Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri

Under dette fokusområde støtter fonden særligt indsatser til understøttelse af iværksætteri og/eller adgang til fritidsjob. Se eksempler på projekter, der har modtaget støtte


Fritidsjob som pædagogisk løftestang

Bevillingsmodtager: Skolen ved Sorte Hest, Vesterbro
Periode: 2019-2022
Beløb: 4.267.000 kr.
Egenfinansiering: 2.988.000 kr., 10 dagbehandlingsskoler

Angst, autismediagnoser, skolevægring, tidligt omsorgssvigt og adfærdsvanskeligheder karakteriserer typisk børn og unge på dagbehandlingsskoler. De er i risiko for livslang udsathed, og muligheder for job eller uddannelse er ofte spinkle, særligt hvis forældrene er i en udsat position.

Foto: Skolen ved Sorte Hest Foto: Skolen ved Sorte Hest

Dagbehandlingstilbuddet Skolen ved Sorte Hest har i et pilotprojekt haft succes med at få unge i fritidsjob. De har fået håndholdt støtte og undervisning i jobrettede aktiviteter som at skrive ansøgninger eller gå til jobsamtale. Fritidsjob er blevet anvendt som pædagogisk løftestang til at højne fagligt selvværd og træne sociale færdigheder, men også til at opbygge en arbejdsidentitet hos eleverne. Fritidsjob giver de unge følelsen af at leve et ”normalt” ungdomsliv.

Indsatsen skal nu udbredes til 10 dagbehandlingsskoler i Hovedstadsområdet over en treårig periode. Minimum 200 unge mellem 13 og 17 år vil få afklaret deres arbejdsmarkeds-kompetencer, heraf skal 50 % i træningsjob på skolerne, fx i kantinen, og 25-30 % opnå et fritidsjob. Flere erhvervsforeninger støtter op om tiltaget. Virksomhederne modtager lønrefusion for den første måned, prøveperioden. Herefter ansættes den unge på ordinære vilkår med mentorstøtte.


Masser af fritidsjob på vej – 23 ungdomsskoler og fakta i samarbejde

Bevillingsmodtager: Ungdomsskoleforeningen
Periode: 2019-2025
Beløb: 27.608.000 kr.
Egenfinansiering: 592.335 kr.
Støtte fra anden side: 23 ungdomsskoler 8.564.607 kr., fakta 987.250 kr.

Foto: Coop Foto: Coop

Ungdomsskolecentret i Gladsaxe og discountkæden fakta har i en årrække haft et frugtbart samarbejde om at introducere 10.-klasseselever til detailbranchen gennem et uddannelsesforløb. Ungdomsskoleforeningen ønsker nu i samarbejde med fakta at udrulle konceptet til 23 kommunale ungdomsskoler med indsatsen ’Coop Crew – Når fritid bli’r til fremtid’ . 3.776 udsatte unge skal deltage i undervisningsforløbet, og forventningen er, at minimum halvdelen får et fritidsjob. Mange af disse vil forventeligt være i fakta, men uddannelsen kvalificerer også til fritidsjob i andre butikker. En medarbejder fra ungdomsskolen støtter efterfølgende de unge i at passe jobbet.

Parterne forankrer indsatsen efter den seksårige projektperiode. Evalueringen vil belyse effekten på de unges uddannelsesparathed samt tilknytning til job og uddannelse på længere sigt. Det undersøges også, om fritidsjobbene styrker faktas rekruttering af medarbejdere.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Ny indsats: Fritidsjob og hjælp til hele familien

Bevillingsmodtager: Metodecenteret
Periode: 2019-2023
Beløb: 3.263.000 kr.
Egenfinansiering: 80.000 kr.
Støtte fra anden side: Hillerød Kommune 4.750.000 kr.

Metodecentret har i samarbejde med Hillerød Kommune udviklet en ny type indsats, ”Bånd og Broer”, der kombinerer et intensivt arbejde i udsatte familier med en fritidsjobindsats for familiens unge. 80 unge og deres familier deltager i indsatsen, og projektet samarbejder med erhvervsnetværket C4, der skal bidrage til at skabe fritidsjobs. Familieterapeuter og fritidsjobkonsulenter vil arbejde med familien ud fra den systemiske metode, hvor familiens og den unges netværk samt øvrige relevante fagpersoner bidrager til løsningen. Målet er, at mindst 80 % af de unge gennemfører folkeskolens afgangsprøve, at flertallet af denne gruppe påbegynder en  ungdomsuddannelse, og at 70 % af de unge får og fastholder et fritidsjob. Metodecentret har etableret et kommunalt spredningsnetværk, så ”Bånd og Broer” kan udbredes til flere kommuner, hvis metoden er virksom.


Fra fritidsjob til faglært

Bevillingsmodtager: Bo-Vest – Boligsamarbejdet på Vestegnen
Periode: 2019-2022
Beløb: 8.691.000 kr. 
Egenfinansiering: 1.487.500 kr.
Støtte fra anden side: Køge Kommune 575.000 kr.

Foto: EUC Sjælland Foto: EUC Sjælland

Fritidsjob giver udsatte unge en chance for at lære arbejdsmarkedet at kende og kan introducere dem til fag og uddannelser, de normalt ikke ville orientere sig imod. Boligadministrationen BO-VEST vil pilotteste, om fritidsjob kan fungere som springbræt til en erhvervsfaglig uddannelse. Målgruppen er unge, der bor i Greve og Køge Kommuners udsatte boligområder. Her har ca. 25 % af de unge grundskolen som højeste uddannelse, alt imens erhvervslivet hungrer efter faglærte. Projektet aktiverer forældre, skoler, vejledere, virksomheder og erhvervsskolen EUC Sjælland for at sikre fritidsjob, praktikpladser og mentorforløb til de unge. Minimum 1064 unge indgår i projektet, og mindst 264 unge skal opnå trænings- eller fritidsjob. Det er også målet, at optaget på erhvervsuddannelser stiger med op til 30 % i boligområderne.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


"Talents of Tomorrow" – fodboldklub som springbræt til fritidsjob

Bevillingsmodtager: Randers FC Jobakademi
Periode: 2018-2021
Beløb: 5.758.000 kr.
Egenfinansiering: 1.367.000 kr.
Støtte fra anden side: Bysekretariatet i Randers 179.000 kr., Ungdommens
Uddannelsesvejledning 179.000 kr.

Projekt ”Talents of Tomorrow” skal hjælpe 135 udsatte unge i fritidsjob – og dermed øge deres chancer for at klare job og uddannelse senere i livet. Randers FC Jobakademi, Bysekretariatet og Ungdommens Uddannelsesvejledning har indgået samarbejde om det treårige projekt.

De unge deltager i et 26 ugers forløb med undervisning, individuel vejledning og konkrete, lønnede arbejdsopgaver på fodboldklubbens stadion. Det skal styrke de unges faglige og sociale evner, så de bliver klar til et fritidsjob. Randers FC har et omfattende virksomhedsnetværk, hvoraf Superfos, Føtex, Fakta og Rema 1000 gerne rekrutterer unge fra projektet. Målet er, at 90 % kommer i fritidsjob, og at 90 % fastholder fritidsjobbet i mindst fem måneder. Randers Kommune forankrer projektet, hvis det hjælper de unge så meget, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse på lige fod med andre.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Fritidsjobindsats skal give udsatte unge fremtidsperspektiv

Bevillingsmodtager: Den boligsociale helhedsplan i Svendborg
Periode: 2018-2021
Beløb: 3.810.000 kr.

Jægermarken og Skovparken er to udsatte boligområder i Svendborg, hvor mange unge har svært ved at bryde den negative sociale arv. Der er gode erfaringer med at hjælpe de unge i fritidsjob, og den boligsociale helhedsplan i Svendborg vil nu i et fireårigt projekt gennemføre en systematiseret og skræddersyet fritidsjobindsats for udsatte unge.

I indsatsen får de unge håndholdt hjælp til at søge og fastholde et fritidsjob, og det kan være vejen til en bedre livsbane: Der er stærk dokumentation for, at fritidsjob styrker evnen til at klare en uddannelse. Som en del af projektet videreudvikles desuden en jobbank, som tilbyder virksomheder en nem adgang til at rekruttere de unge.

Indsatsen udføres i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, skoler, erhvervsuddannelser og uddan-nelsesvejledningen. Målet er, at 198 unge skal få et fritidsjob i løbet af den fireårige projektperiode. LG Insight evaluerer og måler også på, hvorvidt de unge udvikler sig positivt, bliver uddannelsesparate og påbegynder en ungdomsuddannelse. Hvis indsatsen har en positiv effekt, vil den blive udbredt til resten af Svendborg Kommune.


Foto: FRAK Foto: FRAK

Grønne fritidsjob skaber bedre muligheder for udsatte unge 


Bevillingsmodtager:
 
Fritidsakademiet FRAK
Periode: 2017-2021
Beløb: 11.000.000 kr.
Egenfinansiering: 3.020.420 kr.
Støtte fra anden side: Københavns Kommune 1.713.336 kr.

Den fireårige indsats 'Ukrudt' giver unge fra udsatte boligområder mulighed for at tjene deres egne penge ved at løse 'grønne' arbejdsopgaver, såsom naturpleje, produktion af fødevarer og anlægsopgaver i og uden for byen. Formålet er at gøre de unge klar til at kunne passe et ordinært fritidsjob ved at styrke deres arbejdsfærdigheder og give dem kendskab til de grundlæggende normer og spilleregler, der gælder på arbejdsmarkedet.

Indsatsen er rettet mod unge i 13-17-årsalderen og skal nå minimum 275 unge fra Amager, Valby, Nordvest og Nørrebro. Heraf skal 165 brobygges til ordinære fritidsjob i løbet af projektperioden, mens de resterende får jobs efterfølgende.

Målet med projektet er desuden, at Fritidsakademiet bliver forankret som en bæredygtig socialøkonomisk virksomhed. Projektet følges og evalueres af eksterne evaluatorer.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Iværksætteri skal styrke unge i udsatte boligområder


Bevillingsmodtager:
 Fonden for Entreprenørskab
Periode: 2017-2020
Beløb: 3.900.000 kr.
Egenfinansiering: 2.826.500 kr.

Fonden for Entreprenørskab vil gennem et tværgående samarbejde med Aarhus Kommune, seks udsatte boligområder og otte skoler styrke iværksætterkulturen blandt unge. Projektet 'Iværksætterunge' løber over en treårig periode og retter sig mod 7.-9.-klasseselever. Projektet vil udvikle og afprøve et nyt valgfag, som tager udgangspunkt i entreprenøraktiviteter hos lokale virksomheder. I løbet af indsatsperioden oprettes otte valgfagshold, som i alt giver 200 elever mulighed for at udvikle deres viden og færdigheder inden for iværksætteri.

Projektet evalueres med fokus på, hvilke effekter iværksætteraktiviteter i udsatte boligområder har, og resultaterne vil blive formidlet, så andre skoler og boligområder efterfølgende kan implementere valgfaget.


Foto: Foreningen FISKEN Foto: Foreningen FISKEN

Fritidsjobs får unge på rette kurs

Bevillingsmodtager: Foreningen FISKEN
Periode: 2017-2022
Beløb: 3.466.000 kr.

FISKEN har formidlet fritidsjobs på Vesterbro siden 2008 og opretter nu en ny afdeling i Kulbanekvarteret i Valby, hvor mange udsatte unge gerne vil hjælpes i gang på arbejdsmarkedet. Målet er at skabe 205 fritidsjobs hen over seks år og at opbygge en stærk platform for det videre arbejde. FISKEN tilbyder håndholdt hjælp til udsatte unge i alderen 13-24 år, og der arbejdes med de unges selvværd og viden om, hvad der skal til for at passe ind på en arbejdsplads. De unge får personlig vejledning, hjælp til at skrive ansøgninger og kontakt til virksomheder, ligesom unge over 18 år tilbydes en mentor, der har fokus på job og uddannelse.

Fritidsjobbene skal styrke de unges mulighed for at komme i uddannelse og blive selvforsørgende på længere sigt, så den negative sociale arv brydes. Indsatsen følges af en ekstern evaluator, og donationen omfatter konsulenthjælp, som skal sikre FISKENS forankring af indsatsen i Valby.

LÆS ARTIKEL OM PROJEKTET


Fritidsjobs til unge med sociale og mentale udfordringer


Bevillingsmodtager:
 Aalborg Kommune
Periode: 2017-2019
Beløb: 1.560.000 kr.
Egenfinansiering: 1.167.475 kr.

Aalborg Kommune har gennem en årrække hjulpet unge mellem 13 og 17 år med at finde fritidsjob. Kommunen vil nu tilpasse og afprøve indsatsen på særligt sårbare unge med sociale og mentale udfordringer, såsom ADHD eller udadreagerende adfærd.

Indsatsen koordineres af to fritidsjobformidlere, der gennem samtaler afdækker de unges jobønsker, motivation og personlige ressourcer. De to fritidsjobformidlere vil i tæt samarbejde med relevante kommunale aktører og lokale virksomheder desuden matche de unge med fritidsjobs. De unge, der ikke umiddelbart er i stand til at varetage et ordinært fritidsjob, får mulighed for at få en prøveperiode, hvor kommunen giver løntilskud. Omkring 45 unge vil i løbet af den treårige projektperiode deltage i den håndholdte indsats.

Projektet evalueres med særligt fokus på at undersøge indsatsens virkning i forhold til deltagernes skoleforløb og videre uddannelse eller beskæftigelse.