Fokus på erhvervsuddannelser

Danmark og dansk erhvervsliv har brug for, at flere tager en faglig erhvervsuddannelse. Analyser viser, at der i 2030 vil mangle op mod 100.000 faglærte i Danmark. Der er for få, der søger optagelse, og for mange, der ikke gennemfører, når de har påbegyndt deres uddannelse.

Øget kvalitet i undervisningen, moderne fysiske rammer, samt etablering af attraktive studie- og ungemiljøer i tilknytning hertil, kan være en del af løsningen.

Fonden modtager gerne ansøgninger, der ved nytænkning og eksempelprojekter kan adressere udfordringerne, samt medvirke til, at Danmark får flere fagligt uddannede.

Fonden har særligt fokus på projekter, der har til formål, at flere unge finder det attraktivt at søge ind på en erhvervsuddannelse, og/eller at flere gennemfører deres påbegyndte uddannelse.

Det kan f.eks. ske ved at styrke fagligt interessante miljøer og uddannelser gennem nye ”flagskibe” såsom eksemplariske uddannelsesbyggerier, der gennem visionær nytænkning af de fysiske rammer bidrager til at styrke erhvervsuddannelsernes kvalitet og omdømme, evt. med anvendelse af helt ny teknologi samt nytænkte pædagogiske rammer.

Det kan også ske gennem anden styrkelse af studiemiljøer, fællesskaber, trivsel og dannelse. Der kan også tænkes i sammenhæng mellem skoleforløb og lærlingeforløb, samt i ledelse og pædagogik.

Der vil i vurdering af ansøgninger bl.a. blive lagt vægt på, at projekter

 • er ambitiøse for så vidt angår studiemiljø, trivsel, ungefællesskaber, bæredygtighed, undervisningens kvalitet mm., også selvom det ikke er projektets primære fokus, herunder inddrager erfaringer og holdninger også fra de unge.
 • som udgangspunkt omfatter hele uddannelsesinstitutioner, samt om muligt går på tværs af flere institutioner i samme område.
 • er solidt forankrede hos de deltagende uddannelsesinstitutioner samt hos andre relevante parter og interessenter.

Nye aktiviteter skal virke som katalysator for en positiv udvikling af området. Såfremt en ansøgning fører til nye driftsudgifter, bør der følge en langsigtet finansieringsplan herfor.

Fonden overlader til fulde de politiske drøftelser og prioriteringer til rette parter, og involverer sig ikke heri og støtter således heller ikke projekter, som har dette formål.

Ansøgningsportal
Hvad en ansøgning bør indeholde

En ansøgning skal bestå af en kort præsentation af projektet, en detaljeret projektbeskrivelse, et budget, en tids- og aktivitetsplan samt øvrige relevante bilag.

Ansøgningen og de medsendte bilag skal give svar på følgende spørgsmål:

 • Hvilken udfordring eller hvilket behov tager projektet udgangspunkt i?
 • Hvordan kan projektet afhjælpe udfordringen/behovet?
 • Hvorfor er det nødvendigt med fondsmidler?
 • Hvem og hvor mange vil få gavn af projektet, både i og efter projektperioden?
 • Hvilke uddannelsesinstitutioner og konkrete uddannelser er med i projektet?
 • Hvordan vil I løbende følge med i, om projektet forløber som forventet og giver de ønskede resultater?
 • Hvordan vil I sikre, at indsatsen giver varig værdi?
 • Hvordan sikres eventuelt afledte driftsomkostninger, både i og efter projektperioden?
 • Hvordan er projektet organiseret, dvs. hvordan er rollefordelingen mellem projektets parter?
KONTAKT

Spørgsmål vedrørende Fondens fokus på erhvervsuddannelser

Hans Kristian Kristensen, sekretariatsleder
hanskristian.kristensen@apmollerfonde.dk

Maia Lindstrøm, fondsrådgiver
maia.lindstrom@apmollerfonde.dk