Ansøgere, hvis ansøgning imødekommes, får besked herom med post og via Fondens ansøgningsportal.

Bevillingsvilkår og betalingsplan

Bevillinger over 250.000 kr. modtager sammen med bevillingsbrevet en række bevillingsvilkår, som skal returneres i underskrevet stand via Fondens ansøgningsportal. Samtidig skal ansøger oprette en betalingsplan for, hvornår bevillingen ønskes udbetalt. På ansøgerprofilen fremgår en vejledende tekst i fanen ”Betalingsplan”. Hvis bevillingen er givet fra Folkeskoledonationen, se også fanen ”Afrapportering”.

Udbetaling af bevilling

For alle bevillinger skal anmodning om udbetaling ske via fanen “Betalingsplan” på ansøgerprofilen. Udbetalinger sker udelukkende til den NemKonto, som er tilknyttet det CVR- eller P-nummer, der er registreret på sagen. Hvis der er ansøgt som privatperson, vil udbetaling ske til NemKonto via CPR-nummer, som Fonden vil rekvirere.

Bemærk, at Fonden skal modtage dokumentation i forbindelse med udbetaling af bevillinger. Se afsnit om revision længere nede.

Kommunikation og kreditering

Det er vigtigt, at ansøger løbende holder Fonden orienteret om eventuelle ændringer i projektet. Væsentlige ændringer skal godkendes af Fonden.

Kommunikation med Fonden om projektet, herunder også indsendelse af dokumenter og rapporter, sker via ansøgerprofilen i Fondens ansøgningsportal.

Fonden ønsker at blive krediteret, når projektet offentliggøres og omtales eksternt i medier, på sociale medier samt ved øvrig ekstern kommunikation. Fonden skal godkende pressemeddelelser samt layout på skilte, invitationer og tryksager m.v.

A.P Møller Fonden: Fondens navn skal altid fremgå i sin fulde længde (A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal) mindst én gang i pressemeddelelser. Herefter kan Fondens korte navn (A.P. Møller Fonden) anvendes.

Den A.P. Møllerske Støttefond: Fondens navn skal altid fremgå i sin helhed (Den A.P. Møllerske Støttefond) i al kommunikationen om projektet.

Henvendelser vedr. kommunikation og logo rettes til kommunikationskonsulent Camilla Christiane Hermann, camilla.hermann@apmollerfonde.dk.

Vejledning i forbindelse med revision

A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond tager udgangspunkt i nedenstående vejledning i forbindelse med valg af praksis for regnskabsaflæggelse ved hver enkelt bevilling.

For bevillinger i størrelsen 0 kr. – 250.000 kr.:
Samlet posteringsoversigt med dokumentation af udgifter.

For bevillinger i størrelsen 250.000 kr. – 5.000.000 kr.:
Internt ledelsesgodkendt regnskab med dokumentation af udvalgte udgifter. A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond forbeholder sig ret til at kræve revisorerklæring.

For bevillinger på 5.000.000 kr. og derover:
Ekstern revision. Hent standarderklæring og revisionsinstruks i boksen her på siden.

Omkostninger til revision må ikke afholdes som en del af bevillingen, medmindre det fremgår specificeret i bevillingsvilkårene. Materialet uploades via ansøgerprofilen og skal foreligge, før sidste rate kan udbetales.

A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond forbeholder sig ret til at tage konkret stilling ved hver enkelt bevilling.

Forebyggelse af arbejdsulykker i byggeprojekter

Fonden er særlig opmærksom på at forebygge arbejdsulykker i de projekter, som Fonden støtter. Bevillingsmodtager til et byggeprojekt bliver bygherre med en række opgaver og juridisk ansvar, som det er vigtigt at være opmærksom på. Fonden opfordrer alle bygherrer i de af Fonden støttede projekter til:

At skabe sig et overblik over, hvad rollen som bygherre indebærer. Læs eventuelt om bygherrerollen her. Læs også om bygherrens pligter indenfor arbejdsmiljø i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117. Endelig har Arbejdstilsynet også udarbejdet en vejledning om, hvem der har ansvaret og hvornår, som også bør læses.

At overveje, om det vil være gavnligt for projektet at tilknytte en professionel bygherrerådgiver til at hjælpe med at varetage bygherrens interesser og forpligtelser i forbindelse med byggesagen, herunder sikkerhedskoordineringen. Bygherrerådgivning er ikke det samme som en almindelig arkitekt- og/eller ingeniørrådgivning.

At have fokus på forebyggelse af arbejdsulykker gennem hele byggesagen, fra planlægning og projektering til udførelse. Hav f.eks. arbejdsmiljø og sikkerhed på dagsordenen på alle møder med rådgiver under projekteringen og med entreprenøren under udførelsen.

At sikre, at ulykker og nærved-hændelser bliver rapporteret og undersøgt, så den nødvendige læring kan uddrages og lignende hændelser kan undgås via forebyggende tiltag.

At være tydelig overfor entreprenøren om, at bygherre vægter personsikkerhed højt. Bed gerne undervejs i byggeprocessen entreprenøren om at fremvise dokumentationen for det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde, og at entreprenøren har sikret sig det samme hos eventuelle underentreprenører.

At være opmærksom på, at det er et ledelsesmæssigt ansvar at sikre, at alle involverede i byggeprojektet, overholder alle regler og aftaler om arbejdsmiljø. Brud på regler bør påtales til den ansvarlige leder.

EKSTERN REVISION

Ved bevillinger på 5 mio. kr. og derover kræver A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond ekstern revision.

I revisionen skal anvendes:

REVISORERKLÆRING
REVISIONSINSTRUKS

Ønskes revisorerklæringen fremsendt i word, kan der rettes henvendelse til kontakt@apmollerfonde.dk

Materialet uploades via ansøgerprofilen og skal foreligge, før sidste rate kan udbetales.

ANSØGNINGSPORTAL

ANSØG A.P. MØLLER FONDEN

Bemærk, at Fonden ikke yder støtte til enkeltpersoner.

SPØRGSMÅL?

Ved spørgsmål i forbindelse med oprettelse af ansøgerprofil eller indsendelse af ansøgning, kontakt venligst Fonden på  kontakt@apmollerfonde.dk

Tekniske spørgsmål til ansøgningsportalen kan rettes til  support@grant.nu

Spørgsmål og svar vedr. ansøgningsportalen