På vej til arbejde

Næstved Kommune har gode erfaringer med en helhedsorienteret og tværprofessionel indsats, der støtter udsatte borgere, inden psykiske udfordringer udvikler sig til behandlingskrævende sygdom

I "På vej til arbejde" får kontanthjælpsmodtagere støtte til at møde udfordringer tidligt på vejen og mestre eget liv. Foto: paavejtilarbejde.dk

Mange aktivitetsparate kontantmodtagere har brug for hjælp til at mestre livet og komme i job eller uddannelse. Ofte er de langt fra arbejdsmarkedet, har et lavt uddannelsesniveau og kæmper med psykosociale eller fysiske udfordringer. For raske til et behandlingsforløb og for syge til at arbejde falder de let uden for eksisterende indsatsmuligheder med risiko for at udvikle psykiske sygdomme.

I Næstved Kommune har man med ’På vej til arbejde’ igangsat en forebyggende indsats, der viser god fremdrift i midtvejsevalueringen.

Solid forankring på tværs
’På vej til arbejde’ tager afsæt i et velfungerende samarbejde, som socialpsykiatrien i Næstved Kommune og psykiatrien i Region Sjælland siden 2015 har haft med indsatsen ’Integreret Psykiatri’. Her har medarbejdere fra behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien, misbrugsenheden, jobcenter og sundhedscenter sikret en helhedsorienteret indsats til borgere med psykiatriske diagnoser. Med ’På vej til arbejde’ udbygges samarbejdet til også at inkludere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med psykosociale udfordringer.

På vej til selvforsørgelse
Indsatsens formål er at styrke målgruppens livssituation, selvværd og livsmestring ved at møde udfordringer tidligt og tænke arbejdsmarkedet ind som en del af vejen. Succeskriteriet er, at 20 % kommer i job (deltid eller fuldtid), at 15 % påbegynder en uddannelse, og at 90 % aldrig får brug for psykiatrisk behandling. Projektet skal derudover bidrage med viden om potentialet for anvendelse i praksis.

100 kontanthjælpsmodtagere omfattes af indsatsen, der har løbende optag. Hovedparten vil få mulighed for et individuelt forløb af minimum 2,5 år. Det giver tid til den brede, helhedsorienterede tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens behov; et af Støttefondens væsentlige fokuspunkter.

Indsatsen understøtter således også Den A.P. Møllerske Støttefonds ønske om at styrke udsatte voksnes evne til at mestre eget liv og øge chancen for at blive helt eller delvist selvhjulpne. Støttefonden har doneret 9.400.000 kr. til projektet i perioden 2017-2021 under fokusområdet Livsmestring, uddannelse og arbejde

Indsatsens rygrad
Rygraden i projektet er en helt ny type kontaktperson, en ressourcekonsulent, der følger borgeren gennem hele forløbet og fungerer som bindeled til andre.

Fire ressourcekonsulenter fungerer som bindeled for borgerne. Foto: paavejtilarbejde.dk Fire ressourcekonsulenter fungerer som bindeled for borgerne. Foto: paavejtilarbejde.dk

Fire ressourcekonsulenter – med forskellige faglige baggrunde – varetager løbende kontakten med 25 borgere hver og står for individuelle samtaler og fokuserede gruppeforløb cirka en gang om ugen. Samtidig faciliterer ressourcekonsulenten uddannelsesforløb og hyppige netværksmøder med blandt andet jobkonsulent og virksomhed, hvor fokus er borgerens egne ressourcer, og hvor mål og krav skal være overskuelige og opnåelige for den enkelte.

Ressourcekonsulenterne arbejder på samme matrikel som Integreret Psykiatri, og en af styrkerne i projektet er netop den fysiske nærhed i det brede professionelle regi. Hyppige sparringsmøder med to medarbejdere i den regionale psykiatri understøtter yderligere det tværsektorielle samarbejde.

Undervejs i projektet
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har foretaget en midtvejsevaluering, der overordnet viser, at projektet er på rette spor.

Der er fokus på borgerens behov i individuelle samtaler, hvor konsulenterne bl.a. bruger “Walk and Talk”-metoden. Foto: paavejtilarbejde.dk Der er fokus på borgerens behov i individuelle samtaler, hvor konsulenterne bl.a. bruger “Walk and Talk”-metoden. Foto: paavejtilarbejde.dk

Evalueringen er baseret på kvantitative og kvalitative interview med medarbejdere og de 98 borgere, der i foråret 2019 havde været indskrevet (siden begyndelsen af 2018). 83 borgere er fortsat aktive eller er planmæssigt afsluttet.

Ni af 98 borgere er allerede kommet i job, og det er et godt skridt på vejen mod de 16, der i en fremtidig drift vil give en årlig gevinst på 80.000 kr. i alt. Erfaringen viser, at syv ud af de ni har fået job ved direkte jobsøgning, mens kun to har fået job efter virksomhedspraktik. Derfor anbefales det at holde fokus på flere veje til beskæftigelse.

Kun tre borgere har påbegyndt en uddannelse, hvilket ikke lever op til projektets mål. Det lave tal ser imidlertid ud til at hænge sammen med, at kun forholdsvis få er helt unge (8 % er 18-24). De voksne kontanthjælpsmodtagere vil helst videre i job.

Komplekse problematikker
Evalueringen viser også, at det er en udfordring at indkredse og afgrænse indsatsens målgruppe – og at flere har større og mere komplekse problemer end først antaget. 51 % af deltagerne havde således allerede en psykiatrisk diagnose inden forløbet, og samtidig har halvdelen vist sig også at have fysiske udfordringer.

Generelt er der sket et fald i selvvurderet dårligt psykisk helbred fra 37 % ved første måling til 23 % ved den tredje måling ved de 39 borgere, der er kommet længst i deres forløb. Samme fremgang kan ikke spores ved selvvurderet fysisk helbred, som heller ikke har været i fokus i hverken projektets udformning eller visitationen af borgerne.

Kompleksiteten af problemer og støttebehov har betydning for, hvor lang vejen til arbejdsmarkedet er, og hvor mange borgere ressourcekonsulenterne kan varetage – og er derfor et væsentligt opmærksomhedspunkt fremadrettet.

Ledelsesopbakning og forventninger
Midtvejsevalueringen tegner et billede af et tværsektorielt samarbejde, der fungerer, er solidt forankret og nyder ledelsesmæssig opbakning. Både Næstved Kommune og Region Sjælland har repræsentanter i en styregruppe, der mødes et par gange om året, og de indgår også i en tværgående projektledergruppe, der mødes hver 14. dag.

Langvarige forløb med en ressourcekonsulent åbner for individuelle udviklingsprocesser til gavn for borger, kommune og region. Fortsætter projektet på rette vej, vil Næstved Kommune videreføre det i drift efter 2021.

Tags

Sociale indsatser