Vurdering af ansøgninger inden for området Socialt udsatte og frivillighed

Fonden støtter indsatser inden for det sociale område bredt og lægger vægt på, at indsatser støtter den enkelte borger gennem hjælp til selvhjælp. Der kan f.eks. søges om støtte til indsatser med fokus på den enkelte borgers livsmestring og/eller livskvalitet.

Fondens overordnede fokus er på livsmestring, uddannelse og beskæftigelse for udsatte borgere, samt at bryde negativ social arv hos børn og unge. Der er inden for den ramme et særligt fokus på forebyggende indsatser for borgere på kanten af udsathed, unge der tabes af uddannelsessystemet, samt indsatser der skal fremme frivilligt arbejde.

Nedenfor står en række hensyn, som Fonden lægger vægt på i vurdering af ansøgninger inden for området Socialt udsatte og frivillighed. Ikke alle hensyn er relevante for alle projekter.

I boksen til højre findes link til oplysninger om, hvad en ansøgning bør indeholde og hvordan man søger støtte inden for området Socialt udsatte og frivillighed.

Generelt

Fonden støtter projekter, der udspringer af konkrete behov, bygger på solid faglig viden og har et solidt forankret ejerskab.

Projektet skal være tilrettelagt, så der er gode forudsætninger for at opnå konkrete og varige forbedringer for udsatte borgere.

Det er samtidig væsentligt, at projektet har et perspektiv, der rækker ud over den konkrete projektperiode og de borgere, der nyder godt af indsatsen, mens den gennemføres.

Udgangspunkt i den enkelte borger

Det er væsentligt, at projektet er tilrettelagt med udgangspunkt i de berørte borgeres behov, og at det tager sigte på at styrke borgernes egne ressourcer, livsmestring, netværk og aktive deltagelse i velfungerende fællesskaber og lokalsamfund.

Projektet bør være helhedsorienteret og så vidt muligt tage udgangspunkt i borgernes samlede ressourcer og udfordringer.

Fonden har blandt andet et særligt fokus på indsatser, der fremmer et rummeligt arbejdsmarked og på langsigtede, tværfaglige indsatser, der har til formål at bringe udsatte borgere i uddannelse eller beskæftigelse.

Fagligt stærke indsatser med klare mål

Det er væsentligt, at projektet er fagligt velbegrundede og gennemføres af kompetente aktører, der har solide og dokumenterede socialfaglige kvalifikationer og erfaringer.

Projektet skal være tilrettelagt, så det fremgår tydeligt, hvordan indsatsen i praksis vil resultere i konkrete og varige forbedringer for målgruppen. Fonden støtter gerne indsatser, der også har til formål at bidrage til organisatoriske forandringer og kapacitetsopbygning.

Projektet skal have klare målsætninger, blandt andet mht. de konkrete forbedringer, projektet vil resultere i for den enkelte borger.

Metodeudvikling samt opsamling og formidling af viden og erfaringer

For nogle projekter er det relevant, at de også omfatter systematisk og databaseret arbejde med at udvikle nye eller videreudvikle allerede eksisterende metoder.

Hvis projektet har potentiale til at bidrage til systemisk forandring i større skala, er det væsentligt, at det fremgår, hvordan dette potentiale vil blive udnyttet.

Fonden lægger vægt på, at viden og erfaringer opsamles og deles. Ansøgere opfordres til at beskrive, hvordan projektet bør evalueres. Fonden forbeholder sig ret til at stille krav om evaluering af alle støttede indsatser.

Tværgående samarbejde

Fonden støtter gerne helhedsorienterede indsatser, der går på tværs af sektorer, inddrager forskellige fagligheder og inkluderer alle relevante aktører, som for eksempel sammenhængende og velkoordinerede, tværprofessionelle indsatser med fokus på uddannelse, sundhed, beskæftigelse, økonomi og sociale forhold.

Det kan være projekter, der tænker på tværs af kommunale forvaltningsområder og/eller projekter forankret i partnerskaber mellem offentlige myndigheder, institutioner, civilsamfundsorganisationer, virksomheder og socialfaglige vidensmiljøer.

Solid forankring

Projektet bør være baseret på en klar forandringsteori, der blandt andet tager højde for, at indsatser organiseres og gennemføres på en måde, så de giver mening for de borgere og praktikere, der indgår i projektet.

Det er afgørende, at der er et stærkt ejerskab til projektet hos alle involverede aktører.