Fra fritidsjob til faglært

Fritidsjob giver udsatte unge erfaring med arbejdsmarkedet og introducerer til erhvervsfaglige uddannelser i Greve og Køge Kommune

Faglært arbejdskraft er efterspurgt i Køge Bugt-området, og et af målene for indsatsen er at give unge mod på en erhvervsfaglig uddannelse. Foto: EUC Sjælland

I udsatte boligområder i Greve og Køge Kommune står en stor gruppe unge og deres familier markant længere fra arbejdsmarkedet end landsgennemsnittet. Cirka 25 % af de unge har ingen anden uddannelse end folkeskolen, beskæftigelsesgraden er lavere end i resten af området, og op mod 1/3 af de unge er under offentlig forsørgelse. Samtidig oplever byggebranchen stærk vækst og efterspørger faglært arbejdskraft i Køge Bugt-området.

Det er udgangspunktet for Boligselskabet Sjælland, der med en ny forebyggende indsats, ’Fra fritidsjob til faglært’, vil sikre lommepenge- og fritidsjob, praktikpladser og mentorforløb til udsatte unge. En status efter projektets første år viser, at langt flere unge end forventet allerede var kommet i lommepenge- eller fritidsjob.

Samtidig vil projektet afprøve, om positive erfaringer med arbejdsmarkedet giver de unge mod på en erhvervsfaglig uddannelse. Målet er at øge uddannelses- og beskæftigelsesgraden for unge i udsatte boligområder.

Fritidsjob som løftestang
Undersøgelser viser, at fritidsjob baner vejen for uddannelse og styrker de unges ansvarsfølelse – også lokalt for de enkelte boligområder. 

Unge briefes inden lommepenge-job i helhedsplanen i Køge. Foto: Boligselskabet Sjælland

Greve og Køge Kommune har allerede erfaring med at støtte unge i lommepenge- og fritidsjob, ligesom de har etableret netværk og sociale aktiviteter under eksisterende boligsociale helhedsplaner. ’Fra fritidsjob til faglært’ bygger oven på disse erfaringer i en helhedsorienteret og samlende indsats, der skaber jobforløb i de faglige erhverv – og forhåbentlig fungerer som en løftestang for erhvervsuddannelserne. Indsatsen er organiseret i et tværgående samarbejde mellem EUC Sjælland, Ungdommens Uddannelsesvejledning, lokale folkeskoler, kommunale jobcentre, virksomheder og boligorganisationer.

Indsats på flere fronter
En væsentlig opgave for projektet, der varetages af en projektleder og koordineres af flere arbejdsgrupper, er at opdyrke et netværk af lokale institutioner og virksomheder, der har ressourcerne til at ansætte udsatte unge. Samtidig understøtter indsatsen virksomhederne med individuel vejledning til de unge, mentorordninger og aflønning af de yngste lommepenge- og fritidsjobbere for at sikre, at det er attraktivt at være med. Der vil blive forsøgt etableret cykelværksted for at øge de unges transportmuligheder til og fra job.

’Fra fritidsjob til faglært’ bygger tillige bro mellem lokale folkeskoler og EUC Sjælland for at højne unges faglighed og øge deres viden om – og lyst til at søge – en erhvervsuddannelse. Her er bl.a. planlagt undervisningsforløb på EUC Sjælland og virksomheder for hele klassen samt mindre håndholdte indsatser.

Folkeskoleelever kan prøve kræfter med håndværk som f.eks. murerfaget. Foto: Boligselskabet Sjælland

Indsatsen lægger yderligere stor vægt på vejledning af de unge og deres forældre og planlægger informationsmøder, job- og uddannelsesbørser samt individuelle samtaler. Særligt er der behov for at involvere forældrene, så de kan støtte og motivere deres børn – og anerkende værdien af en faglig uddannelse. Forældrene er en sekundær målgruppe for projektet, fordi de ofte har ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og begrænset viden om skole- og uddannelsessystemet.

Ingen stigmatisering
Mens den primære målgruppe er unge 13-18-årige fra udsatte boligområder, vil ’Fra fritidsjob til faglært’ også være en mulighed for andre skolesøgende i området. Denne åbning gør det mere attraktivt for skolerne at være med, mens udsatte unge undgår at blive stigmatiseret.

I projektets fireårige periode vil mindst 1.000 unge blive tilbudt mentorforløb, praktikplads eller fritidsjob inden for de faglige erhverv. 25 % af disse skal opnå et trænings- eller fritidsjob, og optaget på erhvervsuddannelserne skal stige med op til 30 %. Projektet ligger i forlængelse af Den A.P. Møllerske Støttefonds program ’Brud med den negative sociale arv for børn og unge’ inden for fokusområdet ’Udsatte unges fritidsjob eller iværksætteri’ og har modtaget 8.691.000 kr. i støtte.

Evaluering og formidling
SocialRespons foretager en proces- og virkningsevaluering. Resultater og effekter af indsatsen evalueres ved projektets afslutning, ligesom arbejdsformer, aktiviteter og metoder løbende evalueres, så projektet kan udvikles undervejs, og så værdifuld læring kan tages med videre. Unge, forældre, projektgruppe og samarbejdspartnere involveres i evalueringen, der foretages i et mixed method-design af bløde og hårde data, bl.a. workshops, interview, logbøger og projektmøder.

Første statusnotat viser, at 169 unge allerede er kommet lommepenge- eller fritidsjob i 2019, langt over forventning. Succesen skyldes bl.a. de unges positive omtaler af indsatsen, der spreder sig som ringe i vandet, men også at projektet tapper ind i allerede eksisterende netværk og samarbejder. Det opleves, at projektet ‘kommer med et reelt problem’, som mange aktører er interesserede i at diskutere løsninger på ud fra hver deres perspektiver. Medgangen forklares også med en stor fleksibilitet i opgaveløsningen, hvor fokus er på at se og udnytte nye muligheder.

En afsluttende evaluering og bred formidling af resultater i lokale og nationale medier er ligeledes planlagt. Det er håbet, at projektet vil sprede ringe i vandet med deltagelse af flere og flere unge, skoler og virksomheder. Kerneaktiviteterne forventes ligeledes at blive forankret som en del af Greve og Køge Kommunes ungeindsats også efter projektets afslutning.

FAKTA

PROJEKT: Fra fritidsjob til faglært
ORGANISATION: Boligselskabet Sjælland
OMFANG: Minimum 1.064 udsatte unge og deres familier
PERIODE: 2019-2022
STØTTE: 8.691.000 kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
EGENFINANSIERING: 1.487.500 kr.
ANDEN STØTTE: Køge Kommune 575.000 kr.
SE MERE: Statusnotat

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ