Ansøgning 2017

Hvad kan der søges til?

Opfølgning på igangværende projekter
Det vil være muligt at søge om støtte til efter- og videreuddannelsesindsatser, der udspringer af og tager sigte på at videreføre eller på anden vis at følge op på igangværende projekter, som har modtaget støtte fra Fonden. Der bør være tale om igangværende projekter, hvor en opfølgende indsats kan styrke de langsigtede effekter væsentligt.  

Det anbefales at henvende sig til Fonden inden fremsendelse af ansøgningen, og når det er hensigtsmæssigt ift. det igangværende projekt.

Nye projekter
I efteråret 2017 kan der søges om støtte til efter- og videreuddannelsesprojekter inden for alle faglige og pædagogiske områder i folkeskolen, herunder fagfaglig opkvalificering, almen didaktik, skoleledelse samt områder som den åbne skole, bevægelse, understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse.

Projekter må gerne samtænke flere af ovenstående områder, hvor det er relevant. Alle projekter bør tilrettelægges, så det fremgår, hvordan der skabes sammenhæng til målsætninger og prioriteter for folkeskolens aktuelle og generelle udviklingsområder.

Det vil være muligt at søge om støtte til projekter, hvor kompetenceudviklingen påbegyndes i skoleåret 2018/2019. Dog kan projektforberedende aktiviteter påbegyndes i foråret 2018.

Torsdag den 12. oktober 2017 kl. 12.00 er sidste frist for at indsende ansøgninger.

Fonden forventer, at de første bevillinger i efterårets ansøgningsrunde gives i december 2017.

Vurderingskriterier:


Nye projekter såvel som opfølgende indsatser vurderes efter de samme vurderingskriterier.

I vurderingen af ansøgninger lægges vægt på, at projekterne forberedes, gennemføres og følges op, så de får størst mulig varig effekt på personalets praksis samt elevernes læring og trivsel i folkeskolen. I vurderingen lægges vægt på nedenstående kriterier.

Behovsafklaring, tydelig begrundelse og klare målsætninger: Det skal fremstå tydeligt, hvilke konkrete behov projektet udspringer af, og hvorfor der er behov for at gennemføre projektet. Der kan f.eks. være tale om, at projektet udspringer af særlige behov eller et klart formuleret ønske om at styrke et i forvejen højt niveau på bestemte områder.

Det skal fremgå tydeligt, hvilke resultater projektet ventes at give mht. målgruppernes kompetencer og praksis samt mht. elevernes læring og trivsel.

Forankring: Projektet bør udvikles under inddragelse af de lærere, pædagoger og skoleledere, der skal deltage i det. Der skal i ansøgningen redegøres for, hvordan de relevante grupper har været inddraget i det forberedende arbejde og behovsanalysen bag projektet. Der vil desuden blive lagt vægt på, at projektet har en tydelig kommunal forankring.

Varige forbedringer: Fonden prioriterer projekter, der tager sigte på at skabe varige faglige og pædagogiske forbedringer i folkeskolen. Der lægges således vægt på:

 • Kompetenceudviklingsforløbenes begrundelse og et højt fagligt niveau
 • Praksisnærhed og omsætning af teori til praksis
 • At kompetenceudviklingsindsatsen omfatter flere medarbejdere og flere medarbejdergrupper fra samme skole/skolevæsen
 • At projektet understøttes organisatorisk, både på skole- og forvaltningsniveau
 • Evidens og anerkendte erfaringer
 • At opnå størst mulig effekt på læring og trivsel.

Tværgående samarbejde: Fonden prioriterer større projekter, der gennemføres på tværs af og i samarbejde mellem skoler, kommuner, foreninger mv. samt projekter, der inddrager leverandører fra forskellige sektorer og typer af uddannelsesinstitutioner og/eller udenlandske leverandører.

Udformning af ansøgningen:

Til ansøgningen benyttes et online ansøgningsskema. Ansøgere anbefales tidligt i processen at orientere sig i krav til ansøgningens indhold, form og længde. Fonden anbefaler endvidere, at ansøger selv udformer ansøgningen.

Nærmere oplysninger fremgår af det vejledningsmateriale, der vil blive tilgængeligt nederst på siden sammen med link til ansøgningsskemaet.

Ansøgningen bør kort og præcist besvare følgende spørgsmål:

 • Hvilke behov eller muligheder udspringer projektet af? Og hvad er projektets formål?
 • Hvilke konkrete kompetence- og metodeudviklingsaktiviteter vil blive gennemført (antal timer, workshops o. lign.)?
 • Hvem leverer kompetenceudviklingsindsatsen, og hvorfor er denne leverandør valgt?
 • Hvem og hvor mange skal efteruddannes/opkvalificeres?
 • Hvordan har de kommende deltagere været inddraget i udformningen af projektet?
 • Hvilke øvrige kompetenceudviklingsaktiviteter foregår i de involverede kommuner, og hvordan spiller det planlagte projekt sammen med disse?
 • Hvilke resultater forventes projektet at give i forhold til deltagernes kompetencer og/eller praksis samt elevernes læring og trivsel?
 • Hvordan sikres det, at positive resultater af kompetenceudviklingsindsatsen fastholdes og evt. udbredes efter projektets afslutning?
 • Hvordan evalueres projektet, og hvordan videreformidles den viden og de erfaringer det kaster af sig, så projektets erfaringer gør gavn for andre skoler og kommuner?

Bemærk:

 • Alle projekter skal anbefales af Kommunernes Landsforening eller af den eller de kommuner, hvis medarbejdere skal deltage i projektet. Anbefalingen skal underskrives af den ansvarlige kommunale skolechef eller -direktør.
 • Der skal udpeges én projektansvarlig organisation og én kontaktperson. Sidstnævnte skal være ansat i den projektansvarlige organisation.
 • Der er begrænsninger på omfanget af ansøgningen og evt. bilag.
 • Bilag skal vedhæftes som PDF-filer på maks. 5 MB.
 • Det ansøgte beløb bør være minimum 250.000 kr.
 • Vejledning om momsforhold findes i vejledningsmaterialet under overskriften "Økonomi".
 • Overskridelse af projektbudgettet er ansøgers ansvar. Det er ikke muligt at søge om tillægsbevilling.
 • Fonden begrunder ikke afslag på ansøgning.

Der ydes ikke støtte til:

 • Dækning af deltageres lønudgifter eller vikarer i forbindelse med projektets aktiviteter.
 • Enkeltpersoner.

Når projektet er i gang:

Formidling og videndeling: Bevillingsmodtager er forpligtet til at dele viden fra projektet samt at formidle projekterfaringer og -resultater ad relevante kanaler. Det sker for at sikre, at projektet bliver gennemført til gavn for andre skoler og kommuner. Det kan f.eks. ske gennem etablering af netværk, på seminarer eller via emu.dk.

Evaluering mv.: Bevillingsmodtager er forpligtet til løbende at orientere Fonden om gennemførte aktiviteter og status mht. projektets forventede resultater efter anvisning fra Fonden. Der vil bl.a. skulle redegøres for opfyldelse af projektmål og indhentede erfaringer.

Fonden kan stille krav om, at projektet deltager i supplerende evalueringer, erfaringsopsamling el.lign.

Ansøgningsskema

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSYSTEMET

TJEKLISTE TIL ANSØGNING

ANSØGNINGSSKEMA

Bemærk: Ansøgningsskemaet understøtter ikke brug af Internet Explorer 8 eller ældre versioner.