Fra frafald til fastholdelse

Helhedsorienteret indsats holder eleverne fast på erhvervsskoler i Region Sjælland

Roskilde Tekniske Skole, der bl.a. tilbyder erhvervsuddannelsen til bygningsmaler, er en af de tre skoler, der har deltaget i projektet. Foto: Roskilde Tekniske Skole

De seneste tre år har Region Sjælland arbejdet målrettet for at få elever på erhvervsuddannelserne til at blive på skolebænken. Hver tredje elev dropper nemlig ud af grundforløbet, og særligt mange unge står uden uddannelse og job og lever af offentlig støtte. Indsatsen ’Fra frafald til fastholdelse’ (FAST) er netop afsluttet – og resultaterne er flotte, viser slutevalueringen og en kvalitativ valuering af projektet

Fra frafald til fastholdelse
Formålet med projekt FAST er at øge udsatte unges evne til at gennemføre en erhvervsuddannelse og på længere sigt øge deres muligheder for at finde job og forsørge sig selv. Og behovet er stort: 570 elever – 90 % flere end målsat – på uddannelserne ZBC Slagelse, Roskilde Tekniske Skole og EUC Sjælland i Næstved har været med i indsatsen.

FAST bygger på en helhedsorienteret tilgang, hvor både elever og medarbejdere tager ansvar for trivslen på skolen. 

Tidlig opsporing og rettidig omhu
Centralt i projektet står en specialbygget app, der måler elevernes trivsel. Hver uge svarer de unge på, hvordan de har det socialt, fagligt og personligt, hvilket hjælper skolerne til tidligt at opdage mistrivsel. Skolen kan derefter hurtigt følge op med en indsats, der matcher elevens behov.

570 elever – 90 % flere end målsat – har været med i indsatsen. Foto: Roskilde Tekniske Skole

I projektet fik elever med tegn på mistrivsel tilbud om samtaler med en kontaktlærer eller vejleder. Sammen lagde de en handlingsplan, der skulle hjælpe den enkelte med at holde fast i uddannelsen. Planerne varierede derfor fra lange mentorforløb og træning i mestringsteknikker til lektiehjælp og tips til en sundere hverdag.

Over 1.500 elever, tre gange flere end forventet, har brugt app’en, der karakteriseres som nem og hurtig, og som har gjort det lettere at være åben omkring mistrivsel. En tidligere deltager fortæller:

“Jeg tror, at det har gjort, at vi har større fokus på hinanden. Både det sociale, men også det at vi hjælper hinanden mere. Det tror jeg gør, at der, på længere sigt, er færre der dropper ud”.

Fælles fokus og tilgang
Indsatsen skal også skabe en fælles pædagogisk tilgang og metodisk referenceramme på skolerne og opdyrke en kultur, hvor det er i orden at tale om udfordringer og problemer. En kultur, hvor man hjælper hinanden til at holde fast og sammen forbedrer læringsmiljøet i og uden for timerne.

Der har derfor også været fokus på at opgradere medarbejderne. På tværs af erhvervsskolerne, kommunale og regionale myndigheder har 123 medarbejdere, 23 flere end målsat, fået et kompetenceløft.

Frafaldet blandt projektets målgruppe er reduceret markant. Foto: Roskilde Tekniske Skole

Flere holder fast
Metoderne har båret frugt: En intern måling viser, at frafaldet blandt elever i projektets målgruppe er reduceret til 9,8 %. Skolerne forventede et frafald på 40-60 % generelt og helt op til 70 % for de elever, der var tættest på at give op. Med en fastholdelsesgrad på 90 % ligger projektet væsentligt over det statslige mål om, at 60 % skal gennemføre deres erhvervsuddannelse i 2020.

Projektets gode resultater bekræfter principperne bag Støttefondens fokusområde ’Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge’

Dokumentation og udbredelse
Projektet har løbende indsamlet og delt viden om dets aktiviteter, og erfaringer og resultater formidles på en konference i august 2020, ligesom de samles i en metodehåndbog til inspiration for andre erhvervsskoler.

I den eksterne evaluering peges der dog på, at det kan være svært at overføre metoderne direkte, da de ikke er fuldstændigt beskrevet og heller ikke implementeret på samme måde. Årsagen er bl.a. tekniske problemer med appen, der fjernede fokus fra afprøvning, lokal tilpasning og evaluering af koncept og metoder på skolerne.

FAKTA

PROJEKT: Fra frafald til fastholdelse – en forebyggelses- og fastholdelsesindsats for frafaldstruede unge i erhvervsuddannelserne (FAST)
ORGANISATION: Region Sjælland, Center for Produktion, Forskning og Innovation
OMFANG: 570 elever
PERIODE: 2017-2020
STØTTE: 10.307.000 kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
EGENFINANSIERING: 3.603.725 kr.
SE MERE: Slutevaluering og Kvalitativ evalueringsrapport

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ