Metodecentret

Nyt behandlingsprogram styrker den tidlige relation mellem forældre og børn

Forældre med traumer fra egen barndom får i projektet 'Minding the Baby' hjælp til at give deres barn en tryg opvækst. Modelfoto: Colourbox.dk

Nybagte forældre, der selv har haft en svær opvækst, kan have store udfordringer med at aflæse, forstå og handle på deres barns signaler og adfærd. Dårlige relationer mellem forældre og spædbarn kan sætte alvorlige spor i barnet og have afgørende betydning for dets senere liv.

Det nye projekt ’Minding the baby’ sigter derfor mod at styrke de tidlige relationer mellem sårbare forældre og deres spædbørn. Formålet er at sikre børnene en tryg opvækst og skabe rammerne for, at de kan bryde den negative sociale arv.

’Minding the Baby’
Behandlingsprogrammet ’Minding the Baby’ har fokus på at øge sårbare, nybagte forældres ’mentaliseringsevne’, dvs. deres evne til at afkode barnets og deres egen emotionelle tilstand. Det er gennem forældrenes afstemning med barnet, at barnet lærer at regulere behov, affekter og handlinger, hvilket er afgørende for at kunne skabe gode relationer, indgå i sociale fællesskaber og mestre et liv med uddannelse og arbejde.

I projektet lærer nybagte forældre at aflæse og handle på deres barns signaler. Modelfoto: Colourbox.dk

Programmet er udviklet på Yale University og skal med dette projekt afprøves i en dansk kontekst. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Metodecentret, Yale University, VIVE og de syv kommuner Aarhus, Frederikshavn, Ringkøbing-Skjern, Billund, Herning, Silkeborg og Næstved.

Projektet ligger inden for Den A.P. Møllerske Støttefonds fokusområde ‘Udsatte familiers bæredygtighed’ og har modtaget 17,7 mio. kr. i støtte fra Fonden.

Brud med den negative sociale arv
Indsatsen er rettet mod nybagte forældre, der har alvorlige traumer fra egen barndom, forårsaget af eksempelvis overgreb eller omsorgssvigt. De traumatiske forhold har medført psykiske og sociale problemer, som øger risikoen for manglende forældrekompetencer og destruktive familiemønstre. Hvis familien ikke får den rette, tidlige støtte, kan det lede til, at barnet udvikler tilknytningsforstyrrelser, indlæringsproblemer og adfærdsproblemer, som kan række langt ind i voksenlivet. Det skal projektet forebygge og afhjælpe. Ved at give de nybagte forældre hjælp til selvhjælp er hensigten at styrke familiernes bæredygtighed og hjælpe børnene til på sigt at bryde den negative sociale arv.

Tværfagligt familieteam
Behandlingsprogrammet har til formål at fremme både psykisk og fysisk sundhed hos barnet og forældrene og udmøntes derfor af et tværfagligt familieteam. Det tværfaglige team består af en sundhedsfaglig medarbejder og en familieterapeut, som på skift besøger familierne i deres hjem. Det første år er besøgene ugentlige, mens de derefter ligger hver anden uge. Formålet er at stabilisere familiernes samlede livssituation og hermed styrke familiernes bæredygtighed.

Programmet igangsættes allerede under graviditeten og løber frem til, at barnet fylder to år. Målet er at gennemføre 169 behandlingsforløb i løbet af den i alt seks år lange projektperiode.

Efteruddannelse
Projektet indebærer efteruddannelse for 96 medarbejdere, som gennem et uddannelsesforløb og efterfølgende supervision lærer at mestre teknikkerne i mentaliseringsbaseret behandlingsarbejde.

For at sikre en bæredygtig forankring af projektet uddannes 16 eksperter, som gradvist overtager supervisionen fra Yale University og på sigt selv kan indføre nye medarbejdere i behandlingsmetoden. 

Evaluering, formidling og forankring
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd tilknyttes som ekstern evaluator og vil vurdere indsatsens effekter for de deltagende familier.

Resultater og erfaringer fra projektet formidles i evalueringsrapporter, videnskabelige artikler, artikler i fagblade og åbne medier, gennem sociale medier og på en afsluttende konference, så de også kan komme andre interesserede til gavn.

Hvis projektet viser signifikante resultater, vil det desuden blive videreført i samtlige otte kommuner efter projektperioden.

FAKTA

PROJEKT: Minding the Baby
ORGANISATION: Metodecentret, Center for Innovation & Metodeudvikling
OMFANG: 169 småbørnsfamilier
PERIODE: 2018-2024
STØTTE: 17,7 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
EGENFINANSIERING: 277.290 kr.
ANDEN STØTTE: Aarhus, Ringkøbing-Skjern, Billund, Herning, Silkeborg, Næstved og Frederikshavn Kommune 40 mio. kr., VIVE 822.001 kr.
SE MERE: Vive  og Danske Kommuner

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ