Ansøgning

A.P. Møller Fonden støtter efter- og videreuddannelsesindsatser inden for alle faglige og pædagogiske områder i folkeskolen. Fonden støtter opkvalificering i fagene, almen professionsudvikling, styrket teamsamarbejde, skoleledelse samt initiativer med fokus på at styrke det gode læringsmiljø i folkeskolen, understøttende undervisning, bevægelse og lign.

Kommende ansøgningsfrist

  • Onsdag den 2. marts 2022 kl. 12.00

Ansøgninger, der tager sigte på at adressere udfordringer som følge af covid-19 og skolenedlukningerne, vil blive behandlet løbende i den resterende del af 2021, hvis særlige forhold taler for det. Ansøgere, der ønsker at benytte sig af denne mulighed, bedes kontakte Fondens sekretariat i god tid, før ansøgningen indsendes, og skal kontakte sekretariatet, når ansøgningen er indsendt. Ansøgninger med dette sigte skal falde inden for donationens fokus på efter- og videreuddannelse, kapacitetsopbygning etc. og vil blive vurderet i henhold til de kriterier, der gælder for folkeskoledonationen generelt.

Vi opfordrer generelt til, at I tager kontakt til Fonden i forbindelse med udarbejdelse af en ansøgning. Det anbefales, at ansøger inden da orienterer sig i den information, der er tilgængelig på hjemmesiden. Fonden står til rådighed for spørgsmål, råd og vejledning. Se kontaktoplysninger her.

Vær opmærksom på følgende, i forbindelse med ansøgninger til Folkeskoledonationen:

  • Alle indsatser skal anbefales af den/de kommuner, der skal deltage i indsatsen.
  • Det ansøgte beløb bør være minimum 250.000 kr.
  • Der ydes ikke støtte til dækning af deltageres lønudgifter eller vikarer i forbindelse med indsatsens aktiviteter eller til enkeltpersoner.
  • Det er ikke muligt at søge om tillægsbevillinger.
  • Det er muligt at søge om støtte til indsatser, der følger op på igangværende initiativer, som er støttet af Fonden.
  • Fonden begrunder ikke afslag.

Det er muligt at søge om støtte til indsatser, der følger op på igangværende initiativer, som er støttet af Fonden. Der skal være tale om en opfølgende indsats, som kan styrke de langsigtede effekter af den igangværende indsats væsentligt.

Fortsættelse af igangværende initiativer
Når der ansøges om fortsættelse af igangværende initiativer, skal der redegøres tydeligt for, hvilke resultater og erfaringer den igangværende indsats har afstedkommet, og hvordan det foreslåede initiativ følger op på disse. Herudover vil det være relevant at inddrage evalueringer eller andre former for vidensopsamling fra det igangværende/netop afsluttede initiativ, samt at redegøre for, hvordan I vil bruge viden herfra i jeres videre arbejde.