Næstved Kommune

Forebyggende indsats gør vejen til selvforsørgelse kortere

Bevillingsmodtager: Næstved Kommune
Periode: 2017-2021
Beløb: 9.400.000 kr.
Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde

Næstved Kommune har i projekt ”På vej til arbejde” iværksat en forebyggende indsats, der skal gøre flere socialt udsatte og psykisk sårbare borgere selvforsørgende. Indsatsen er baseret på en tværfaglig tilgang og udvikles i et samarbejde mellem jobcenter og psykiatri, som i fællesskab støtter borgerne i at komme ud af misbrug, opnå bedre helbred, få styrket selvværd og blive klar til arbejdsmarkedet.

Ideen er at gribe ind, før borgernes problemer udvikler sig til behandlingskrævende psykiatriske lidelser, og indsatsen består bl.a. af samtaleforløb, netværksmøder og korte uddannelsesforløb. Der er som noget nyt blevet ansat fire tværgående ressourcekonsulenter, ligesom en række fagpersoner kompetenceudvikles, så de bl.a. bliver stærkere i at yde hjælp til selvhjælp.

Midtvejsevalueringen fra VIVE viser, der i efteråret 2019 var igangsat 98 borgerforløb med følgende resultat:’

  • 17 % er i job (mål: 20 % ved projektslut).
  • 10 % har påbegyndt en uddannelse (mål: 15 % ved projektslut).
  • 19 % er i virksomhedspraktik.
  • 14 % færre oplever at have dårligt psykisk helbred.
  • 4 % er henvist til psykiatrisk behandling (mål: højst 10 %).

Evalueringen peger også på, at borgere med dobbeltproblematikker i ringere grad profiterer af modellen. Derfor justeres visitationen i projektets sidste del, så flest mulig får den rette støtte i eller uden for projektet.

Læs artikel om projektet
Se midtvejsevaluering af projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ