Evalueringer

Læs om resultaterne i udvalgte støttede projekter

Når fonden støtter et initiativ, er det med krav om, at bevillingsmodtager løbende følger projektets fremdrift. I nogle tilfælde vælger fonden at gennemføre eksterne evalueringer, der belyser de resultater, projekterne opnår. De indtil nu 8 gennemførte evalueringer kan man finde nedenfor.

Evalueringerne viser, at det tager tid samt kræver tålmodighed og vedholdenhed, når efter- og videreuddannelsesaktiviteter skal omsættes til praksis og afspejle sig i elevernes resultater. Alligevel ses det allerede nu, hvordan de initiativer, Fonden har støttet, på forskellig vis udvikler og styrker praksis på skolerne.

De støttede projekter har frem til nu særligt sat spor i det refleksive niveau blandt ledelse, lærere og pædagoger. Samtidig ses begyndende ændringer i praksis. Ændringerne kommer bl.a. til udtryk ved, at ledelserne i højere grad faciliterer og skaber rammer omkring faglige dialoger og samarbejder mellem fagprofessionelle. Nye didaktiske værktøjer og redskaber bliver omsat, øvet og forfinet af lærere og pædagoger i den daglige undervisning, og elevernes læring og progression er i højere grad omdrejningspunkt for fælles faglige dialoger.

Dette er væsentlige trædesten i forhold til at nå de resultater, som er fælles for alle de initiativer, Fonden støtter, nemlig at bidrage til at styrke elevernes læring og trivsel.

Se evalueringer og analyser:  
Professionelle læringsfællesskaber - tættere på undervisningen, 2018
Krop og kompetencer 2.0, 2018
Kompetenceløft i undervisningsfag, 2018
Læring, der ses, 2018 
Professionelle Læringsfællesskaber, 2018
Program for Læringsledelse, 2018
Tidligere Sprogstart - Ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed, 2018
Alle elever skal lære at lære mere, 2017
Kompetenceudviklingsprojekt (DLF), 2016


Professionelle læringsfællesskaber - tættere på undervisningen
Erfaringsindsamling fra 41 kommuner, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 2018

I et nyt hæfte, som EVA har udarbejdet for A.P. Møller Fonden, kan man finde en række konkrete råd og eksempler på, hvad skoler kan gøre for at få det fulde udbytte af, at lærere og pædagoger arbejder som professionelle læringsfællesskaber.

Hæftet bygger på en analyse af erfaringerne fra skoler og forvaltninger fra 41 kommuner, som alle har arbejdet med at udvikle professionelle læringsfællesskaber, kombineret med viden fra forskningen i professionelle læringsfællesskaber.

Se hæftet "Professionelle læringsfællesskaber"


Krop og kompetencer 2.0
Evaluering, Rambøll, 2018

Krop og Kompetencer er et kompetenceudviklingsprojekt iværksat af DIF, DGI, Dansk Skoleidræt og VIA UC. Formålet er at klæde lærere og pædagoger på til at kunne inddrage mere og bedre bevægelse i skoledagen.

Evalueringen viser, at projektet har bidraget til en øget bevidsthed om og forståelse af bevægelse i undervisningen, men at det endnu kun i mindre grad har betydning for den pædagogiske praksis. Evalueringen peger på den ledelsesmæssige rammesætning og understøttelse som væsentlige i forhold til at sikre, at den nye viden omsættes til varige praksisændringer.

Se hele evalueringen


Kompetenceløft i undervisningsfag, Region Nordjylland
Midtvejsevaluering, Danmarks
Evalueringsinstitut (EVA), 2018

”Kompetenceløft i undervisningsfag” er et tværkommunalt projekt for ni kommuner i Region Nordjylland. I perioden 2016-20 arbejder kommunerne med at sikre kravet om, at 95 % af undervisningen i folkeskolen dækkes af lærere med undervisningskompetence. I projektet efteruddannes udvalgte lærere i undervisningsfag gennem særligt tilrettelagte forløb på University College Nordjylland (UCN), og undervejs i forløbet skal der etableres et tæt samspil mellem undervisningen på fagmodulerne, lærernes egen undervisningspraksis og deres samarbejde i fagteams.

Midtvejsevalueringen peger på en række forhold, som med fordel kan styrkes i projektet fremadrettet.  Evalueringen fremhæver betydningen af, at forvaltningerne og skoleledelserne formulerer tydelige strategier for lærernes arbejde med at omsætte den nye viden til praksis, og for hvordan den bringes ind i teamsamarbejdet. Herudover fremhæves, at der bør sættes fokus på at skabe en endnu tættere kobling mellem uddannelsesforløbene og lærernes praksis.

Se hele midtvejsevalueringen


Forsidefoto: Ricky John Molloy Forsidefoto: Ricky John Molloy

Læring, der ses
Evaluering, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), 2018

Frederiksberg og Københavns Kommuner har siden 2015 været i gang med skoleudviklingsprojektet ”Læring, der ses” på mellemtrinnet på alle skoler i kommunerne. I projektet uddannes tre didaktiske vejvisere på hver skole, som gennem bl.a. aktionslæring skal understøtte skolernes arbejde med målstyring, differentiering, inklusion, feedback, evaluering og progressionsvurdering.

Overordnet set peger evalueringen på, at medarbejdere og didaktiske vejvisere vurderer, at de har ændret praksis, siden arbejdet med "Læring, der ses" blev sat i gang. Evalueringen peger også på, at der er en positiv sammenhæng mellem medarbejdernes vurdering af praksisændringen, og hvorvidt "Læring, der ses" har været prioriteret i skolens arbejde.

Se hele evalueringen


Professionelle Læringsfællesskaber i Aarhus og Randers Kommuner
Slutevaluering, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), 2018

Randers Kommune og Aarhus Kommune har med støtte fra A.P. Møller Fonden gennemført skoleudviklingsprojektet "Professionelle Læringsfællesskaber". Projektets grundtanke er, at elevernes læring og trivsel øges, når samarbejdet mellem lærere, pædagoger og ledere professionaliseres.

Evalueringen viser, at de professionelle læringsfællesskaber på skolerne i de to kommuner er styrkede. Medarbejderne værdsætter de reflekterende dialoger, der er kommet øget fokus på den læringsmålsstyrede undervisning, og evalueringen tyder på, at der er en tendens til en de-privatisering af praksis. Samtidig er der spæde indikationer på, at eleverne oplever, at de lærer mere. Evalueringen peger dog også på en række væsentlige opmærksomhedspunkter, som kommunerne bør være bevidste om, hvis det fulde potentiale i arbejdet med professionelle læringsfællesskaber skal forløses.

Se hele evalueringen
Læs artikel om projektet


Program for Læringsledelse
Et notat om 13 kommuners erfaringer med programmet
Midtvejsevaluering, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 2018

Program for Læringsledelse er et partnerskab mellem 13 kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) ved Aalborg Universitet og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK). Formålet med projektet er at sikre systematisk understøttelse af og bevidst arbejde på grundlag af data for trivsel og læring.

Midtvejsevalueringen viser, at programmet medvirker til at skabe en større åbenhed og dialog mellem forvaltning og skoleledere. Herudover viser evalueringen, at skoleledere oplever, at de arbejder mere strategisk med skoleudvikling og kommer tættere på lærere og pædagogers praksis, samt at programmets arbejde med data bidrager til, at lærere og pædagoger får et nyt syn på egen praksis og skaber anledninger til fælles faglige drøftelser i teams.

Se hele evalueringen


Tidligere Sprogstart - Ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed
Evaluering, Brøndum & Fliess, 2018

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Københavns Universitet, Københavns Professionshøjskole (KP) og Københavns Kommune. Formålet har været at skabe et nationalt løft i kompetenceudviklingen af lærernes fagdidaktiske praksis ift. undervisning i den tidligere sprogstart. Sproglærere fra fem københavnske skoler er ved et PD-modul blevet kompetenceudviklet ift. deres respektive sprogfags didaktik. Sproglærerne har som del af kompetenceudviklingen indgået i udviklingen af nyt undervisningsmateriale, som adresserer de yngre klasser. Samtidig har lærere fra de samme københavnske folkeskoler afprøvet, evalueret og givet feedback på undervisningsmaterialet. Yderligere er 300 sproglærere blevet præsenteret for undervisningsmaterialet på regionale temamøder med henblik på at udvikle det endelige undervisningsmateriale.

Evalueringen viser, at PD- modulet har klædt sproglærerne på til at varetage den tidligere sprogundervisning. PD-modulet er efterfølgende optaget i kursuskatalogerne på tværs af landets professionshøjskoler. Endvidere viser evalueringen, at undervisningsmaterialet imødekommer et behov ift. den tidligere sprogstart. Hermed har projektet skabt rammerne for et nationalt kompetenceløft inden for tidligere sprogstart og flersprogethedsdidaktik samt leveret input til en fremtidssikring af sproglæreruddannelsen i Danmark.

Se hele evalueringen


Alle elever skal lære at lære mere
Et firekommunalt udviklingsprojekt i folkeskolen.
Evaluering, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 2017

"Alle elever skal lære at lære mere" er et kompetenceudviklingsforløb, der har været gennemført fra 2015 til 2017 i kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal i samarbejde med Visible Learning Plus. I projektet har der været fokus på at skabe læringsmiljøer, hvor eleverne er optaget af og bevidste om egen læring, hvor der gives feedback, hvor undervisningen er inspirerende og passioneret, og hvor der systematisk arbejdes med viden om elevernes progression.

Evalueringen viser, at der især er sket en positiv udvikling i skolernes arbejde med den synligt lærende elev, og i inspireret og passioneret undervisning. Derimod er der kun sket mindre udviklinger med hensyn til arbejdet med feedback og arbejdet med at indsamle og anvende data. Ændringerne i skolernes praksis skal ses i lyset af en relativt kort periode på 18 måneder mellem målingerne af praksis.

Se hele evalueringen


Kompetenceudviklingsprojekt (DLF)
Evaluering, Rambøll, 2016

Danmarks Lærerforening har i samarbejde med den tidligere Professionshøjskole UCC (nu Københavns Professionshøjskole (KP)) gennemført et kompetenceudviklingsforløb med henblik på at inspirere og opkvalificere i alt 1.322 lærere inden for sprogfagene, idræt, matematik samt håndværk og design.
Evalueringen viser, at de deltagende lærere har fået mere viden og inspiration, som de kan anvende i deres praksis, og at der bl.a. er sket praksisændringer ift. styrket inddragelse af eleverne samt større grad af praksisnær undervisning. Dog er det i mindre grad lykkedes at sprede denne viden til lærere i hele landet gennem netværksdannelse og reviews, hvilket var en del af det overordnede projekt.

Se hele evalueringen