Ansøgning 2018

Hvad kan der søges til?
Det er som hidtil muligt at søge om støtte til efter- og videreuddannelsesindsatser inden for alle faglige og pædagogiske områder i folkeskolen, herunder fagfaglig opkvalificering, almen didaktik, skoleledelse samt områder som den åbne skole, bevægelse, understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse. Initiativer må gerne samtænke flere af ovenstående områder, hvor det er relevant. Der kan både søges om støtte til nye initiativer samt til indsatser, der viderefører igangværende initiativer, som har modtaget støtte fra Fonden.

I 2018 ønsker Fonden desuden at indkalde ansøgninger, som fokuserer på folkeskolens evne til at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Ansøgningsmuligheder og -frister samt krav til udformning af ansøgningen er beskrevet i foldud-menuerne og på siden nedenfor. Se også links til vurderingskriterier, ansøgningsskema og vejledningsmateriale i boksen til højre.

NB: Næste ansøgningsfrist er den 11. oktober 2018, kl. 12.00. Fonden forventer, at de første bevillinger i efterårets ansøgningsrunde gives i februar 2019.

Alle faglige og pædagogiske områder

I efteråret 2018 kan der søges om støtte til efter- og videreuddannelsesindsatser inden for alle faglige og pædagogiske områder i folkeskolen, herunder fagfaglig opkvalificering, almen didaktik, skoleledelse samt områder som den åbne skole, bevægelse, understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse. Initiativer må gerne samtænke flere af ovenstående områder, hvor det er relevant.

Der kan søges om støtte til initiativer, hvor kompetenceudviklingen påbegyndes i skoleåret 2019/2020. Dog kan forberedende aktiviteter påbegyndes i foråret 2019. 

Opfølgende indsatser

Det er muligt at søge om støtte til indsatser, der følger op på igangværende initiativer, som har modtaget støtte fra Fonden. Der skal være tale om en opfølgende indsats, som kan styrke de langsigtede effekter af den igangværende indsats væsentligt. Der kan søges om støtte til opfølgende efter- og videreuddannelsesindsatser inden for alle faglige og pædagogiske områder i folkeskolen.

Ansøgningen vurderes efter de generelle vurderingskriterier. Derudover skal der i ansøgningen tydeligt redegøres for, hvilke resultater og erfaringer den igangværende indsats har afstedkommet, og hvordan det foreslåede initiativ følger op på disse. Inddrag gerne evalueringer eller andre former for vidensopsamling fra den igangværende/netop afsluttede indsats, beskriv hovedpointerne herfra og redegør for, hvordan I med den opfølgende indsats vil imødekomme disse

Det anbefales at henvende sig til Fonden inden fremsendelse af ansøgningen.

Der er to frister for at søge om støtte til opfølgende indsatser:

 • Den 12. april 2018, kl. 12.00
 • Den 11. oktober 2018, kl. 12.00

Fonden forventer, at de første bevillinger til opfølgende initiativer gives i juni 2018 henholdsvis februar 2019. 

Betydningen af social baggrund

Fonden ønsker at indkalde ansøgninger med fokus på folkeskolens evne til at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Det sker efter en prækvalificeringsproces, hvor et antal initiativer på baggrund af en kort ansøgning med beskrivelse af den påtænkte indsats udvælges til at indsende en egentlig ansøgning.

Hvis du ønsker at søge om støtte til en efter- og videreuddannelsesindsats, som sigter på at mindske betydningen af social baggrund, skal du indsende en kort beskrivelse af indsatsen. Ansøgningen skal indeholde en kort redegørelse for det planlagte initiativs grundidé samt et budgetoverslag. Fonden beslutter på baggrund af de indkomne ansøgninger, hvorvidt det er relevant at gå videre med at formulere en egentlig ansøgning.

I perioden mellem prækvalifikation og indsendelse af den endelige ansøgning vil der være mulighed for løbende dialog med fonden om prækvalificerede ansøgninger. Efter en konkret vurdering kan ansøgere endvidere blive tilbudt viden, workshops el.lign. Dette med henblik på at tilrettelægge en indsats, der kan skabe positive forandringer i praksis, og at sikre indsamling af data og viden fra de indsatser, som måtte opnå bevilling.

De indkomne forslag og den endelige ansøgning vurderes efter de generelle vurderingskriterier. Derudover bliver der lagt særlig vægt på, at der er tale om længerevarende, helhedsorienterede indsatser, med klar sammenhæng til  øvrige indsatser i folkeskolen og – i tilfælde, hvor det er relevant – også på det sociale område. Eksempelvis indsatser, som går på tværs af forvaltninger og inddrager forskellige fagprofessionelle omkring barnet og dets familie.

Der kan søges om støtte til initiativer, hvor kompetenceudviklingen påbegyndes i skoleåret 2019/2020. Dog kan forberedende aktiviteter påbegyndes i foråret 2019.

Ansøgning om prækvalificering samt budgetoverslag indsendes til Fonden senest den 12. april 2018, kl. 12.00.

Du kan forvente svar på, hvorvidt der er basis for at udforme en egentlig ansøgning, inden den 1. juni 2018.

Den endelige ansøgning indsendes senest den 11. oktober 2018, kl. 12.00.

Fonden forventer, at de første bevillinger til efter- og videreuddannelsesindsatser med det formål at mindske betydningen af social baggrund gives i februar 2019.


Udformning af ansøgning
Der benyttes et onlineansøgningsskema til alle ansøgninger. Ansøgere anbefales tidligt i processen at orientere sig i krav til ansøgningens indhold, form og længde. Nærmere oplysninger fremgår af det vejledningsmateriale og ansøgningsskemaet, som er tilgængeligt her på siden.

Læs også fondens vurderingskriterier, som beskriver, hvad der bliver lagt vægt på i vurderingen af ansøgningen.

Ansøgningen bør kort og præcist besvare følgende spørgsmål:

 • Hvorfor er der behov for indsatsen?
 • Hvilket udbytte forventes lærere, pædagoger, ledere og elever at få?
 • Hvilke kompetence- og metodeudviklingsaktiviteter vil blive gennemført? Herunder: Hvilket omfang har de enkelte aktiviteter (antal timer, kurser, sparringer etc.)? Hvem og hvor mange deltager i hvilke aktiviteter? Hvor og hvornår gennemføres de? 
 • Hvad er sammenhængen mellem behov, indsats og ønskede resultater?
 • Hvordan vil indsatsen blive understøttet af forvaltning, skoleledelse, ressourcepersoner o.a.? Herunder: Hvilke roller og hvilket ansvar har de før, under og efter initiativets gennemførelse?
 • Hvordan har deltagerne været inddraget i forberedelsen af indsatsen?
 • Hvilke andre kompetenceudviklingsaktiviteter pågår eller er gennemført i de involverede kommuner? Og hvordan spiller den planlagte indsats sammen med disse?
 • Hvem er valgt som leverandør hhv. samarbejdspartner(e) – og hvorfor?
 • Hvordan evalueres indsatsen, hvordan fastholdes de positive resultater, og hvordan kan den viden og de erfaringer, I opnår, komme andre til gavn?

Bemærk:

 • Alle indsatser skal anbefales af den/de kommuner, der skal deltage i indsatsen. Se mere i vejledningsmaterialet og ansøgningsskemaet.
 • Det ansøgte beløb bør være minimum 250.000 kr.
 • Vejledning om momsforhold findes i vejledningsmaterialet under overskriften ”Økonomi”.
 • Overskridelse af projektbudgettet er ansøgers ansvar. Det er ikke muligt at søge om tillægsbevilling.
 • Fonden begrunder ikke afslag.

Der ydes ikke støtte til:

 • Dækning af deltageres lønudgifter eller vikarer i forbindelse med indsatsens aktiviteter.
 • Enkeltpersoner.

Persondatapolitik for Folkeskoledonationen

A.P. Møller Fonden – herefter Fonden – er dataansvarlig som defineret i Persondataforordningen. Eventuelle CV’er, der vedhæftes, må alene indeholde relevante informationer om personer, der medvirker i projektet, og altså aldrig private informationer som CPR-nummer, privatadresse, mail mv., social- el. helbredsoplysninger; eller navne på ægtefælle, partner eller børn.

Fondens overordnede ”Persondatapolitik” kan ses her
I tillæg hertil gælder for Folkeskoledonationen, at:

 • ansøger, ved indgivelse af ansøgning, samtidig giver sit samtykke til, at Fonden modtager persondata som dataansvarlig, og at Fonden kan anvende disse data i behandling af ansøgningen. Herunder at Fonden:
  • deler ansøgningen, og de indeholdte persondata, med medlemmer af Vurderingsudvalget, der træffer beslutning, eller afgiver indstilling til Fondens bestyrelse om tildeling af bevillinger.
  • når det findes påkrævet, og da inden for rammerne af en databehandleraftale, deler ansøgningen og de indeholdte persondata med en ekstern evaluator.
 • Fonden opbevarer modtagne data, så længe en given bevilling er åben.
 • data vedr. afsluttede bevillinger arkiveres uden eventuelle persondata i fem år. Dette til brug for statistik samt til dokumentation i forbindelse med Fondens regnskab og eventuelle forespørgsler fra SKAT.
 • ansøgninger, der har været behandlet uden at modtage bevilling, arkiveres uden eventuelle persondata i fem år. Dette til brug for statistik.

Ansøgere har jf. Persondataforordningen ret til:

 • at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger. Sletning af oplysninger i verserende ansøgning kan dog medføre, at ansøgningen afvises.
 • at modtage de indgivne personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

________________________________________________________________________________________

Dialogproces
Når ansøgningen er indsendt, vil den blive vurderet af fondens vurderingsudvalg efter de gældende vurderingskriterier

Ansøgere vil herefter modtage besked om, hvorvidt ansøgningen meddeles afslag, om den umiddelbart kan imødekommes, eller om der vurderes at være behov for supplerende oplysninger, før der kan tages endeligt stilling til ansøgningen.

Hvis sidstnævnte er tilfældet, kan ansøgere forvente en dialogproces, hvor fonden efterspørger uddybende oplysninger skriftligt og/eller inviterer ansøger til et møde om ansøgningen. Processens varighed og antallet af møder kan variere.

Dialogprocessen kan illustreres i nedenstående figur.

Har I konkrete spørgsmål til ansøgningsmulighederne eller vurderingskriterierne, kan Fonden kontaktes for råd og vejledning. Se kontaktoplysninger her

NB: Ansøgningsskemaet understøtter ikke brug af Internet Explorer 8 eller ældre versioner.