UDSATTE FAMILIERS BÆREDYGTIGHED

Under dette fokusområde støtter Fonden særligt helhedsorienterede indsatser, som styrker familiers bæredygtighed og evne til at lægge langsigtede strategier for børnene. Se eksempler på støttede projekter herunder


Frivillige bygger bro mellem skole og forældre

Bevillingsmodtager: Fonden for Socialt Ansvar 
Periode: 2019-2022
Beløb: 5.663.000 kr.

Foto: Bydelsmødre / Fonden for Socialt Ansvar Foto: Bydelsmødre / Fonden for Socialt Ansvar

Mange udsatte forældre har svært ved at støtte deres børns skolegang, trivsel og læring. Med projekt ’Frivillige understøtter positive læringsmiljøer i familien’ ønsker Fonden for Socialt Ansvar at afprøve, om frivillige peers kan bygge bro mellem udsatte familier, skolen og det offentlige. Grundtanken er, at de frivillige kan møde familierne med forståelse og uden løftede pegefingre, og at de som velfungerende rollemodeller kan understøtte forældrenes motivation, forældrekompetencer og samspil med systemet.

To medarbejdere vil arbejde med 30 frivillige, der skal bygge bro mellem 90 familier med børn i indskolingen og to folkeskoler i Albertslund og Ballerup. Forventningen er bl.a., at 85 % af forældrene vil få bedre forståelse for forældrerollen og skolen, mens børnenes ulovlige fravær halveres.


Støtte til udsatte familier i Tønder Kommune

Bevillingsmodtager: HOME-START Familiekontakt
Periode: 2019-2021
Beløb: 3.676.000 kr.
Støtte fra anden side: Tønder Kommune 850.000 kr.

Foreningen Home-Start vil åbne en lokalafdeling i Tønder Kommune og tilbyde en forebyggende indsats til pressede og socialt udsatte børnefamilier. Metoden bygger på, at en frivillig aflaster familierne i eget hjem to timer om ugen i en periode op til et år.

Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Hjælpen er en venskabelig støtte, der tager udgangspunkt i familiens behov og kan angå alt fra praktisk hjælp og børnepasning til netværksopbygning. Målet er, at 75 familier modtager hjælp i
projektperioden. Indsatsen har dokumenteret effekt på trivsel, forældrekompetencer, psykisk velbefindende og børns adfærdsproblemer. Som noget nyt evalueres, om støtten også har betydning for forældrenes evne til at klare job og uddannelse. Det er desuden et mål at videreudvikle foreningens forretningsmodel på landsplan.


Ny indsats skal give job og bedre trivsel til udsatte familier i Gellerup

Bevillingsmodtager: Aarhus Kommune
Periode: 2019-2023
Beløb: 23.363.000 kr.
Egenfinansiering: 18.075.428 kr.

Aarhus Kommune ønsker at gøre familier i det udsatte boligområde Gellerupparken mere selvhjulpne og give børnene en bedre chance i livet. I projekt ”Opgang til Opgang” skal 60 udsatte familier med 300 børn og voksne tilbydes en ny indsats, hvor beskæftigelse og trivsel styrkes i ét greb. Familierne rekrutteres ved, at kommunens medarbejdere banker på dørene i opgangene og tilbyder intensiv, håndholdt støtte. Udgangspunktet er familiens egen vurdering af, hvordan den bedst kommer til at stå på egne ben, og hjælpen gives i helt op til to år.

Lokalsamfund, ngo’er og virksomheder inddrages aktivt, så forældrene kan opbygge netværk og hurtigere komme i job, om så blot få timer i starten. Målene er bl.a., at mindst 75 % af forældrene opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet, at 50 % af børnene får mindre fravær i skolen, og at 80 % af familierne oplever bedre trivsel.


Bedre teenage-trivsel styrker hele familien

Bevillingsmodtager: Via University College
Periode: 2018-2021
Beløb: 4.084.000 kr.
Støtte fra anden side: De 8 kommuner 7.290.900 kr.

Det er en stor belastning for særligt udsatte familier, når teenagere har udadreagerende adfærd. Det går ud over de unges skolegang og fritidsaktiviteter, men også forældrenes kontakt til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

VIA University College vil i samarbejde med otte kommuner – København, Aarhus, Slagelse, Horsens, Furesø, Hjørring, Aalborg og Vejen – tilbyde forældretræningsprogrammet PMTO (Parent Management Training Oregon) til udsatte familier med teenagere i mistrivsel. Programmet virker på yngre børn, hvor der er dokumenteret positiv effekt på forældrekompetencer og trivsel, ligesom især mødrene får mere overskud til job og uddannelse. Det skal nu videreudvikles til teenagefamilier.

På tre år vil 170 familier gennemgå et forløb, og 29 terapeuter bliver uddannet. I evalueringen er der særlig fokus på langtidseffekterne, herunder forældres uddannelse og job. Kommunerne vil efterfølgende udbyde PMTO Teens.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Foto: Colourbox Foto: Colourbox


Metoden ”Minding the Baby” skal hjælpe nybagte familier på vej

Bevillingsmodtager: Metodecentret, Center for Innovation & Metodeudvikling
Periode: 2018-2024
Beløb: 17.698.000 kr.

En barndom i social udsathed kan gøre det ekstra svært, når man selv bliver forælder. I værste fald vil barnet få varige skader, og anbringelse kan være nødvendig. En tidlig indsats kan dog medvirke til at bryde den negative sociale arv, og amerikanske forskere har udviklet metoden "Minding the Baby", som har vist sig at være en effektiv hjælp til sårbare familier. Den skal nu i et seksårigt projekt tilpasses og afprøves i en dansk kontekst, hvor der bl.a. er mere opmærksomhed over for faderens rolle.

Metoden sætter fokus på at styrke sårbare, nybagte forældres ’mentaliseringsevner’. Det indebærer, at en sundhedsplejerske og en familiebehandler gennem to år arbejder intenst med forældrenes evne til at sætte sig ind i deres barns adfærd og forholde sig refleksivt til deres egne reaktioner. Det skal skabe en øget selvbevidsthed, bedre regulering af følelser og en tryg relation mellem forældre og børn.

Indsatsen involverer 169 småbørnsfamilier og gennemføres i et samarbejde mellem Metodecentret, Yale University, VIVE og de syv kommuner Aarhus, Frederikshavn, Ringkøbing-Skjern, Billund, Herning, Silkeborg og Næstved. Hvis indsatsen viser signifikante resultater, vil den efterfølgende blive forankret i samtlige syv kommuner.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Gode relationer og tværgående indsats skal gøre familier selvhjulpne

Bevillingsmodtager: Jammerbugt Kommune
Periode: 2018-2020
Beløb: 10.644.000 kr.

Jammerbugt Kommune har mange udsatte familier, som har svært ved at klare sig selv og hjælpe børnene godt på vej. Projektet ”Nye veje til at bryde den negative sociale arv” skal sikre en bedre, mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats til de udsatte familier, så de i højere grad bliver bæredygtige. Indsatsen omfatter 45 familier, som alle skal opleve væsentlige, målbare fremskridt. Mindst 10 familier skal få det så meget bedre, at børnesagen lukkes, og at den ene eller begge forældre er kommet i arbejde.

For at sikre den bedste støtte til familierne etableres en række tværgående familieteams. Familiens kontaktperson udvælges på baggrund af familiens egne ønsker og behøver ikke nødvendigvis være en medarbejder fra kommunen, men kan i stedet være fra den lokale idrætsforening eller en socialøkonomisk virksomhed. Ved at sætte relationen i fokus er målet at skabe en tryghed, som skal give familierne et bedre afsæt til at bryde det negative mønster og blive selvhjulpne. Indsatsen evalueres af Aalborg Universitet. Hvis den viser gode resultater, vil den blive videreført efter projektperiodens afslutning.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Foreningsidræt skal hjælpe udsatte familier i gang

Bevillingsmodtager: Randers gymnastiske Forening
Periode: 2018-2021
Beløb: 1.090.000 kr.

Foreningsidræt kan styrke udsatte børns trivsel og forbedre deres skolegang. Sårbare familier har dog ofte svært ved at finde vej ind i foreningernes fællesskaber, og Randers gymnastiske Forening vil derfor i samarbejde med fem folkeskoler i Randers Kommune iværksætte indsatsen ”Inklusion igennem foreningsidræt”. Den treårige indsats omfatter 150 børn i alderen 9-12 år og er baseret på et tværinstitutionelt samarbejde mellem idrætsforening, folkeskole og specialskole.

Indsatsen skal inkludere børnene i et udviklende fællesskab, men også give forældrene et indblik i foreningsidrættens kvaliteter og skabe et miljø, hvor de kan opbygge relationer og netværk. Det skal være med til at styrke familiens bæredygtighed og børnenes mulighed for at bryde den negative sociale arv. Projektet evalueres, og hvis det skaber gode resultater, udvikles en offentlig/privat driftsmodel, som indeholder en kontingentstøtteordning for udsatte familier.


Foto: KFUM's Sociale Arbejde Foto: KFUM's Sociale Arbejde

Familier får hjælp til at støtte hinanden

Bevillingsmodtager: KFUM's Sociale Arbejde
Periode: 2017-2021
Beløb: 39.470.000 kr.

Med projektet ’Hele Danmarks familieklub’ vil KFUM’s Sociale Arbejde, FDF og KFUM-Spejderne oprette 175 familieklubber rundt om i landet. Familieklubberne skal samle børn og voksne omkring sociale aktiviteter såsom madlavning, spisning og leg. Gennem klubberne får familierne opbygget et netværk, som kan give dem støtte og stabilitet. Formålet er at styrke familiernes sociale bæredygtighed og give børnene et bedre afsæt, så de kan bryde den negative sociale arv. Mere end 1.500 familier vil over en femårig periode blive omfattet af indsatsen. 

Familieklubberne er baseret på frivillige kræfter og etableres i tæt samarbejde med lokale foreninger. Målet er, at indsatsen bliver integreret i foreningernes kerneopgaver og dermed forankres i det lokale civilsamfund. Indsatsen vil blive fulgt af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som vil indsamle erfaringer og dokumentere metodernes effekt. 

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Foto: Mathilde Bech Foto: Mathilde Bech

Familieindsats styrker udsatte familiers mestringsevne


Bevillingsmodtager
: Røde Kors
Periode: 2017-2021
Beløb: 24.057.000 kr.

Røde Kors' projekt 'Familien i Fokus' har til formål at styrke udsatte familiers trivsel, livsmestring og tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen sætter blandt andet ind med 'en-til-en-støtte' ved at tilbyde 500 familier en frivillig netværksperson til at hjælpe med praktiske udfordringer. Desuden tilbydes 250 forældre en erhvervs- eller uddannelsesmentor, der kan hjælpe dem til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

I alt skal indsatsen nå 4.000 udsatte forældre og børn. Indsatsen er baseret på frivillige kræfter og vil efter den 5-årige projektperiode blive forankret i Røde Kors' lokalafdelinger, hvor den blandt andet vil blive finansieret gennem indtægter fra lokale genbrugsbutikker. For at dokumentere indsatsens effekt følges og evalueres projektet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Tværgående støtte og tidlig indsats for udsatte gravide

Bevillingsmodtager: Odense Kommune
Periode: 2017-2022
Beløb: 19.600.000 kr.
Egenfinansiering: 5.233.575 kr.
Støtte fra anden side: Odense Universitetshospital og Region Syddanmark 6.660.222 kr., VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 499.200 kr.

Odense Kommune vil afprøve en indsats, der skal give udsatte gravide ekstra støtte og sikre, at deres børn får den bedste start på livet. Indsatsen er en overbygning på de eksisterende kommunale og regionale støttetilbud og gennemføres i samarbejde med Odense Universitetshospital. Projektet har især fokus på at optimere den tværfaglige og tværsektorielle koordinering, så der sikres en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, tilpasset den enkelte familie. Et bærende element er, at familierne tilknyttes en fast følgeperson, frem til barnet når skolealderen. Dette skal bl.a. være med til at binde de forskellige støttetilbud sammen og sikre stabilitet i de enkelte familiers liv. Indsatsen omfatter 480 gravide og deres børn.

Projektet tilknyttes følgeforskning, som skal dokumentere effekterne. Hvis projektet viser tilstrækkeligt positive resultater, gøres indsatsen permanent.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Tidlig behandling af traumer hos børn og unge

Bevillingsmodtager: Københavns Kommune
Periode: 2017-2022
Beløb: 15.256.000 kr.
Egenfinansiering: 17.633.261 kr.
Støtte fra anden side: Egmont Fonden 7.499.166 kr.

Københavns Kommune vil i samarbejde med Gladsaxe Kommune afprøve, om den lovende metode Sleeping dogs effektivt kan hjælpe traumeramte børn, så de bedre kan håndtere skolegang og opnår et mere velfungerende familieliv. Metoden indtænkes i en ny helhedsorienteret indsatsmodel, der sikrer tidlig opsporing og behandling af traumerne og samtidig inddrager familien som helhed. Projektet involverer opkvalificering af 1.400 pædagoger, lærere, sagsbehandlere og psykologer, og hensigten er at skabe målbare forbedringer hos 1.000 udsatte børn og unge i løbet af den femårige projektperiode.

Indsatsen vil blive evalueret med særligt fokus på at dokumentere den tidlige traumebehandlings betydning for børnenes indlæringsevne. Derudover vil evalueringen vurdere indsatsens besparende potentiale. Begge kommuner ønsker at forankre indsatsen, hvis den viser god effekt, ligesom resultater og viden deles til inspiration for andre kommuner.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Foto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com

Bedre læringsmiljøer i udsatte familier


Bevillingsmodtager
: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Periode: 2017-2021
Beløb: 6.342.000 kr.

I et nyt forskningsprojekt undersøger VIVE og Københavns Universitet sammenhængen mellem familiers læringsmiljøer og børns kompetencer. Undersøgelsen kortlægger 1200 danske familiers læringsmiljøer og bygger på solide registerdata fra tre generationer. Internationale undersøgelser peger på, at overskud til dialog, lærende leg og positive forventninger til uddannelse har en god effekt, men der mangler viden om danske familiers læringsmiljøer.

Forskningsprojektet skaber vidensgrundlag for nye indsatser, der gør udsatte familier bedre i stand til at understøtte deres børns læring og dermed mindsker den sociale uligheds betydning. Resultaterne gøres frit tilgængelige og kan benyttes af alle interesserede. 


Dialog skal styrke udsatte familiers forløb


Bevillingsmodtager
: Herlev Kommune
Periode: 2016-2019
Beløb: 7.180.000 kr.

Herlev Kommune ønsker, at alle udsatte børn får chancen for et godt liv, hvor de bryder den negative sociale arv så tidligt som muligt. 100 medarbejdere skal derfor uddannes i metoden 'Åben Dialog', og dermed vil Herlev Kommune skabe en samarbejdskultur, der skal give et bedre forløb for udsatte familier. Metoden er især brugt inden for psykiatrien, men skal med dette projekt videreudvikles til gavn for udsatte familiers hjælp til selvhjælp.

Indsatsens virkning vil blive evalueret med 'FIT-metoden', som giver viden om den borgeroplevede effekt og gør det muligt løbende at tilpasse indsatsen til den enkelte familie. Ti medarbejdere vil derfor også blive uddannet i FIT-metoden.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Styrkede læringsmiljøer skal bryde negativ social arv 


Bevillingsmodtager
: Lolland Kommune
Periode: 2017-2020
Beløb: 1.700.000 kr.
Egenfinansiering: 302.242 kr.

Et godt læringsmiljø i familien er med til at styrke børns positive udvikling. Lolland Kommune vil med projektet 'Godt begyndt' styrke læringsmiljøet i udsatte familier, hvor børnene ofte halter bagud i forhold til deres faglige og sociale udvikling. Fagpersonale i vuggestuer, dagplejer og på biblioteker skal derfor opkvalificeres, så børnene tidligt får sprogstøtte og udvikler deres sociale kompetencer. Indsatsen har særligt fokus på at inddrage forældrene og vejlede dem i, hvordan de selv kan understøtte deres børns læring i hjemmet, for eksempel ved hjælp af læringsrettede spil og bøger, som familierne kan låne med hjem. I alt skal indsatsen omfatte 150 børn i alderen nul-tre år.

Forløbet gennemføres og dokumenteres af Nationalt Videnscenter for Læsning. Hvis det treårige projekt viser positive resultater, vil indsatsen blive udbredt til hele kommunen.


Tidlig indsats for udsatte familier


Bevillingsmodtager: Gladsaxe Kommune
Periode: 2016-2019
Beløb: 5.716.800

Gladsaxe Kommune ønsker at styrke udsatte familier tidligt, så de bliver bæredygtige og udgør et stabilt fundament for børnenes opvækst. To projekter igangsættes:

1) Et team af tre tværfaglige familiekoordinatorer skal sikre en helhedsorienteret indsats for 30 udsatte familier. Handleplaner udarbejdes med øje for økonomi, bolig, beskæftigelse, dagnstitutionsliv, skolegang og trivsel. Indsatsen evalueres af VIVE og Oxford Research.

2) 40 socialrådgivere skal uddannes i metoden Feedback Informed Treatment (FIT). Metoden sikrer, at børn og forældre får en aktiv og medbestemmende rolle, samtidig med deres fremskridt og oplevelse af de iværksatte tiltag måles. Projektet følges af Metropol Professionshøjskole, som skal dokumentere og formidle processen.

Hvis indsatserne viser gode resultater, vil de efterfølgende blive forankret i kommunens daglige drift.


Støtte til familier med børn med særlige behov


Bevillingsmodtager
: Foreningsfællesskabet Ligeværd
Periode: 2016-2018
Beløb: 822.538 kr.

Foreningsfællesskabet Ligeværd støtter og rådgiver familier med børn, der har sociale udfordringer, indlæringsproblemer eller andre særlige behov. Behovet er stærkt stigende, og Ligeværd vil udvide sin indsats, så forældre og andre pårørende kan få telefonisk rådgivning og personlig støtte alle ugens hverdage. Ligeværd vil desuden afholde netværksmøder rundt om i Danmark, så familierne kan møde andre i samme situation.

Som en del af projektet afholdes også opkvalificeringskurser for frivillige, som efter projektets afslutning skal videreføre aktiviteterne og på den måde sikre forankring af indsatsen.


Foto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com

En håndsrækning til udsatte eneforsørgere


Bevillingsmodtager
: Foreningen til Støtte for Mødre og Børn
Periode: 2016-2019
Beløb: 600.000 kr.

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn har i mere end 100 år ydet rådgivning og uddelt legater til udsatte eneforsørgere. Støtten sikrer bl.a., at børnene kan deltage i foreningslivet, komme med på lejrskole eller få det nødvendige udstyr til skolearbejdet.

Desuden støtter foreningen enlige forældre i at få en uddannelse. Håndsrækningen skal hjælpe eneforsørgere, så de får styr på økonomien og kommer nærmere en bæredygtig tilværelse med en følelse af kontrol i eget liv.

Foreningen imødekommer årligt ca. 2.300 ansøgninger og varetager indsatsen med hjælp fra en frivilllig socialrådgiver. Donationen fra Den A.P. Møllerske Støttefond bidrager til, at foreningen kan fortsætte sit arbejde de næste tre år.