Ansøgning

A.P. Møller Fonden støtter efter- og videreuddannelsesindsatser inden for alle faglige og pædagogiske områder i folkeskolen. Fonden støtter opkvalificering i fagene, almen didaktik, styrket teamsamarbejde, skoleledelse samt områder som den åbne skole, bevægelse, understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse.

Der kan både søges om støtte til nye initiativer samt til indsatser, der viderefører igangværende initiativer, som har modtaget støtte fra Fonden. Det anbefales at henvende sig til Fonden inden fremsendelse af en ansøgning.

I boksen her på siden finder du information om ansøgningsprocessen, og hvad Fonden lægger vægt på i vurderingen af ansøgninger. Her får du også adgang til vores online ansøgningsskema.

Kommende ansøgningsfrister i 2020

 • Torsdag den 12. marts, kl. 12
 • Onsdag den 12. august, kl. 12
 • Onsdag den 18. november, kl. 12

Ansøgningen skal bl.a. vedhæftes en projektbeskrivelse, hvor projektet skal beskrives mere detaljeret. Der skal benyttes en skabelon, som kan downloades i boksen til højre på siden.

Vi opfordrer til, at I tager kontakt til Fonden i forbindelse med formuleringen af et initiativ, og vi står gerne til rådighed for spørgsmål, råd og vejledning. Se kontaktoplysninger her

Vær opmærksom på følgende, når der ansøges:

 • Alle indsatser skal anbefales af den/de kommuner, der skal deltage i indsatsen.
 • Det ansøgte beløb bør være minimum 250.000 kr.
 • Der ydes ikke støtte til dækning af deltageres lønudgifter eller vikarer i forbindelse med indsatsens aktiviteter eller til enkeltpersoner.
 • Det er ikke muligt at søge om tillægsbevillinger.
 • Fonden begrunder ikke afslag.

 

Fortsættelse af igangværende initiativer

Det er muligt at søge om støtte til indsatser, der følger op på igangværende initiativer, som er støttet af Fonden. Der skal være tale om en opfølgende indsats, som kan styrke de langsigtede effekter af den igangværende indsats væsentligt. Når der ansøges om fortsættelse af igangværende initiativer, skal der redegøres tydeligt for, hvilke resultater og erfaringer den igangværende indsats har afstedkommet, og hvordan det foreslåede initiativ følger op på disse. Herudover vil det være relevant at inddrage evalueringer eller andre former for vidensopsamling fra det igangværende/netop afsluttede initiativ, samt at redegøre for, hvordan I vil bruge viden herfra i jeres videre arbejde.

Persondatapolitik for Folkeskoledonationen

A.P. Møller Fonden – herefter Fonden – er dataansvarlig som defineret i Persondataforordningen. Eventuelle CV’er, der vedhæftes, må alene indeholde relevante informationer om personer, der medvirker i projektet, og altså aldrig private informationer som CPR-nummer, privatadresse, mail mv., social- el. helbredsoplysninger; eller navne på ægtefælle, partner eller børn. Fondens overordnede ”Persondatapolitik” kan ses her

I tillæg hertil gælder for Folkeskoledonationen, at:

 • ansøger, ved indgivelse af ansøgning, samtidig giver sit samtykke til, at Fonden modtager persondata som dataansvarlig, og at Fonden kan anvende disse data i behandling af ansøgningen. Herunder at Fonden:
 • deler ansøgningen, og de indeholdte persondata, med medlemmer af Vurderingsudvalget, der træffer beslutning, eller afgiver indstilling til Fondens bestyrelse om tildeling af bevillinger
 • når det findes påkrævet, og da inden for rammerne af en databehandleraftale, deler ansøgningen og de indeholdte persondata med en ekstern evaluator. 

 • Fonden opbevarer modtagne data, så længe en given bevilling er åben.
 • data vedr. afsluttede bevillinger arkiveres uden eventuelle persondata i fem år. Dette til brug for statistik samt til dokumentation i forbindelse med Fondens regnskab og eventuelle forespørgsler fra SKAT.
 • ansøgninger, der har været behandlet uden at modtage bevilling, arkiveres uden eventuelle persondata i fem år. Dette til brug for statistik.

Ansøgere har jf. Persondataforordningen ret til:

 • at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger. Sletning af oplysninger i verserende ansøgning kan dog medføre, at ansøgningen afvises.
 • at modtage de indgivne personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.