Herlev Kommune

Dialogbaseret samarbejdskultur giver udsatte familier hjælp til selvhjælp

Med nye metoder vil Herlev Kommune hjælpe børn i udsatte familier på vej mod uddannelse og job senere i livet. Modelfoto: Colourbox.dk

Herlev Kommune vil sikre, at børn, der vokser op i udsatte familier, får mulighed for at bryde den negative sociale arv og opnå et godt liv med uddannelse og job.

Det kræver et langt tættere, tværgående samarbejde i kommunen, og at de udsatte familier i højere grad bliver inddraget som ligeværdige samarbejdspartnere i sagsforløbene. Kommunen vil derfor afprøve, om nye metoder og en anden samarbejdskultur kan styrke familiernes bæredygtighed. 

Inddragelse og dialog skal styrke familiers handlekraft
Herlev Kommune vil med projektet ’Nye veje til samarbejde – i og med Åben Dialog’ styrke bæredygtigheden hos udsatte familier med børn i alderen nul-seks år. De udsatte familier har ofte lav tilknytning til fællesskaber og netværk, og forældrene står ofte uden job og mangler stabilitet og overskud i hverdagen.

100 kommunale medarbejdere skal lære at bruge metoden ’Åben Dialog’. Modelfoto: Colourbox.dk

Ved at indføre en ny samarbejdskultur vil kommunen sørge for, at de kommunale indsatser tilpasses den enkelte families situation og inddrager familierne og deres netværk i sagsforløbet. Målet er at frisætte familiernes egen handlekraft, så børnene udvikler de forudsætninger, der sidenhen skal gøre dem i stand til at få en uddannelse, et job og et indholdsrigt liv.

Den A.P. Møllerske Støttefond har derfor bevilget 7,2 mio. kr. til projektet, som hører under Støttefondens fokusområde ‘Udsatte familiers bæredygtighed’

Åben Dialog skal føre til bedre samarbejdskultur
Bevillingen skal konkret bruges til at kompetenceudvikle kommunale medarbejdere i metoden ’Åben Dialog’. I alt skal 100 medarbejdere uddannes i at bruge metoden, og heraf skal 20 uddannes til superbrugere.

Metoden giver de kommunale medarbejdere en række værktøjer, der skal hjælpe dem til at skabe en ligeværdig, hurtig og fleksibel indsats for udsatte familier og deres netværk.

Åben Dialog-metoden er udviklet inden for det psykiatriske område, men Herlev Kommune ønsker med dette projekt at videreudvikle metoden, så den også kan bruges i den kommunale sagsbehandling. 

Løbende evaluering og tilpasning med FIT-metoden
Yderligere ti medarbejdere skal desuden uddannes som superbrugere i metoden Feedback Informed Treatment (FIT). FIT er baseret på to simple spørgeskemaer, som familierne udfylder i forbindelse med deres møder med kommunen. Metoden gør det muligt løbende at evaluere indsatsens virkning for familierne og samarbejdet mellem familierne og den fagprofessionelle i kommunen – så justeringer og forbedringer kan iværksættes undervejs.

Styrket bæredygtighed til udsatte familier
De nye metodiske tilgange til myndighedsarbejdet skal skabe en fælles samarbejdskultur i kommunen.

Gennem inddragelse styrkes familiernes egen handlekraft. Foto: Colourbox.dk

Målet er, at familierne inddrages i hele sagsforløbet, og at sagsforløbene tilpasses de enkelte familiers situation, så familiernes handlekraft og bæredygtighed styrkes. Den samlede indsats følges af en ekstern evaluator.

En del af en større strategi
Projektet føder ind i Herlev Kommunes overordnede ’På sporet af det gode børneliv – strategi for tidlig forebyggelse’, som blev iværksat i 2006. Projektet udgør den første af to bølger, der begge har til formål at udvikle og forankre en dialogbaseret samarbejdskultur i kommunen. I første omgang sætter kommunen fokus på udsatte småbørnsfamilier, og i denne bølge skal den dialogbaserede tilgang forankres inden for myndighedsområderne ’Børn og familie’ samt ’Uddannelse og sundhed’.

I næste bølge vil kommunen udbrede projektet til også at omfatte myndighedsområderne ’Beskæftigelse’, ’Det voksensociale område’ og ’Ungeområdet’.

Redaktionen afsluttet 2017

FAKTA

PROJEKT: Nye veje til samarbejde – i og med åben dialog
ORGANISATION: Herlev Kommune
OMFANG: 100 medarbejdere uddannes i Åben Dialog og ti i FIT
PERIODE: 2017-2021
STØTTE: 7,2 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
EGENFINANSIERING: 7 mio. kr.

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ