Persondatapolitik

Her kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af i forbindelse med ansøgninger, tildeling og udbetaling af midler

Bemærk at der findes en persondatapolitik for hhv. A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond.

Persondatapolitik for A.P. Møller Fonden

Denne persondatapolitik gælder for ansøgninger til og bevilling af midler fra A.P. Møller Fonden, herunder Folkeskoledonationen, og Lægefonden.

Dataansvar
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (”Fonden”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du søger Fonden, eller Lægefonden, som er et bidragsudvalg under Fonden, om midler:

A.P. Møller Fonden
CVR-nr. 11 66 67 79
Esplanaden 50
1263 København K

Fonden sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse hermed. Indenfor dette ansvar behandles modtagne data af Fondens ansatte og af medlemmerne af bestyrelsen for Fonden.

Formål, hjemmel og kategorier af personoplysninger
Fonden indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål for givne støtteordninger. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, f.eks. skatte- og regnskabslovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

Fonden behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret i den ordning, du søger. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig der er relevante for os. Vi beder dig derfor læse vejledningen under den ordning, du søger støtte fra, før du udarbejder din ansøgning.

Fonden behandler alene dine personoplysninger med henblik på at vurdere, om ansøgningen skal imødekommes, som lovpligtig dokumentation og til efterfølgende administration i tilfælde af, at du modtager støtte fra Fonden. Fonden anonymiserer også dine data til statistisk og forskningsbrug.

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger sker som følge af Fondens legitime interesse i at behandle din ansøgning, dokumentere behandlingen mv. jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandling af dit CPR-nummer sker i forbindelse med udbetalinger og indberetning til SKAT jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og 3 (CPR-numre).

Modtagere
I visse tilfælde videregiver Fonden dine personoplysninger til selvstændige dataansvarlige, hvis det er os pålagt. Det drejer som om følgende kategorier af modtagere:

 • Skat
 • Revisor
 • Banker
 • Andre offentlige myndigheder

Dine personoplysninger overlades yderligere til Fondens databehandlere. Overførslen baseres på databehandleraftaler, og leverandørerne må ikke anvende oplysningerne til andet end udførelsen af opgaven for os. Det drejer sig om følgende kategorier af databehandlere:

 • IT-leverandører inden for EU
 • Eksterne evaluatorer og andre fagkyndige

Tredjelande
Fonden overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

Opbevaring og sletning
Ansøgninger, der ikke imødekommes, opbevares som udgangspunkt i tre måneder efter, at beslutning om afslag er truffet. Ansøgningerne bliver derefter opbevaret uden personoplysninger til brug for statistik.

Ansøgninger, der imødekommes, opbevares som udgangspunkt i fem år efter sidste udbetaling af bevillingen. Ansøgningerne bliver derefter opbevaret uden personoplysninger til brug for statistik.
Dog kan ansøgningerne opbevares længere, når dette er relevant for at dokumentere, at bestyrelsesmedlemmerne har uddelt i overensstemmelse med lovgivningen og fundatsen eller i tilfælde af byggesager, hvor der gælder en forlænget frist på syv år fra godkendelse af slutregnskab.

Du har ret til indsigt i dine personoplysninger, og du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan endvidere anmode om berigtigelse og begrænsning af dine personoplysninger.

Sikkerhed
Fonden har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Fonden behandler om dig med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller til at bede Fonden om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil Fonden slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre Fonden kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at Fonden giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du har spørgsmål, ønsker at udøve dine rettigheder eller ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, skal du kontakte Fonden på tlf. 33 63 34 14 eller på e-mail kontakt@apmollerfonde.dk. Du kan ligeledes indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Ændringer af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen eller nye tekniske løsninger.

Persondatapolitik for den A.P. Møllerske Støttefond

Denne persondatapolitik gælder for ansøgninger til og bevilling af midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond, herunder Det Sociale Initiativ.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (”Fonden”) og den A.P. Møllerske Støttefond (”Støttefonden”) tager databeskyttelse alvorligt. I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af i forbindelse med ansøgninger, tildeling og udbetaling af midler.

Dataansvar
Støttefonden har besluttet, at den daglige forvaltning og administration af Støttefonden skal varetages af Fonden. Fonden og Støttefonden er fælles dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du søger Støttefonden om midler:

A.P. Møller Fonden
CVR-nr. 11 66 67 79
Esplanaden 50
1263 København K

Den A.P. Møllerske Støttefond
CVR-nr. 11 72 38 88
Esplanaden 50
1263 København K

Fonden og Støttefonden sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse hermed. Indenfor dette ansvar behandles modtagne data af Fondens ansatte og af medlemmerne af bestyrelserne for Fonden henholdsvis Støttefonden.

Formål, hjemmel og kategorier af personoplysninger
Fonden og Støttefonden indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål for givne støtteordninger. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, f.eks. skatte- og regnskabslovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

Fonden og Støttefonden behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret i den støtteordning du søger. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Vi beder dig derfor læse vejledningen under den ordning du søger støtte fra, før du udarbejder din ansøgning.

Fonden og Støttefonden behandler alene dine personoplysninger med henblik på at vurdere, om ansøgningen skal imødekommes, som lovpligtig dokumentation og til efterfølgende administration i tilfælde af, at du modtager støtte fra Fonden. Fonden anonymiserer også dine data til statistisk og forskningsbrug.

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger sker som følge af Fondens og Støttefondens legitime interesse i at behandle din ansøgning, dokumentere behandlingen mv. jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f samt for at overholde vores retlige forpligtelser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. Behandling af dit CPR-nummer sker i forbindelse med udbetalinger og indberetning til SKAT jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og 3 (CPR-numre).

Modtagere
I visse tilfælde videregiver Fonden og Støttefonden dine personoplysninger til selvstændige dataansvarlige, hvis det er os pålagt. Det drejer som om følgende kategorier af modtagere:

 • Skat
 • Revisor
 • Banker
 • Andre offentlige myndigheder

Dine personoplysninger overlades yderligere til Støttefonden og Fondens databehandlere. Overførslen baseres på databehandleraftaler, og leverandørerne må ikke anvende oplysningerne til andet end udførelsen af opgaven for os. Det drejer sig om følgende kategorier af databehandlere:

 • IT-leverandører inden for EU
 • Eksterne evaluatorer og andre fagkyndige

Tredjelande
Fonden og Støttefonden overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

Opbevaring og sletning
Ansøgninger, der ikke imødekommes, opbevares som udgangspunkt i tre måneder efter, at beslutning om afslag er truffet. Ansøgningerne bliver derefter opbevaret uden personoplysninger til brug for statistik.

Ansøgninger, der imødekommes, opbevares som udgangspunkt i fem år efter sidste udbetaling af bevillingen. Ansøgningerne bliver derefter opbevaret uden personoplysninger til brug for statistik.
Dog kan ansøgningerne opbevares længere, når dette er relevant for at dokumentere, at bestyrelsesmedlemmerne har uddelt i overensstemmelse med lovgivningen og fundatsen eller i tilfælde af byggesager, hvor der gælder en forlænget frist på syv år fra godkendelse af slutregnskab.

Du har ret til indsigt i dine personoplysninger, og du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan endvidere anmode om berigtigelse og begrænsning af dine personoplysninger.

Sikkerhed
Fonden har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du har spørgsmål, ønsker at udøve dine rettigheder eller ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, skal du kontakte Fonden på tlf. 33 63 34 14 eller på e-mail kontakt@apmollerfonde.dk. Du kan ligeledes indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Ændringer af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen eller nye tekniske løsninger.