Sådan søges fonden

Hjælp til selvhjælp

Hver gang en borger går fra passiv til aktiv forsørgelse, er det en gevinst for såvel den enkelte som for samfundet. Hjælp til selvhjælp gavner – og er et bærende princip i Den A.P. Møllerske Støttefonds fundats. Det er baggrunden for, at Støttefonden har øremærket 750 mio. kr. til det sociale område.

Alle har mulighed for at søge fondsmidlerne. På denne side kan man læse mere om en god ansøgning, ansøgningskriterier m.m. Der er ingen ansøgningsfrist, men bestyrelsen tager stilling til ansøgninger på møder i maj og november.

Læs mere om:
Anbefalinger til ansøgningen
Ansøgningskriterier
Spørgsmål & svar
Sådan sendes ansøgningen
Persondatapolitik 
Samtykkeerklæring

Fonden ønsker at styrke frugtbare alliancer mellem forskellige aktører, hvorfor bevillinger vil blive givet til idéer og initiativer fra et bredt felt af ansøgere. For at komme i betragtning skal ansøgningen ligge inden for et af vores tre programmer.

Fonden prioriterer at støtte projekter af en vis volumen med fokus på viden, effekt og forankring, herunder løsninger, som er i øjenhøjde med udsatte borgere og feltets praktikere.

Man kan søge støtte til en bred vifte af initiativer – eksempelvis udvikling af ny, praksisforankret viden, implementering af indsatser med dokumenteret effekt, eksperimenter, kapacitetsopbygning, kompetenceudvikling, opskalering og modeller for partnerskaber mellem NGO'er, kommuner og virksomheder.


Anbefalinger til ansøgningen
Vi anbefaler, at ansøgningen består af en kort version med de vigtigste budskaber, som uddybes i bilag.

Der findes ingen formel for en god ansøgning, dog er der en række nødvendige informationer. Kontroller derfor venligst, om ansøgningen besvarer disse spørgsmål, inden den indsendes:

 • Hvad skal der ske og hvorfor?
  Ansøgningen bør beskrive problemet og den foreslåede løsning, herunder hvilken forandring indsatsen skaber for målgruppen på kort og langt sigt. Beskriv gerne, hvorfor indsatsen passer til det valgte fokusområde.

 • Hvem er målgruppen?
  Ansøgningen bør beskrive, hvem der får gavn af indsatsen, og hvad der karakteriserer målgruppen – eksempelvis omfang, udfordringer, behov.

 • Hvad vil indsatsen nå – og hvordan?
  Ansøgningen bør beskrive, hvordan, hvor, hvornår og af hvem indsatsen udføres og organiseres, herunder eksempelvis mål og delmål for indsatsen.

 • Hvad er idéens potentiale?
  Ansøgningen bør beskrive styrker og svagheder ved indsatsen, eksempelvis risikofaktorer og resultater i forhold til andre indsatser på området. Beskriv gerne, hvordan indsatsen bliver bæredygtig på langt sigt og skaber effekt for andre. Vi ønsker at støtte projekter, der er så stærke, at de rækker ud over projektperioden.

 • Hvad er grundlaget?
  Ansøgningen bør beskrive det foregående arbejde – er der tale om en ny løsning, opskalering af en eksisterende eller andet? Beskriv endvidere viden, metoder og måleværktøjer, der ligger bag og/eller skal udvikles, samt hvordan der foretages effektmåling.

 • Hvem er ansøger?
  Ansøgningen bør beskrive ansøgers historik, opgaver, resultater, kvalifikationer samt evt. driftsfinansiering. Endvidere kan ansøgningen forholde sig til, hvordan indsatsen forholder sig til lignende idéer og tilbud.

 • Hvem er partnerne?
  Vi ønsker at kende til forpligtende samarbejdsrelationer og partnerskaber. Det er en god idé at medsende forpligtende interessetilkendegivelser fra den øverste ledelse hos partnerne.

 • Hvad koster det, og hvem skal betale?
  Ansøgningen skal rumme et specificeret budget, hvor det er tydeligt, hvor meget der søges om, og hvad fondsmidlerne skal bruges til. Desuden bør ansøgningen give et billede af indsatsens samlede økonomi, herunder eksempelvis betaling fra anden side eller medfinansiering og driftsøkonomi efter endt fondsbevilling. Beskriv om muligt, hvilke økonomiske effekter indsatsen har på længere sigt i et samfundsperspektiv.

Ansøgningskriterier
Generelt lægges der særlig vægt på følgende kriterier i ansøgningen:

 • Brugerperspektiv
 • Stærk faglighed og fokuserede indsatser med klare mål
 • Effektive metoder
 • Innovative metoder
 • Tværgående organisatorisk kompetence
 • Solid forankring
 • Gode koblinger til arbejdsmarkedet
 • Stærk kobling mellem den sociale dimension og byggeri (Ansøgninger til programområde 3)
 • Kvalitet i socialfaglighed og byggeri (Ansøgninger til programområde 3)

Vi yder primært støtte inden for fem fokusområder. Hvert fokusområde har sine egne ansøgningskriterier:


Spørgsmål & svar
Hvem kan søge?
Frivillige foreninger og andre dele af civilsamfundet, kommuner og regioner, uddannelsessteder og forskningsinstitutioner såvel som selvejende institutioner kan søge fonden. Private virksomheder kan naturligt indgå som partner i støttede indsatser.

Hvad støtter fonden?
Vi støtter inden for de tre programmer, dog primært inden for de fem fokusområder.

Hvad støtter fonden ikke?
Løbende drift og administration, herunder honorering af fundraisere. Vi dækker heller ikke enkeltpersoners underhold, uddannelse eller studierejser.

Modtager jeg kvittering, når fonden har modtaget ansøgningen?
Nej, der sendes ikke kvittering. Alle ansøgere får skriftligt svar, så snart sagen er behandlet.

Hvor meget kan jeg ansøge om?
Der er ingen øvre eller nedre grænse for fondens bevillinger. Fonden prioriterer dog projekter af en vis størrelse.

Kan jeg indregne moms i mit budget?
Fonden dækker ikke kommuner og regioners udgifter til fondsmoms (p.t. 17,5 %). Fondsmoms beregnes – efter det af Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyste – af alle donationer uanset projektets formål og udgiftstyper (se f.eks. Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. momsbekendtgørelsen)
Det er kommunens og regionens ansvar at undersøge momsforhold og relaterede udgifter til bunds i forbindelse med en ansøgning. Øvrige ansøgere bør undersøge og oplyse, om der skal betales moms af det ansøgte beløb, og om det er indregnet i budgettet.

Findes der et ansøgningsskema?
Nej. Vi opfordrer til at gennemlæse ansøgningskriterier og anbefalinger til ansøgningen på denne side.

Jeg er i tvivl om, hvorvidt min idé ligger inden for fondens område. Kan jeg kontakte jer?
Opklarende spørgsmål kan stilles på mail, hvis ikke svaret findes her på siden.
Vi giver i nogle tilfælde feedback på ansøgninger, der er målrettet fondens fokusområder. Send en forespørgsel på mail, og så vender vi tilbage. Dialog med fonden forudsætter, at ansøgningen bygger på en grundig orientering i den information, der er tilgængelig her på siden. Kontakt os

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?
Fonden giver svar tre til fire uger efter vores bestyrelsesmøder i maj og november. Ansøgninger under 250.000 kroner får typisk svar i løbet af seks til otte uger efter modtagelsen.

Modtager man begrundelse ved afslag?
Nej, fonden begrunder normalt ikke afslag.

Kan jeg sende flere ansøgninger?
Ja. Vi anbefaler dog, at det prioriteres at søge støtte til én indsats ad gangen.

Hvornår skal jeg senest sende min ansøgning, hvis den skal behandles på næste bestyrelsesmøde?
Vi kan desværre ikke give garanti for, at en ansøgning behandles på det kommende bestyrelsesmøde. Normalt behandles ansøgninger på førstkommende bestyrelsesmøde, hvis de er modtaget mindst tre måneder før mødet.

Kan jeg aflevere min ansøgning personligt?
Nej. Se Sådan sendes ansøgningen.

Kan jeg sende min ansøgning pr. e-mail?
Nej. Se dog Kontakt vedr. sparring, før ansøgningen indsendes.

Skal I have informationer om ansøger? Hvilke og hvor mange?
Ja. Se Anbefalinger til ansøgningen på denne side.

Hvor mange eksemplarer skal jeg sende af ansøgningen?
Èt eksemplar.


Sådan sendes ansøgningen
Ansøgningen skal sendes med posten til:

Den A.P. Møllerske Støttefond
Esplanaden 50
1098 København K

Når en ansøgning er indsendt, vender vi evt. tilbage med spørgsmål og input, hvis der er behov for mere viden eller udvikling af idéen. Vi anbefaler, at ansøgningen sendes i god tid, så denne proces er tænkt med i planlægningen.

Der er ingen ansøgningsfrist, men vi holder bestyrelsesmøde i maj og november, hvor bestyrelsen tager stilling til ansøgninger.


Persondatapolitik
A.P. Møller Fonden – herefter Fonden – er dataansvarlig, som defineret i Persondataforordningen, og beder derfor om, at eventuelle CV’er, der vedhæftes, kun indeholder de relevante informationer om personer, der medvirker i projektet, og altså aldrig private informationer som CPR-nummer, privatadresse, mailadresse mv., social- el. helbredsoplysninger; ej heller navne på ægtefælle, partner eller børn.

Fondens dataansvar omfatter alle fonde og støtteordninger, hvor Fonden modtager ansøgninger, således også Den A.P. Møllerske Støttefond, hvorunder Det Sociale Initiativ hører.

Behandling af persondata

Fondens overordnede ”Persondatapolitik” kan ses her
I tillæg hertil gælder for Det Sociale Initiativ, at:

 • ansøger og alle, hvis persondata er indeholdt i ansøgningen, sammen med ansøgningen skal indsende underskrevet samtykkeerklæring. Med erklæringen accepterer ansøger og eventuelle øvrige, at Fonden modtager persondata som dataansvarlig, og at Fonden kan anvende disse data i behandling af ansøgningen. Herunder at Fonden, når det findes nødvendigt, deler ansøgningen, og de indeholdte persondata, med eksterne fagkyndige for en vurdering. Når eksterne fagkyndige inddrages, sker det inden for rammerne af en databehandleraftale, der også indebærer tavshedspligt.
 • Fonden opbevarer modtagne data, så længe en given bevilling er åben.
 • afsluttede bevillinger arkiveres uden eventuelle persondata indtil Det Sociale Initiativs afslutning. Dette til brug for den afsluttende evaluering, statistik samt til dokumentation i forbindelse med Fondens regnskab og eventuelle forespørgsler fra SKAT.
 • ansøgninger, der har været behandlet uden at modtage bevilling, arkiveres uden eventuelle persondata i fem år. Dette til brug for statistik.

Ansøgere har jf. Persondataforordningen ret til:

 • at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger. Sletning af oplysninger i verserende ansøgning vil dog medføre, at ansøgningen afvises. For igangværende bevillinger kan det medføre, at udbetalinger stoppes.
 • at modtage de indgivne personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Samtykkeerklæring

Alle ansøgninger skal vedlægges udfyldt samtykkeerklæring. Erklæringen kan hentes her