Persondatapolitik

Dataansvar
A.P. Møller Fonden og de tilknyttede støtteordninger – herefter Fonden – tager databeskyttelse alvorligt.

Fonden er dataansvarlig i henhold til den fælleseuropæiske Persondataforordning, og Fonden sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse hermed. Inden for dette ansvar behandles modtagne data af Fondens ansatte og af medlemmerne af bestyrelserne for A.P. Møller Fonden henholdsvis Den A.P. Møllerske Støttefond. I det omfang data deles med eksterne fagkyndige, sker det inden for rammerne af en databehandleraftale.

Fondens dataansvar omfatter alle fonde og støtteordninger, hvor Fonden modtager ansøgninger.

Fonden beder som hovedregel ikke om persondata ud over kontaktoplysninger, og vi beder om, at sådanne ikke tilgår Fonden, hvor der ikke eksplicit er bedt om det. Hvor en støtteordning sigter på personer, beder vi om persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan Fonden behandler dine data. Detaljerede retningslinjer ses under de enkelte støtteordninger.

Fonden sikrer fair og transparent databehandling. Når Fonden beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, bliver du oplyst om, hvilke data Fonden behandler om dig og med hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata, dvs. ved indgivelse af din ansøgning.

Behandling af persondata
Fonden indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål for givne støtteordninger. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, f.eks. skatte- og regnskabslovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

Fonden behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret i den støtteordning, du søger. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig der er relevant for os. Vi beder dig derfor læse vejledningen under den ordning, du søger støtte fra, før du udarbejder din ansøgning.

Hvor der er indhentet persondata som almindelige kontaktoplysninger, CPR-nummer og bankkonto i forbindelse med personrettede støtteordninger, opbevares disse, mens ansøgningen behandles, og opdateres i forbindelse med evt. bevilling. Herefter opbevares alene de informationer vedr. udbetalingen, der kræves af skatte- og regnskabslovgivning. Fonden sletter således dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Da Fondens sagsbehandling er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder Fonden dig dog altid oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Samtykke
I forbindelse med indgivelse af din ansøgning indhenter Fonden dit samtykke til behandling af dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Fonden oplyser dig om grundlaget og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Med samtykket giver du også din tilladelse til, at Fonden kan dele den indgivne ansøgning, i sin helhed, med fagpersoner, der indgår i Fondens bidragsudvalg, eller som konsulteres som led i behandling af ansøgningen. Når data deles, sker det inden for rammerne af en databehandleraftale (jf. Persondataforordningen).

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne i boksen her på siden, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Såfremt samtykke ikke foreligger eller trækkes tilbage, afvises ansøgningen. Tilbagetrækkes et samtykke, knyttet til en allerede given bevilling, kan det medføre, at betalinger stoppes.

Sikkerhed
Fonden har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies
Apmollerfonde.dk gemmer, når du har givet din accept, automatisk cookies på din computer, når du besøger og bruger hjemmesiden. Ved at besøge og bruge apmollerfonde.dk accepterer du, at sådanne cookies gemmes. Hvis du ikke vil acceptere, at cookies gemmes på din computer via apmollerfonde.dk, skal du forlade hjemmesiden og slette vores cookies fra din browser.

Læs mere om brug af cookies

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Fonden behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Fonden anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe Fonden opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang Fonden videregiver data i Danmark og i udlandet. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Fonden. Kontaktoplysninger finder du øverst i dette dokument.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de persondata, Fonden behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil Fonden have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Fonden indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte Fonden, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger Fonden, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Indsigelse mod vores behandling af dine persondata kan rettes til Fonden på adressen ovenfor. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.