Region Sjælland

Forebyggelses- og fastholdelsesindsats skal mindske frafald på erhvervsuddannelser

Region Sjællands indsats involverer 250-300 elever på tre skoler. En af dem er Roskilde Tekniske Skole, der bl.a. tilbyder erhvervsuddannelsen til bygningsmaler. Foto: Roskilde Tekniske Skole

Frafaldet på landets erhvervsuddannelser har gennem de seneste år været stigende. Ofte skyldes frafald en kombination af forskellige udfordringer hos de enkelte unge, såsom lavt selvværd, usikker boligsituation, mangel på struktur i hverdagen, negativt selvbillede samt dårligt mentalt og fysisk helbred. Region Sjælland vil derfor i samarbejde med tre erhvervsskoler iværksætte en helhedsorienteret indsats, der griber fat i de unges forskellige problemstillinger, så de bliver bedre til at mestre deres uddannelse såvel som deres hverdagsliv.                                                                  

Fra frafald til fastholdelse
Region Sjælland vil over en treårig periode udvikle og afprøve indsatsen ’Fra frafald til fastholdelse’ for erhvervsuddannelseselever, der er i risiko for at falde fra deres uddannelse. 

Motiverende læringsmetoder med indbygget vejledning er et kerneelement i projektet. Foto: Roskilde Tekniske Skole Motiverende læringsmetoder med indbygget vejledning er et kerneelement i projektet. Foto: Roskilde Tekniske Skole

Den involverer 250-300 frafaldstruede elever på Roskilde Tekniske Skole, Erhvervsskolen Selandia i Slagelse og EUC i Næstved, Haslev og Køge. Målet er en nedgang i frafaldet på 70-80 % i løbet af projektperioden, og på længere sigt skal indsatsen øge de unges muligheder for beskæftigelse og selvforsørgelse.

Projektet ligger inden for Den A.P. Møllerske Støttefonds fokusområde ’Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse’, og Region Sjælland har modtaget 10.300.000 kr. til gennemførelsen. 

Helhedsorienteret støtte og nye undervisningsformer
Indsatsen for de frafaldstruede unge har fire kerneelementer: individuel støtte fra et mentorkorps, afprøvning af nye, mere motiverende læringsmetoder med indbygget vejledning, supplerende værkstedsforløb og praktikker samt ung til ung-netværk.

Samtidig sikres, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad er koordineret og støtter de unge på rette tidspunkt. Metoderne afprøves i første omgang på de tre udvalgte erhvervsuddannelser i regionen, men skal danne grundlag for en opskalering, hvis tilgangen som forventet viser sig effektiv. 

Tidlig opsporing
Som en del af indsatsen vil regionen afprøve en ny ’prædiktionsmodel’. Prædiktionsmodellen er en databaseret metode, der gør det muligt at identificere de frafaldstruede unge tidligt på baggrund af viden om eksempelvis fravær, skolegang, sundhedsdata og tidligere uddannelsesforløb. Hermed bliver det muligt at lave en forebyggende og målrettet indsats for de unge, der har brug for særlig støtte. 

Styrkelse af det tværsektorielle arbejde
Indsatsen har sideløbende til formål at styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, social- og sundhedsprofessionelle, beskæftigelsesfaglige medarbejdere og øvrige kommunale og regionale myndigheder, der har kontakt med de udsatte unge.

Samarbejdet skal blandt andet bidrage til at skabe en sammenhængende indsats for de unge og sikre en solid institutionel og organisatorisk forankring af indsatsen.

Værkstedsforløb og praktikker skal forebygge frafald. Her fra uddannelsen til dyrepasser. Foto: Roskilde Tekniske Skole Værkstedsforløb og praktikker skal forebygge frafald. Her fra uddannelsen til dyrepasser. Foto: Roskilde Tekniske Skole

Fælles metodefaglig tilgang
For at skabe en fælles pædagogisk tilgang og metodisk referenceramme gennemføres et efteruddannelsesforløb for 100 ansatte på tværs af erhvervsskoler samt kommunale og regionale myndigheder. Formålet er at sikre en koordineret, ensartet og effektiv tilgang i arbejdet med de frafaldstruede unge på tværs af faglige, institutionelle, forvaltningsmæssige og sektorielle grænser. 

Dokumentation og udbredelse
Der indsamles løbende viden om projektets forskellige aktiviteter, så resultater, virkemåde og effekt af den samlede forebyggelses- og fastholdelsesindsats kan dokumenteres. Evalueringen gennemføres af Center for Produktion, Forskning og Innovation, som er en tværgående enhed i Region Sjælland, der bl.a. understøtter kvalitetsudvikling. 

Hvis indsatsen viser de forventede resultater, vil den efter projektperioden blive forankret på de tre erhvervsskoler. På baggrund af projektet udformes desuden en lettilgængelig og brugervenlig metodehåndbog, der formidler forebyggelses- og fastholdelsesindsatsens erfaringer og resultater til inspiration for landets øvrige erhvervsskoler.

Tags

Socialindsatsen