Den A.P. Møllerske Støttefond

Den A.P. Møllerske Støttefond blev oprettet i 1983. Dens formål er − ud over at yde støtte til en nærmere bestemt kreds af personer med tilknytning til A.P. Møller Gruppen − at støtte velgørende eller almennyttige formål, som bestyrelsen finder egnede og kvalificerede til støtte. Fonden uddeler ca. 100 bevillinger om året. Flere af de projekter, som Fonden har støttet, omtales her.

Støttes ikke
Løbende drift og administration falder uden for Fondens område, som heller ikke dækker enkeltpersoners underhold, uddannelse og studierejser.

Den A.P. Møllerske Støttefonds bestyrelse
Fil.kand. Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla (formand)
Fru Leise Mærsk Mc-Kinney Møller
Direktør Claus V. Hemmingsen

Vejledning til ansøgning
Den A.P. Møllerske Støttefond arbejder med løbende ansøgningsbehandling og har derfor ikke faste frister for indsendelse af ansøgning.

Hvad bør en ansøgning indeholde?
Fonden støtter mange forskellige typer projekter, og der findes ingen formel for den gode ansøgning. En række informationer vil dog altid være nødvendige, og det er en god ide at kontrollere, om ansøgningen besvarer disse spørgsmål:

 • Hvad er formålet?
 • Hvilket beløb søges der om?
 • Er det ansøgte beløb inkl. eller ekskl. moms?
 • Hvem er ansvarlig for ansøgningen, og fremgår kontaktinformation (adresse, tlf. og e-mail)?
 • Hvad er projektets idé, baggrund og perspektiv?
 • Hvem får gavn af projektet?
 • Er der opbakning fra relevante samarbejdspartnere?
 • Hvordan fremtidssikres projektet (forankring)?
 • Er evt. driftsudgifter dækket?
 • Er der lagt et driftsbudget, der kan dokumentere projektets levedygtighed?
 • Hvad er projektets samlede budget?
 • Hvilke andre kilder søges − er der allerede opnået støtte/hvornår ventes svar?
 • Hvilken medfinansiering (egenfinansiering, offentlige bidrag etc.) er der?
 • Er seneste årsregnskab vedlagt (for institutioner)?
 • Er det undersøgt, om projektet er momspligtigt, og fremgår status?
 • Er der særlige udfordringer og risici forbundet med projektet?

Hvis der er behov for at vedhæfte uddybende information til ansøgningen, er dette muligt i ansøgningsportalen.