Bestyrelse

A.P. Møller Fondens bestyrelse

Bestyrelsen er A.P. Møller Fondens øverste myndighed, og har den overordnede ledelse af Fondens aktiviteter, og sørger for at disse tilrettelægges, ledes og udøves forsvarligt efter lovgivningens bestemmelser samt Fondens vedtægter.

Udpegning af bestyrelse
Fondens bestyrelse består af mellem 4 og 7 medlemmer. Af bestyrelsen afgår hvert år de to medlemmer, hvis mandat er ældst. Inden det afgående bestyrelsesmedlem er fratrådt, vælger bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed et bestyrelsesmedlem i det afgåendes sted. Afgåede medlemmer kan genvælges. Det afgående medlem deltager i afstemningen.

I bestyrelsen skal altid findes mindst ét medlem, der nedstammer fra A.P. Møller. Hvervet som bestyrelsens formand bør så vidt muligt varetages af et medlem, der nedstammer fra A.P. Møller.

Bestyrelsens kompetencer
Bestyrelsen vurderer og fastlægger løbende, hvilke kompetencer den skal råde over med afsæt i Stifters vilje og principper. Herunder sikres der en samfunds- og økonomisk indsigt, samt kendskab til fondsledelse og særlig faglig indsigt i de formål som Fonden støtter. Det er også tillagt betydning, at der i Fondens bestyrelse er et indgående kendskab til blandt andet A.P. Møller Mærsk A/S.

Det enkelte medlems kompetencer fremgår af Fondens årsrapport og ved at klikke på medlemmernes navne øverst på denne side.

Læs om A.P. Møller Fondens uddelingspolitik
Læs årsrapport 2021
Læs skema for god fondsledelse 2021


Den A.P. Møllerske Støttefonds bestyrelse 

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla (formand), Leise Mærsk Mc-Kinney Møller og Claus V. Hemmingsen.

A.P. Møller Fonden varetager administrationen af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Øvrige fonde 
A.P. Møllers Fond for islandske studerende
Fonden til Lægevidenskabens Fremme