Foreningen FISKEN

Lokal fritidsjobformidling får udsatte unge på ret kurs

I fritidsjobformidlingen kan unge få hjælp til at afklare jobønsker og motivation. De ældre unge mellem 18 og 24 år tilbydes en mentor, der både har et beskæftigelses- og uddannelsesfokus. Foto: Foreningen FISKEN

Kulbanekvarteret i Valby har gennem de seneste år haft stigende problemer med ungdomskriminalitet og utryghed, ligesom mange af de unge i kvarteret har svært ved at komme i gang med uddannelse og job. For mange unge risikerer at ende i hjemløshed, kriminalitet og misbrug, men der er solid dokumentation for, at denne kurs kan ændres gennem adgang til fritidsjobs.

Foreningen FISKEN iværksatte derfor i 2017 en indsats i kvarteret, FFJF Kulbanen, for at hjælpe udsatte unge med at få et fritidsjob. Efter det første par år er projektet godt på vej til at indfri målsætningerne, viser en midtvejsevaluering

Udvidelse af jobformidlingsindsats
Indsatsen i Kulbanekvarteret er en udvidelse af FISKENs aktiviteter på Vesterbro i København, hvor foreningen siden 2008 har formidlet fritidsjobs til udsatte unge. Donationen fra den A.P. Møllerske Støttefond har understøttet etableringen af en ny afdeling i Valby, og projektperioden spænder over seks år, så FISKEN får tilstrækkelig tid til at forankre indsatsen. 

I den første periode fra 2017 til september 2019 har FFJF Kulbanen haft personlig kontakt til 164 unge. Det er lykkedes at formidle job til 93 af de unge, et godt resultat i forhold til den samlede målsætning om formidling af minimum 205 fritidsjobs i løbet af hele projektperioden. Antallet af jobformidlinger har været stigende, således at 75 % af de unge, der henvendte sig i 2019, kom i job, og fastholdelsesgraden vurderes at være høj.

Til gavn for de unge, lokalområdet og samfundet
Kulbanekvarterets unge har selv efterlyst bedre muligheder for fritidsjobs. Et fritidsjob giver praktiske og menneskelige erfaringer, som de unge kan bruge i skolen, i deres sociale liv, og når de senere skal vælge en karrierevej. 

75 % af de unge, der henvendte sig i 2019, kom i job. Foto: Foreningen FISKEN

At bidrage på en arbejdsplads styrker de unges selvværd, og de får viden om arbejdsmarkedet, herunder sociale koder og betydningen af personlig fremtoning, ligesom motivationen til at tage en uddannelse højnes. Fritidsjobbene forebygger desuden kriminalitet. 

Fritidsjobindsatsen er dermed til gavn for både den enkelte unge, for trygheden i lokalområdet og for samfundet generelt. De unge og de lokale aktører i projektet fortæller også, at fritidsjobbet ofte påvirker hele den unges familie på positiv vis. 

Hjælp til jobsøgningen
FISKENs fritidsjobformidling tilbyder udsatte unge personlige samtaler, hvor blandt andet de unges jobønsker og motivation afklares. De unge kan få hjælp til at skrive ansøgninger og udfærdige et CV, og ældre unge mellem 18 og 24 år tilbydes en mentor, der både har et beskæftigelses- og uddannelsesfokus. Foreningen oplyser også om regler og rettigheder på arbejdspladsen og hjælper de unge med at få et indblik i skattesystemet.

De unge kan bl.a. få hjælp til at skrive ansøgninger. Foto: Foreningen FISKEN

De unge er generelt motiverede og har høje forventninger til hjælpen, som de kan få fra FFJF Kulbanen. 79 ud af 80 unge svarer i midtvejsevalueringen, at de i høj grad eller meget høj grad har fået den hjælp, de gerne ville have.

FISKEN opsøger desuden lokale virksomheder og formidler kontakten til de unge. I perioden 2017-2019 (sept.) har FFJF Kulbanen oprettet samarbejde med 10 virksomheder. En række frivillige jobvejledere bidrager til arbejdet. 

Rekruttering
Fritidsjobformidlingen er et frivilligt tilbud, som de unge selv skal opsøge. For at gøre opmærksom på tilbuddet og opbygge en relation til de unge afholder projektlederen jobkurser på skoler, i ungdomsklubber og andre steder, hvor de unge er.

De unge har også mulighed for at få vejledning gennem FISKENs Facebook-side, hvor ledige stillinger løbende bliver slået op.

Forankring og bæredygtighed 
Efter projektperioden forankres indsatsen som en varig del af Foreningen FISKENs Fritidsjobformidling. FISKENs arbejde finansieres blandt andet af tilskud fra Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune, som også har investeret i et samlet områdeløft af Kulbanekvarteret.

Allerede fra projektets start har Foreningen indledt samarbejde med lokale aktører i området for at sikre ejerskab i lokalmiljøet. Stærke lokale relationer til erhvervslivet, andre ungeaktører, de unge og deres forældre skal være med til at understøtte indsatsens overlevelse efter projektets afslutning. 

Socialt Udviklingscenter SUS giver FISKEN strategisk sparring med særligt fokus på at sikre økonomisk bæredygtighed og forankring, ligesom indsatsen følges af en ekstern evaluator.

FAKTA 

PROJEKT: FISKENS Fritidsjobformidling Kulbanekvarteret (FFJF Kulbanen)
ORGANISATION: Foreningen FISKEN
OMFANG: Formidling af min. 205 fritidsjobs
PERIODE: 2017-2022
STØTTE: 3,5 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
SE MERE: Foreningen Fisken  og Midtvejsevaluering

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ