Fondens uddelingspolitik

A.P. Møller Fondens uddelingspolitik tager udgangspunkt i formålet beskrevet i Fondens fundats.

Fonden har i følge sin fundats til formål at yde støtte til:

  • Danskheden i grænselandet
  • Nordisk samhørighed
  • Fremme af dansk søfart og industri
  • Videnskabelige formål, særligt lægevidenskab
  • Almennytte i øvrigt

Under Almennytte i øvrigt støtter Fonden et bredt felt af projekter, som omfatter både uddannelse, miljø, klima, sociale formål, bevægelse og fritid, bevaring af bygninger af kulturhistorisk værdi og en række øvrige kulturelle formål.

Læs om udvalgte projekter, som har modtaget støtte fra Fonden

Blandt de seneste års større uddelinger, som der enten arbejdes med eller er afsluttede, kan nævnes Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping og istandsættelse af 4. Maj kollegier flere steder i landet. Dertil kommer støtte til renovering af højskoler, teatre og museer tillige med mange andre projekter inden for især uddannelse (herunder erhvervsuddannelsesområdet), sociale forhold samt kultur og idræt.

Fonden støtter både større og mindre projekter. Langt hovedparten af projekterne er baseret på ansøgninger, som alle forelægges Fondens bestyrelse. Fonden kan tillige i konkrete tilfælde arbejde mere tematiseret.

Bestyrelsen arbejder med afsæt i Stifters vilje og Fondens fundats. På den baggrund lægger
bestyrelsen ved sine beslutninger en række kriterier til grund, at de udover at være almennyttige tillige har høj kvalitet, betydning, geografisk spredning i Danmark, i grænselandet, og i Norden, nyttighed i samfundet, bæredygtighed, økonomi (både anlæg og drift) samt ansøgerkreds.

Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til enkeltpersoner og personlige formål. Der ydes normalt ikke støtte til drift, administration og fundraising.