CABI

I alt 850 udsatte borgere på Lolland-Falster skal hjælpes i arbejde. Det er målet med den tværsektorielle beskæftigelsesindsats ’Rekruttering fra kanten’

Den nye Storstrømsbro er et af flere store byggeprojekter, som skaber behov for lokal arbejdskraft på Lolland-Falster. Flaget her markerer en ekspropriationsgrænse ifm. etablering af broen. Foto: Colourbox.dk

Lolland-Falster står i den nærmeste fremtid over for en række store infrastrukturprojekter, såsom byggeriet af den nye Storstrømsbro og den kommende Femern Bælt-forbindelse. Foruden de store byggeprojekter har Lolland-Falster oplevet en stigende tilvækst af virksomheder i området. Det betyder et øget behov for lokal arbejdskraft.

Samtidig har Lolland-Falster en stor gruppe udsatte, ledige borgere, hvoraf en betydelig del – med den rette støtte og de rette jobåbninger – vil kunne bidrage aktivt til arbejdsmarkedet.

Formålet med indsatsen ’Rekruttering fra kanten’ er gennem nye metoder og samarbejdskonstellationer at udnytte dette potentiale og få flere udsatte borgere i job.

Målrettet rekruttering fra kanten
Bag projektet står videns- og netværkshuset Cabi, analysevirksomheden LG Insight, erhvervsorganisationen Business Lolland-Falster, Erhvervspark Lolland, Fagforeningen 3F samt hhv. Guldborgsund og Lolland Kommune.

400 virksomheder deltager i indsatsen og får bl.a. støtte til at indsluse udsatte borgere i arbejdsopgaverne. Foto: Ingrid Riis / Lolland Falster Erhvervsråd

Sammen vil parterne udvikle en model, der gennem nytænkende metoder tager hånd om borgere på kanten af arbejdsmarkedet og samtidig hjælper virksomheder med at få dækket deres arbejdskraftsbehov. Projektet rummer således en gevinst for den enkelte, samfundet og erhvervslivet.

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 21,1 mio. kr. til projektet, som hører under fondens fokusområde ‘Livsmestring, uddannelse og arbejde’ og er en del af programmet ‘Flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde’.

Hjælp til selvhjælp – en virksomhedsdrevet indsats
Med projektet rettes der et særligt fokus på områdets virksomheder, der indtager en central rolle i indsatsens udførelse. Virksomhederne tilbydes praksisnær kompetenceudvikling, hvor de blandt andet undervises i forretnings- og kompetenceforsyningsmodeller, indslusningsmetoder og fordelene ved et rummeligt arbejdsmarked. Samtidig iværksættes tiltag såsom ambassadørordninger og netværksklynger, som gør det muligt for virksomheder at dele erfaringer på tværs. Tilbuddene skal støtte de i alt 400 deltagende virksomheder i at åbne dørene for udsatte borgere.

Mens udsatte borgere varetager småjobs, kan faglærte medarbejdere fokusere på kerneopgaver. Foto: Business Lolland-Falster

Fra stillinger til opgaver
Et centralt greb i projektet er at ændre den rekrutteringspraksis, der i dag benyttes. Frem for at tænke i traditionelle stillingskategorier trænes virksomhederne i at identificere, hvilke opgaver på tværs af stillinger borgeren kan løse. Ligeledes arbejder kommunernes jobcenterkonsulenter med at videreudvikle deres værktøjer til at skabe match mellem borgere og virksomheder.

På baggrund heraf kan småjobs, praktikker og træningsforløb sammensættes, så borgere fra kanten kan inkluderes på arbejdsmarkedet. Det frigiver tid til, at virksomhedens faglærte medarbejdere kan fokusere på deres kerneopgaver, hvilket bidrager til at styrke virksomhedernes vækstpotentiale.

Helhedsorienteret støtte
For at det skal lykkes at få de udsatte borgere integreret på arbejdsmarkedet er det nødvendigt at sætte helhedsorienteret ind. Kommunerne vil derfor udvide deres tilbudsvifte, så den kan imødekomme de komplekse problemstillinger, borgerne hver især står med. Sideløbende med, at borgerne målrettet trænes i at løse arbejdsrelaterede opgaver, får de således også hjælp til at overkomme eksempelvis sociale og sundhedsmæssige barrierer. Det skal sikre, at borgerne også på sigt vil kunne fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Evaluering
Projektet følges tæt af VIVE, der blandt andet skal undersøge indsatsens beskæftigelseseffekt for de deltagende borgere samt virksomhedernes gevinst ved at inkludere de udsatte grupper på arbejdspladsen. Midtvejsevalueringen viser lovende takter, hvor ca. 15 % er kommet i lønnede timer, men evaluator giver også en række anbefalinger. Den sociale støtte skal styrkes, og virksomhedernes ejerskab skal øges, ligesom der generelt skal mere kul på indsatsen, så projektet når sine mål.

Såfremt de forventede resultater indfries, er hensigten at fortsætte indsatsen efter projektets afslutning.

FAKTA

PROJEKT: Rekruttering fra kanten
ORGANISERING: Cabi, hhv. Lolland og Guldborgsund Kommune, Business Lolland-Falster, 3F Lolland, Erhvervspark Lolland og LG Insight
OMFANG: 850 udsatte borgere
PERIODE: 2018-2021
STØTTE: 21,1 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
EGENFINANSIERING: 19 mio. kr.
SE MERE: CABI og midtvejsevaluering

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ