Vordingborg Kommune

Empowerment hjælper udsatte borgere i fleksjob

Foto: Colourbox

Bevillingsmodtager: Vordingborg Kommune
Periode: 2017-2019
Beløb: 10.501.000 kr.
Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde

Vordingborg Kommune har opnået væsentlige resultater i projekt ”Ansvar for eget liv”, hvor langtidsledige kontanthjælpsmodtagere fik en ny type indsats på vejen mod selvforsørgelse. Empowerment og intensiv, håndholdt støtte var de bærende elementer i metoden. Evalueringen fra MPloy og Syddansk Universitet viser, at 200 % flere med nedsat arbejdsevne kom i fleksjob, svarende til 12 ud af 109 borgere i indsatsgruppen. 25 % flere kom tættere på arbejdsmarkedet via virksomhedspraktik og i dobbelt så lang tid. Metoden havde desuden en betydelig effekt på borgernes tiltro til, at de kan mestre deres liv.

Erfaringen var dog også, at få fik almindeligt fuldtidsarbejde, og at mange udsatte ledige er for syge til at arbejde eller ikke magter at modtage hjælp. Målet om at fordoble effekten af kommunens indsats over for de hårdest ramte på langvarig offentlig forsørgelse blev ikke nået, og der kan ikke opstilles en positiv business case.

Evaluator vurderer, at effekten kunne have været større, hvis forsøget havde strakt sig over længere tid, og langtidsvirkninger dermed kunne beskrives. Data opsamlet af kommunen støtter denne vurdering: Et år efter projektafslutningen var 21,3 %, af borgerne i indsatsgruppen fortsat i enten ordinært arbejde, fleksjob, uddannelse eller havde ordinære timer, mens det kun gjaldt 13,4 % af kontrolgruppen. Ved projektafslutningen var tallene hhv. 20 og 18 %.

Kommunen har forankret metoderne i en revideret form og arbejder nu videre med en model, hvor der er mere fokus på sundhed og på kun at visitere de borgere, der forventeligt vil have gavn af indsatsen.

Læs artikel om projektet
Se evaluering af projektet
Se empowerment- og netværksstudie

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ