med Københavns Kommune afprøve, om en længerevarende, håndholdt og helhedsorienteret indsats mere effektivt kan hjælpe langtidsledige borgere i job - også selvom de har mange andre problemer end ledighed. Indsatsen gør brug af både partnervirksomheder og Settlementets egne socialøkonomiske butikker, hvor de ledige får mulighed for at opbygge et kompetencesæt i deres eget tempo. Sideløbende får borgerne hjælp til deres øvrige udfordringer, såsom bolig- og gældsproblemer. Forløbene kan vare op til 12 måneder afhængigt af den enkeltes behov, og i alt 360 borgere indgår i projektet.

Indsatsen evalueres af VIVE, som bl.a. vil beregne det samfundsøkonomiske potentiale. Hvis indsatsen viser gode resultater, er det planen, at den bliver ført videre i kommunen trods merudgifterne på kort sigt.

Projektets resultater vil bl.a. blive formidlet i en metodehåndbog, som kan komme andre kommuner og sociale aktører til gavn.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Tværsektoriel helhedsindsats for mænd med psykiske lidelser

Bevillingsmodtager: Ringkøbing-Skjern Kommune
Periode: 2017-2021
Beløb: 5.200.000 kr.
Egenfinansiering: 1.548.329 kr.

Antallet af psykisk syge danskere har været stærkt stigende gennem de senere år, og mange har svært ved at varetage et job. Det vil Ringkøbing-Skjern Kommune sætte ind over for med en tværsektoriel helhedsindsats for mænd med depression og angst.

Indsatsen kombinerer mentalsundhedsrettede/psykiatriske, fysiske og beskæftigelsesrettede aktiviteter og skal omfatte i alt 100 mænd i alderen 18-55 år. Formålet er at forbedre mændenes livsmestring, så de kan genoptage et arbejdsliv og få et mere velfungerende familieliv. Metoden tager højde for, at mange mænd foretrækker mere actionprægede indsatser end de eksisterende.

Projektet evalueres, og såfremt det viser gode resultater, vil kommunen anvende metoden permanent, ligesom den vil kunne udbredes til andre kommuner.


VIVE undersøger personlige og samfundsmæssige omkostninger ved udsathed 


Bevillingsmodtager
: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Periode: 2016-2017
Beløb: 4.000.000 kr.

Udsatte borgere er ofte i kontakt med mange forskellige dele af velfærdssystemet. Det betyder, at det både for den enkelte borger og på et samfundsmæssigt plan kan være svært at skabe et overblik over, hvordan velfærdssystemets forskellige indsatser fungerer i samspil og bruges på tværs.

Derfor har VIVE gennemført et forskningsprojekt, der undersøger socialt udsattes brug af velfærdssystemet og de samfundsøkonomiske aspekter knyttet hertil. Analysen dokumenterer et stort investeringspotentiale i at hjælpe udsatte borgere. Samfundet bruger 41 mia. kr. årligt på at afhjælpe symptomer hos 280.000 udsatte, heraf 6 mia. kr. alene til de 20.000 svageste. Halvdelen er overførselsindkomster, mens 10 mia. er sociale indsatser og 10 mia. kr. sundhedsudgifter.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Foto: Foreningen Vimby Foto: Foreningen Vimby

Vimby øger aktivitet og omsætning i socialøkonomiske virksomheder 


Bevillingsmodtager
: Foreningen Vimby
Periode: 2016-2019
Beløb: 1.802.000 kr.

Landsbyfællesskabet Vimby lidt nord for Aarhus har i en årrække drevet socialøkonomiske virksomheder med fokus på genbrug, økologi og cirkulær økonomi. Udviklingshæmmede og andre med særlige behov bidrager til dagligdagen sammen med lokale frivillige. Ved at producere og sælge dagligvarer i lokalområdet får udsatte borgere mulighed for at sætte deres kompetencer i spil og bidrage til fællesskabet.

I projektperioden har Vimby øget produktionen og etableret nye arbejdspladser. To erhvervslejere er kommet til, og tre nye socialøkonomiske aktiviteter er sat i gang. Vimby tilbyder nu salg af æg fra egne høns, salg af is, reparationer på et Fikseværksted og mad og hygge ved faste fredagsarrangementer. Også de eksisterende virksomheder har øget aktivitet og omsætning, og samlet set er omsætningen steget med 178 %. Omsætningen på 2.342.000 kr. er dog 16,4 % mindre end målsat, hvilket vidner om en generel vanskelighed ved at få økonomisk volumen i socialøkonomiske arbejdspladser.

Ligeledes kan det være vanskeligt at skabe ordinære jobs, og Vimby er ingen undtagelse med 8 nye jobs til borgere med særlige behov mod et mål på 20. Til gengæld har fællesskabet stor succes med at finde frivillige. 58 nye frivillige med særlige behov, 16 % flere end målsat, er trådt til, og 435 øvrige frivillige lægger tid og kræfter i fællesskabet.

Vimbys overordnede succes tilskrives især et stærkt sammenhold og opbakning fra lokalsamfundet.


Øget medbestemmelse skal få udsatte borgere i arbejde


Bevillingsmodtager
: Vordingborg Kommune
Periode: 2017-2019
Beløb: 10.501.000 kr.

Vordingborg Kommune vil udvikle en intensiv beskæftigelsesindsats, der giver kontanthjælpsmodtagere en afgørende indflydelse på deres indsatsforløb, så det er borgernes egen plan for fremtiden og ikke kommunens tilbudsvifte, der er styrende. Projektet 'Ansvar for eget liv' giver borgerne hjælp til selvhjælp, og målet er at tredoble effekten af kommunens indsats over for de hårdest ramte på langvarig offentlig forsørgelse. Kommunens ansatte skal støtte og coache borgeren, ligesom lokalsamfund og netværk inddrages.

Projektet undersøger, om den besparelse, som kommunen opnår, ved at målgruppen bliver selvforsørgende, på sigt kan finansiere indsatsen, så den kan forankres i den almindelige drift. Syddansk Universitet måler effekten af metoden og sammenligner med en kontrolgruppe.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET