Skolen ved Sorte Hest

Fritidsjob som pædagogisk løftestang

Bevillingsmodtager: Skolen ved Sorte Hest, Vesterbro
Periode: 2019-2022
Beløb: 4.267.000 kr.
Egenfinansiering: 2.988.000 kr., 10 dagbehandlingsskoler
Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri

Angst, autismediagnoser, skolevægring, tidligt omsorgssvigt og adfærdsvanskeligheder karakteriserer typisk børn og unge på dagbehandlingsskoler. De er i risiko for livslang udsathed, og muligheder for job eller uddannelse er ofte spinkle, særligt hvis forældrene er i en udsat position.

Dagbehandlingstilbuddet Skolen ved Sorte Hest har i et pilotprojekt ‘Mit første job’ haft succes med at få unge i fritidsjob. De har fået håndholdt støtte og undervisning i jobrettede aktiviteter som at skrive ansøgninger eller gå til jobsamtale. Fritidsjob er blevet anvendt som pædagogisk løftestang til at højne fagligt selvværd og træne sociale færdigheder, men også til at opbygge en arbejdsidentitet hos eleverne. Fritidsjob giver de unge følelsen af at leve et ”normalt” ungdomsliv.

Målsætningen var, at indsatsen i projektperioden skulle udbredes til 10 dagbehandlingsskoler i Hovedstadsområdet, samt at minimum 200 unge mellem 13 og 17 år ville få afklaret deres arbejdsmarkedskompetencer, heraf 50 % i træningsjob på skolerne, fx i kantinen, og 25-30 % skulle opnå et fritidsjob.

Flere erhvervsforeninger har støttet op om tiltaget.

Læs slutevaluering af projektet
Læs afsluttende rapport om følgeforskning af projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ