Fra væresteder til håbssteder

Bedre indretning af væresteder for udsatte skal styrke livsmestring

Væresteder kan være mere end varm kaffe – i dette projekt skal deres rolle som ’håbssteder’ styrkes med de rette fysiske rammer. Foto: Kirkens Korshær

Sociale væresteder har et stort potentiale, når det gælder om at hjælpe udsatte borgere tilbage på ret køl og skabe håb for fremtiden. Kirkens Korshær ønsker med projektet ’Fra væresteder til håbssteder’ at ombygge tre væresteder med det formål målbart at forbedre brugernes trivsel og livsmestring. Der er nemlig gode erfaringer med skræddersyet social arkitektur, som kan medvirke til ro, mindre tvang, færre konflikter, større modtagelighed for behandling og samtaler, større selvværd og mere respekt for brugerne.

Fysiske rammer skal understøtte social indsats
Kirkens Korshær vil kortlægge, hvilke behov og ønsker forskellige typer af værestedsbrugere har – og på den baggrund ombygge og nyindrette tre væresteder i Esbjerg, Holbæk og Nykøbing Falster. Formålet er at undersøge og afprøve, hvordan den arkitektoniske indretning målbart kan understøtte værestedernes sociale indsats.

Forholdene i Holbæk inden nyindretning. Foto: Kirkens Korshær

Projektet ligger inden for Støttefondens fokusområde ’Socialt byggeri med målbar effekt’, som sigter på at skabe mere solid viden om, hvor ’sociale mursten’ kan gøre en forskel. Donationen skal bruges til at afdække brugernes behov, gennemføre de tre byggeprojekter og dokumentere effekten. Kirkens Korshær vil fortsat selv finansiere den daglige drift af værestederne, blandt andet gennem indtægter fra lokale genbrugsbutikker.

Fra væresteder til håbssteder
Væresteder kan være mere end varm kaffe – projektet skal styrke værestedernes rolle som ’håbssteder’, der kan hjælpe brugerne gennem de første skridt mod igen at blive integrerede og aktive samfundsdeltagere. Målet er, at de nye håbssteder skal give brugerne en større oplevelse af livsmestring, reducere misbrug og skabe bedre kontakt til offentlige myndigheder. Dette skal muliggøre, at flere af værestedernes brugere kommer tilbage på fode igen, og der forventes dermed også at være en samfundsmæssig gevinst ved projektet.

Behov og ønsker hos brugerne skal kortlægges, inden værestederne nyindrettes - her er en bruger på vej ind til varmestuen i Esbjerg. Foto: Kirkens Korshær

Vidensbaseret indretning
De tre væresteder egner sig med deres forskellige målgrupper, geografiske placeringer og anlægstyper som pilotprojekter til at undersøge, hvordan de fysiske rammer kan skabe positiv effekt for det sociale arbejde på væresteder og varmestuer.

Værestedernes nye fysiske indretning baseres på såvel arkitektfaglige som socialfaglige overvejelser og udformes derfor i samarbejde med både Akademisk Arkitektforening og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Nok så vigtigt inddrages brugerne selv, idet der indledende laves en grundig afdækning af behov og ønsker.

Systematisk dokumentation og formidling
Projektet danner grundlag for en mere vidensbaseret indretning af landets sociale væresteder. Det vil derfor blive fulgt og evalueret af VIVE, som undersøger og dokumenterer effekten af investeringen i de fysiske rammer. Målet er at bidrage til at skabe systematisk dokumentation, så væresteders indretning i fremtiden kan baseres på mere viden om, hvordan de fysiske rammer mest effektivt styrker det socialfaglige arbejde.

Den nye viden på området vil blive anvendt i Kirkens Korshærs planlagte fremtidige anlægsprojekter, men også komme det samlede felt af væresteder til gavn. Der udarbejdes allerede i projektets tidlige fase en strategisk kommunikationsplan, som skal sikre, at projektets indsigter og erfaringer bliver delt med relevante målgrupper.

FAKTA

PROJEKT: Fra væresteder til håbssteder
ORGANISATION: Kirkens Korshær
OMFANG: 215-240 daglige brugere samt 15-30 familier, svarende til en forøgelse på 30-50 %
PERIODE: 2017-2023
STØTTE: 20 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
EGENFINANSIERING: 13,1 mio. kr.

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ

SE LIGNENDE PROJEKTER
Randers Krisecenter