Ansøgning

TRE FONDE KAN ANSØGES OM STØTTE:

 • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden)
 • Den A.P. Møllerske Støttefond (Støttefonden)
 • Fonden til Lægevidenskabens Fremme

Blandt disse er A.P. Møller Fonden den største og mest ansøgte.

Ansøgninger til A.P. Møller Fonden og Støttefonden

Ansøgningen sendes som brev til Fondens adresse i underskrevet og dateret stand. Det er ikke muligt at søge via e-mail, og der findes hverken ansøgningsskema eller faste frister. Alle ansøgninger besvares, men svartiden varierer og afhænger bl.a. af projektets karakter eller mængden af indkomne ansøgninger. I nogle tilfælde beder Fonden om yderligere oplysninger. Fonden sender ikke særskilt bekræftelse på modtaget ansøgning.

Oplysninger

Fonden støtter mange forskellige typer projekter, og der findes ingen formel for den gode ansøgning. En række informationer vil dog altid være nødvendige, og det er en god ide at kontrollere, om ansøgningen besvarer disse spørgsmål:

 • Hvad er formålet?
 • Hvilket beløb søges der om?
 • Er det ansøgte beløb inkl. eller ekskl. moms?
 • Hvem er ansvarlig for ansøgningen, og fremgår kontaktinformation (adresse, tlf. og e-mail)?
 • Hvad er idéen, baggrunden og perspektivet?
 • Hvem får gavn af projektet?
 • Er der opbakning fra relevante samarbejdspartnere? 
 • Hvordan fremtidssikres projektet?
 • Er evt. driftsudgifter dækket?
 • Hvad er projektets budget?
 • Hvilke andre kilder søges − er der allerede opnået støtte/hvornår ventes svar?
 • Hvilken medfinansiering (egenfinansiering, offentlige bidrag etc.) er der?
 • Er der vedlagt årsregnskab (for institutioner)?
 • Er det undersøgt, om projektet er momspligtigt, og fremgår status?
 • Er der særlige udfordringer forbundet med projektet?

Gode råd

Det er en fordel at overveje nøje, om ansøgningen falder inden for den pågældende fonds område. Se hertil nærmere under den pågældende fonds beskrivelse.

Beskriv om muligt projektet klart og præcist på én side, hvor alle relevante oplysninger fremgår i overskuelig form, og hvor formålet er præsenteret på få linjer. Derudover kan der vedlægges uddybende information og relevante bilag i sorteret orden.

Støttes ikke

Løbende drift og administration, herunder honorering af fundraisere, falder uden for begge fondes område, som heller ikke dækker enkeltpersoners underhold, uddannelse eller studierejser.

Ansøgninger til Fonden til Lægevidenskabens Fremme

For denne fond gælder, at der ydes støtte til bestemte lægevidenskabelige projekter. Der er tale om specifikke ansøgningskrav, og ansøgning sker via elektronisk ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet er sammen med en vejledning kun tilgængeligt i en periode op til ansøgningsfristen. Se yderligere oplysninger under Lægefonden

I tvivl?
Ansøgere er velkomne til at kontakte Fondens sekretariat for yderligere vejledning. Bemærk i øvrigt, at hverken ansøgninger eller bilag returneres.

KONTAKT