Vurderingsudvalg

Alle ansøgninger behandles af et vurderingsudvalg, som består af personer med relevante kompetencer i forhold til folkeskoleområdet

Fonden har nedsat et udvalg bestående af seks personer med relevante kompetencer i forhold til folkeskoleområdet. Medlemmerne udskiftes løbende og er udpeget for en periode på et år med mulighed for forlængelse.

Over en til to dage diskuterer vurderingsudvalget og sekretariatet de indkomne ansøgninger.
I pauserne fortsætter snakken på tværs, her Per B. Christensen, Sine Tjerrild Bruhn og Anne Wæhrens.
Forskellige fagligheder sikrer kvaliteten: skoleleder Pernille Wessel og professor Jesper Strandskov.
Katja Munch Thorsen har ligesom de øvrige udvalgsmedlemmer mange års erfaring inden for skoleområdet.
Engagement og kompetence kendetegner arbejdet i vurderingsudvalget.
Dialogen mellem fonden og vurderingsudvalget er afgørende, her Anne Stampe og Per B. Christensen.

Det er udvalgets opgave at vurdere ansøgningerne og bevilge støtte til de projekter, som vurderes at kunne gøre en forskel i folkeskolen. I tilfælde af bevillinger på mere end 5 mio. kr. træffer Fondens bestyrelse beslutning efter indstilling fra vurderingsudvalget.

Udvalget mødes jævnligt for at behandle ansøgninger, få faglige input og diskutere aktuelle udfordringer i folkeskolen. Dets medlemmer indgår desuden i den løbende opfølgning på støttede indsatser.

Udvalgets medlemmer er:

PER B. CHRISTENSEN

Har mangeårig erfaring med skoleledelse på kommunalt niveau og er en aktiv skribent og oplægsholder om temaer som folkeskole, uddannelse, kultur og ledelse. Per B. Christensen arbejder for, at folkeskolen skal være mere åben for nye idéer, og for at lærings- og udviklingsprocesser kan bakkes op af dygtige ledere på skolerne og i kommunerne. Per B. Christensen er uddannet lærer og var direktør for børne- og kulturområdet i Næstved Kommune i knap 20 år. Per B. Christensen har en lang række betroede poster på skoleområdet, bl.a. som formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser samt som medlem af Reformkommissionen nedsat af Regeringen. Herudover har han været formand for følgegruppen for læreruddannelsen, Børne- og Kulturchefforeningen samt for Lærerkommissionen.

SINE TJERRILD BRUHN

Er optaget af, hvordan den viden, der allerede er på skolerne, kan omsættes til gavn for elevernes læring. Hun arbejder engageret for at skabe en observations- og sparringskultur, hvor læreren og teamet reflekterer over egen praksis og finder nye løsninger med eleven i fokus. Dette med de faglige vejledere og ressourcepersoner i en aktiv rolle. Sine Tjerrild Bruhn er uddannet lærer og læsevejleder. Efter i en årrække at have arbejdet på Brønshøj Skole bl.a. som lærer i udskolingen, vejleder og koordinator af skolens ressourcecenter, har Sine siden sommeren 2016 arbejdet som praksisnær konsulent i Københavns Kommune. Her arbejder hun med teamudvikling, synlig læring, vejlederrollen og vejledningskultur på andre københavnske folkeskoler.

THOMAS NORDAHL

Er ophavsmand til den pædagogiske analysemodel LP-modellen, som i dag bliver anvendt på 500 danske skoler med i alt 200.000 elever. Thomas Nordahl er norsk forsker i pædagogik og har gennem sin forskerkarriere særligt beskæftiget sig med læringsmiljøer, klasseledelse og undervisningsdifferentiering. I hjemlandet Norge har han som faglig ekspert bl.a. været involveret i evalueringer af den nye norske læreruddannelse og den norske skolereform 'Kunnskapsløftet'. Thomas Nordahl er oprindeligt uddannet lærer og har en embedseksamen og en ph.d.-grad i pædagogik. Han er i dag professor og centerleder på Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark.

JESPER STRANDSKOV

Brænder for uddannelsesinnovation og er stærkt optaget af, hvordan it-understøttet undervisning samt innovative og aktiverende læreprocesser kan øge læringsudbyttet hos elever og studerende. Som universitetsdekan, programdirektør og studieleder har han mangeårig erfaring med uddannelsesinnovation og -ledelse samt kvalitetssikring og akkreditering af uddannelser. Han har stået i spidsen for en række kompetenceudviklingsprojekter inden for læring og pædagogik og har særlige kompetencer i ledelses- og organisationsudvikling af videns- og uddannelsesinstitutioner. Jesper Strandskov er professor, dr.merc. ved Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet.

KATJA MUNCH THORSEN

Har gennem 20 år arbejdet med folkeskolen bl.a. som vicedirektør med ansvar for grundskoleområdet hos Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), og som vicedirektør med ansvar for læreruddannelse og videreuddannelse på Professionshøjskolen UCC. Katja har et indgående kendskab til folkeskolen, og hun har igennem mange
år holdt oplæg og skrevet artikler om skoleudvikling og ledelse. Hun er især optaget af, hvordan kommuner og skoler omsætter eksisterende viden om elevers læring, trivsel og udvikling i deres arbejde med skoleudvikling. Katja er uddannet cand.scient.soc. og har siden sommeren 2018 arbejdet som uddannelsesdirektør
på Københavns Erhvervsakademi.

PERNILLE WESSEL

Har mange års erfaring med skoleledelse. Pernille er uddannet lærer fra Frederiksberg Seminarium med linjefag i dansk og historie. Pernille Wessel har siden 2014 været skoleleder på Risingskolen i Odense og har i perioden 2009 til 2014 fungeret som pædagogisk leder og souschef på samme skole. Før hun kom til Risingskolen, var Pernille ansat som lærer på Søhusskolen i Odense. Pernille er optaget af, hvordan skoleudvikling og kompetenceudvikling kontinuerligt er en del af skolens DNA, samt hvordan man i folkeskolen kan udvikle og løfte alle elever. Hun arbejder på en skole med stor diversitet, hvor der hele tiden er fokus på, at alle skal lykkes i fællesskabet. Pernille er medlem af bestyrelsen for Skolelederforeningen i Odense.

HENRIK TVARNØ, FORMAND FOR VURDERINGSUDVALGET

Henrik Tvarnø har været direktør i A.P. Møller Fonden 2008-2020. Er uddannet historiker og har undervist på Syddansk Universitet som adjunkt og lektor. Studieophold i Tyskland, Italien og England. Var prodekan og dekan for humaniora og samfundsvidenskab og senere rektor for SDU (1993-2001). Direktør i Folketinget 2001-2007. Har bl.a. været med i Det Humanistiske Uddannelsesråd og i bestyrelserne for Forskerakademiet og Grundforskningsfonden samt fungeret som dansk repræsentant i EU's program for studenterudveksling.

Læs om ansøgningsmulighederne her

Foto: Klaus Holsting