En ansøgning skal bestå af en kort præsentation af projektet, en detaljeret projektbeskrivelse, samt budget, tids- og aktivitetsplan og øvrige relevante bilag.

Nedenfor oplistes kort en række elementer, som en ansøgning bør indeholde.

Behov, indsats og resultat for målgruppen

Det skal fremgå præcist, hvilket problem eller hvilket behov projektet tager udgangspunkt i, samt hvilken indsats, der ønskes gennemført som svar herpå. Derudover skal det fremgå hvilken forandring indsatsen vil skabe for målgruppen på kort og langt sigt.

Målgruppe

Projektbeskrivelser skal indeholde en præcis angivelse af målgruppen/målgrupperne for indsatsen. Det skal fremgå, hvor mange borgere, projektet vil omfatte.

Resultater og målsætninger

Ansøgningen bør beskrive, hvordan, hvor, hvornår og af hvem indsatsen udføres, og hvordan den organiseres. Der bør opstilles mål for aktiviteter og resultater af indsatsen, og sammenhængen mellem de planlagte aktiviteter og projektets mål og resultater skal beskrives.

Fonden ønsker at støtte projekter, der rækker ud over projektperioden. Det bør fremgå af ansøgningen, hvordan indsatsen bliver bæredygtig på langt sigt og kan give varig værdi for målgruppen lokalt og hvis relevant også udover den lokale forankring.

Oplysninger om ansøger og samarbejdspartnere

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøger, herunder oplysninger om erfaring med lignende projekter, resultater og kvalifikationer, hvor det er relevant. Ansøgningen skal også indeholde relevante oplysninger om samarbejdspartnere inkl. eventuelt faglige leverandører.

Det anbefales, at ansøgningen, hvor det er relevant, vedlægges forpligtende interessetilkendegivelser fra den øverste ledelse hos samarbejdspartnere.

Organisering

Det skal fremgå, hvordan projektet er organiseret, herunder hvordan rollefordelingen er mellem forskellige organisationer og/eller organisatoriske niveauer.

Tids- og aktivitetsplan

Der skal vedlægges en oversigt over, hvilke aktiviteter, der vil blive gennemført, hvis projektet realiseres, og hvornår de vil blive gennemført. Relevante milepæle for målsætninger bør fremgå af tids- og aktivitetsplanen.

Evaluering

Ansøgningen bør indeholde refleksioner over, hvordan der arbejdes med den viden projektet skaber både undervejs i projektperioden og ved projektafslutning. Eksempelvis: Hvilke typer af viden er det relevant at opsamle i forhold til læring, forankring, udbredelse mm? Hvordan sikres indsamling af relevant viden? Hvor det er relevant, beskrives hvordan der foretages en vurdering af projektets virkning.

Kommunikation og videndeling

Det skal beskrives, hvordan resultater og erfaringer forventes videreformidlet både internt og eksternt.

Budget

Ansøgningen skal have et detaljeret budget. Budgettet skal give et klart billede af indsatsens samlede økonomi, herunder eksempelvis også finansiering fra anden side eller medfinansiering samt driftsøkonomi efter endt projektperiode. Det skal fremgå tydeligt, hvilket beløb der søges om, og hvad midlerne vil blive anvendt til. Budgettet skal indeholde oplysninger om anvendte timesatser.