Hele Danmarks familieklub

Familier får fællesskab og støtter hinanden

Foto: KFUM’s Sociale Arbejde

Bevillingsmodtager: KFUM’s Sociale Arbejde
Periode: 2017-2021
Beløb: 39.470.000 kr.
Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed

Med projektet ’Hele Danmarks familieklub’ vil KFUM’s Sociale Arbejde, FDF og KFUM-Spejderne oprette 175 familieklubber rundt om i landet. Familieklubberne skal samle børn og voksne omkring sociale aktiviteter såsom madlavning, spisning og leg. Gennem klubberne får familierne opbygget et netværk, som kan give dem støtte og stabilitet. Formålet er at styrke familiernes sociale bæredygtighed og give børnene et bedre afsæt, så de kan bryde den negative sociale arv. Mere end 1.500 familier vil over en femårig periode blive omfattet af indsatsen.

Familieklubberne er baseret på frivillige kræfter og etableres i tæt samarbejde med lokale foreninger. Målet er, at indsatsen bliver integreret i foreningernes kerneopgaver og dermed forankres i det lokale civilsamfund. Indsatsen bliver fulgt af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som indsamler erfaringer og dokumenterer metodernes effekt.

VIVE’s midtvejsevaluering viser, at familierne er glade for at komme i klubberne, hvor forældrene oplever et positivt fællesskab og får overskud til at være nærværende sammen med børnene. De er optagede af den socialiseringseffekt, klubberne har på børnene, og familierne sætter pris på klubbernes madfællesskaber og lege – f.eks. tal- og bogstavlege. I nogle klubber ses, hvordan aktiviteterne inspirerer og tages med hjem fra klubberne. Ikke mindst børnene profiterer og bliver mere tilfredse med sig selv, fremgår det: ”Børnene er generelt helt vilde med at komme i familieklubben”.

Evalueringen peger samtidig på, at relationerne mellem familierne ikke strækker ud over klubbernes rammer, og potentialet kan udfoldes endnu mere, hvis de sårbare familier i højere grad inddrages som medudviklere af, hvad der skal ske. Nogle familier synes, de frivillige kan være for styrende – men der er også forældre, som fortæller, at de i høj grad oplever familieklubben som et ligeværdigt forum.

Læs artikel om projektet
Se evaluering af projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ