Københavns Kommune

Tidlig indsats for traumatiserede børn skal forbedre skolegang og bryde negativ social arv

Københavns Kommune vil med en helhedsorienteret indsats skabe forbedringer for 1.000 traumatiserede børn og deres familier de næste fem år. Modelfoto: Colourbox.dk

Børn fra udsatte familier vokser ofte op under vilkår, som kan give psykiske skader og traumer langt ind i voksenlivet. Omsorgssvigt, vold og misbrug påvirker børns trivsel, men også deres koncentrations- og indlæringsevner og dermed deres skolegang. Det kan have store konsekvenser for børnenes muligheder senere i livet.

Hvis denne negative sociale arv skal brydes, er det vigtigt at sætte tidligt ind med den rigtige støtte til børnene og deres familier. Det vil Københavns Kommune gøre med en ny helhedsorienteret indsats, der skal skabe bæredygtige familier og målbare forbedringer i livsvilkår og skolegang for traumatiserede børn. Målet er, at der i løbet af den femårige projektperiode skal skabes forbedringer for 1.000 børn og deres familier.

Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 15,3 mio. kr. til indsatsen, som ligger inden for fokusområdet ’Udsatte familiers bæredygtighed’

Stabilitet i familien
Før børn med traumer kan behandles, skal de være trygge ved at tale om problemet, og det forudsætter tilstrækkelig ro og sikkerhed. Det kræver i mange tilfælde en effektiv stabiliseringsindsats for hele familien.

Med 'Sleeping dogs’-metoden bearbejdes traumer, når barn og familie er parat til det. Foto: Colourbox.dk

Projektet afprøver derfor den såkaldte ’Sleeping dogs’-metode, som er en lovende stabiliseringsmetode udviklet af den hollandske psykolog Arianne Struik særligt til behandling af traumatiserede børn og unge fra udsatte familier. Tanken er, at traumet ikke skal hvile i tavshed, men bearbejdes – når barnet og familien er parat til det.

Metoden kombinerer kendte elementer, men udmærker sig bl.a. ved at bygge på et tværfagligt samarbejde mellem familiebehandlere, pædagoger, sagsbehandlere mv., så der sikres en helhedsorienteret og sammenhængende indsats omkring barnet, dets familie og netværket.

Opkvalificering og uddannelse
Som en del af indsatsen skal 1.400 kommunale medarbejdere opkvalificeres gennem forskellige uddannelses- og kursusforløb. Det drejer sig blandt andet om pædagoger, lærere, familiebehandlere, psykologer, sundhedsplejersker, sagsbehandlere m.fl.

Medarbejderne vil blandt andet blive uddannet i at opspore, identificere, stabilisere og behandle børn med traumer. 

1.400 kommunale medarbejdere bliver uddannet i at opspore, identificere, stabilisere og behandle børn med traumer. Modelfoto: Colourbox.dk

Ny forskningsbaseret viden
Projektet har et stort fokus på at dokumentere effekten af indsatsmodellen og ønsker at bidrage med ny forskningsbaseret viden til området, herunder særligt i forhold til sammenhængen mellem traumer og indlæringsevne. Projektet følges og evalueres derfor af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), LG Insight og Deloitte.

Midtvejsevalueringen af projektets første år viser, at der er udviklet en sammenhængende, helhedsorienteret indsats i arbejdet med traumatiserede børn og unge fra udsatte familier – på tværs af faggrupper. Der er foreløbig uddannet knap 1000 fagpersoner, og det er fagpersonernes vurdering, at de med uddannelsen har fået øgede og relevante kompetencer. Det er dog endnu for tidligt at vurdere, om indsatsen er virkningsfuld ift. børnenes læring og trivsel.

Finansiering
Udviklings- og forskningsprojektet har foruden donationen fra Den A.P. Møllerske Støttefond også modtaget 7,5 mio. kr. i støtte fra Egmont Fonden. Dertil finansierer Københavns Kommune selv 17,6 mio. kr.

Kommunens egenfinansieringsdel vil primært gå til den daglige drift, hvorimod fondsmidlerne er rettet mod de projektspecifikke udgifter, herunder projektledelse, kompetenceudvikling og forskning.

Forankring og udbredelse
Både Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune arbejder løbende med at integrere projektets initiativer i den eksisterende praksis, så det sikres, at projektet bliver forankret.

Ambitionen er desuden at bane vejen for udbredelse af indsatsen i resten af landets kommuner gennem formidling af erfaringer, viden og resultater fra projektet.

FAKTA 

PROJEKT: Styrket indlæring, bedre skolegang
ORGANISATION: Københavns Kommune
OMFANG: 1.000 børn og deres familier
PERIODE: 2017-2022
STØTTE: 15,3 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
EGENFINANSIERING: 17,6 mio. kr.
ANDEN STØTTE: Egmont Fonden 7,5 mio. kr.
SE MERE: Midtvejsevaluering

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ