Den A.P. Møllerske Støttefond har siden sin oprettelse i 1983 støttet indsatser med et socialt formål.

I april 2016 afsatte Fonden 750 mio. kr. til en særlig indsats med fokus på socialt udsatte borgere. Interessen for det sociale initiativ har været stor, og ved udgangen af 2021 blev de sidste øremærkede midler uddelt.

En betydelig del af de støttede projekter under Det sociale initiativ løber over en årrække endnu. Initiativet er samtidig en væsentlig del af grundlaget for den støtte, Fonden fortsat yder til projekter med et socialt sigte og ikke mindst for Fondens særlige fokus på socialt udsatte borgere og frivillighed.

Med afsæt i stifters vilje og den A.P. Møllerske virksomhedsånd prioriterer Fonden projekter, der støtter den enkelte, så vedkommende kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet og leve et selvstændigt liv båret af dygtighed, arbejdsomhed og initiativ. På tværs af det, som var det sociale initiativs oprindelige fem fokusområder, er der derfor et gennemgående fokus på uddannelse og beskæftigelse.

Med Det sociale initiativ har Fonden særligt prioriteret fem fokusområder:

  1. Livsmestring, uddannelse og arbejde
  2. Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge
  3. Udsatte familiers bæredygtighed
  4. Udsatte unges fritidsjob eller iværksætteri
  5. Socialt byggeri med effekt

Fokusområderne blev fastlagt efter tæt dialog med et stort antal organisationer, kommuner og institutioner. Inden for fokusområderne er der ydet støtte til projekter af forskellig volumen og varighed, herunder til længerevarende indsatser og indsatser, hvor der tænkes nyt eller afprøves kendte metoder i nye kontekster. Samtidig er der blevet lagt vægt på forankring af vellykkede indsatser, langsigtet bæredygtighed og systematisk opsamling og spredning af viden og erfaringer.

Donationer
Se oversigt over donationer fra Det sociale initiativ i perioden efterår 2016 – forår 2021.