Sådan søges Det Sociale Initiativ

Alle har mulighed for at søge fondsmidlerne. Vi yder primært støtte inden for de tre fokusområder Livsmestring, uddannelse & arbejde, Udsatte familiers bæredygtighed og Udsatte unges fritidsjob & iværksætteri. På denne side kan man læse mere om en god ansøgning, ansøgningskriterier m.m. Der er ingen ansøgningsfrist.

Fonden ønsker at styrke frugtbare alliancer mellem forskellige aktører, hvorfor bevillinger vil blive givet til idéer og initiativer fra et bredt felt af ansøgere. For at komme i betragtning skal ansøgningen ligge inden for et af vores programmer.

Fonden prioriterer at støtte projekter med fokus på viden, effekt og forankring, herunder løsninger, som er i øjenhøjde med udsatte borgere og feltets praktikere.

Man kan søge støtte til en bred vifte af initiativer – eksempelvis udvikling af ny, praksisforankret viden, implementering af indsatser med dokumenteret effekt, eksperimenter, kapacitetsopbygning, kompetenceudvikling, opskalering og modeller for partnerskaber mellem NGO'er, kommuner og virksomheder.


Anbefalinger til ansøgningen
Ansøgningen skal bestå af en kort version med de vigtigste budskaber, der uddybes i bilag.

Der findes ingen formel for en god ansøgning, dog er der en række nødvendige informationer. Kontroller derfor venligst, om ansøgningen besvarer disse spørgsmål, inden den indsendes:

 • Hvad skal der ske og hvorfor?
  Ansøgningen bør beskrive problemet og den foreslåede løsning, herunder hvilken forandring indsatsen skaber for målgruppen på kort og langt sigt. Beskriv gerne, hvorfor indsatsen passer til det valgte fokusområde.

 • Hvem er målgruppen?
  Ansøgningen bør beskrive, hvem der får gavn af indsatsen, og hvad der karakteriserer målgruppen – eksempelvis omfang, udfordringer, behov.

 • Hvad vil indsatsen nå – og hvordan?
  Ansøgningen bør beskrive, hvordan, hvor, hvornår og af hvem indsatsen udføres og organiseres, herunder eksempelvis mål og delmål for indsatsen.

 • Hvad er idéens potentiale?
  Ansøgningen bør beskrive styrker og svagheder ved indsatsen, eksempelvis risikofaktorer og resultater i forhold til andre indsatser på området. Beskriv gerne, hvordan indsatsen bliver bæredygtig på langt sigt og skaber effekt for andre. Vi ønsker at støtte projekter, der er så stærke, at de rækker ud over projektperioden.

 • Hvad er grundlaget?
  Ansøgningen bør beskrive det forestående arbejde – er der tale om en ny løsning, opskalering af en eksisterende eller andet? Beskriv endvidere viden, metoder og eventuelle måleværktøjer, der ligger bag og/eller skal udvikles, samt hvordan der foretages en vurdering af løsningens virkning.

 • Hvem er ansøger?
  Ansøgningen bør beskrive ansøgers historik, opgaver, resultater, kvalifikationer samt evt. driftsfinansiering. Endvidere kan ansøgningen forholde sig til, hvordan indsatsen forholder sig til lignende idéer og tilbud.

 • Hvem er partnerne?
  Vi ønsker at kende til forpligtende samarbejdsrelationer og partnerskaber. Det er en god idé at medsende forpligtende interessetilkendegivelser fra den øverste ledelse hos partnerne.

 • Hvad koster det, og hvem skal betale?
  Ansøgningen skal rumme et specificeret budget, hvor det er tydeligt, hvor meget der søges om, og hvad fondsmidlerne skal bruges til. Desuden bør ansøgningen give et billede af indsatsens samlede økonomi, herunder eksempelvis betaling fra anden side eller medfinansiering og driftsøkonomi efter endt fondsbevilling. Beskriv om muligt, hvilke økonomiske effekter indsatsen har på længere sigt i et samfundsperspektiv.

Ansøgningskriterier
Generelt lægges der særlig vægt på følgende kriterier i ansøgningen:

 • Brugerperspektiv
 • Stærk faglighed og fokuserede indsatser med klare mål
 • Effektive metoder
 • Innovative metoder
 • Tværgående organisatorisk kompetence
 • Solid forankring
 • Gode koblinger til arbejdsmarkedet

Vi yder primært støtte inden for tre fokusområder. Hvert fokusområde har sine egne ansøgningskriterier:

Lukkede fokusområder: Frem til 31.12.2020 har det desuden været muligt at søge støtte under de to fokusområder 'Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge' og 'Socialt byggeri med målbar effekt'. Disse er nu lukkede. Ansøgere, der inden 31.12.2020 har sendt en interessetilkendegivelse inden for et af fokusområderne, kan dog fortsat lægge en ansøgning ind i det digitale ansøgningssystem.


Spørgsmål & svar
Hvem kan søge?
Frivillige foreninger og andre dele af civilsamfundet, kommuner og regioner, uddannelsessteder og forskningsinstitutioner såvel som selvejende institutioner kan søge Fonden. Private virksomheder kan naturligt indgå som partner i støttede indsatser.

Hvad støtter Fonden?
Vi støtter inden for de to programmer, dog primært inden for de tre fokusområder.

Hvad støtter Fonden ikke?
Løbende drift og administration, herunder honorering af fundraisere. Vi dækker heller ikke enkeltpersoners underhold, uddannelse eller studierejser.

Modtager jeg kvittering, når Fonden har modtaget ansøgningen?
Ja, der sendes en kvittering. Alle ansøgere får skriftligt svar, så snart sagen er behandlet.

Hvor meget kan jeg ansøge om?
Der er ingen øvre eller nedre grænse for Fondens bevillinger.

Kan jeg indregne moms i mit budget?
Fonden dækker ikke kommuner og regioners udgifter til fondsmoms (p.t. 17,5 %). Fondsmoms beregnes – efter det af Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyste – af alle donationer uanset projektets formål og udgiftstyper (se f.eks. Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. momsbekendtgørelsen)
Det er kommunens og regionens ansvar at undersøge momsforhold og relaterede udgifter til bunds i forbindelse med en ansøgning. Øvrige ansøgere bør undersøge og oplyse, om der skal betales moms af det ansøgte beløb, og om det er indregnet i budgettet.

Findes der et ansøgningsskema?
Ja, ansøgningen oprettes og indsendes elektronisk via Fondens ansøgningsportal. Vi opfordrer til at gennemlæse ansøgningskriterier og anbefalinger til ansøgningen på denne side, før den elektroniske ansøgning indsendes.

Jeg er i tvivl om, hvorvidt min idé ligger inden for fondens område. Kan jeg kontakte jer?
Opklarende spørgsmål kan stilles på mail, hvis ikke svaret findes her på siden.
Vi giver i nogle tilfælde feedback på ansøgninger, der er målrettet Fondens fokusområder. Send en forespørgsel på mail, og så vender vi tilbage. Dialog med Fonden forudsætter, at ansøgningen bygger på en grundig orientering i den information, der er tilgængelig her på siden. Kontakt os

Modtager man begrundelse ved afslag?
Nej, Fonden begrunder normalt ikke afslag.

Kan jeg sende flere ansøgninger?
Ja. Vi anbefaler dog, at det prioriteres at søge støtte til én indsats ad gangen.

Kan jeg aflevere min ansøgning personligt?
Nej. Se Sådan sendes ansøgningen.

Kan jeg sende min ansøgning pr. e-mail?
Nej. Se dog Kontakt vedr. sparring, før ansøgningen indsendes.

Skal I have informationer om ansøger? Hvilke og hvor mange?
Ja. Se Anbefalinger til ansøgningen