FAMKO

Forebyggende og intensiv støtte til sårbare gravide og familier

Den bedst mulige start på livet som ny familie - det er målet for Odense Kommunes seksårige indsats for udsatte gravide. Foto: Colourbox.dk

Børn, hvis mødre har komplicerede psykosociale problemer, har en markant øget risiko for at få både sundhedsmæssige og sociale problemer, som følger dem langt ind i voksenlivet.

For at bryde den negative sociale arv er der behov for tidlige, intensive og sammenhængende indsatser, og det kræver, at der etableres et endnu tættere samarbejde mellem kommune, region og frivillige organisationer.

Odense Kommune vil derfor, i samarbejde med Odense Universitetshospital, udvikle en forebyggende, tværsektoriel indsats, der skal støtte sårbare gravide og udsatte småbørnsfamilier.

En fast følgeperson skal støtte den gravide og familien. Modelfoto: Colourbox.dk

En bedre chance i livet
Det niårige projekt ’Tværgående støtte og tidlig indsats til sårbare gravide og familier’ har til formål at afprøve, om en udvidet tværsektoriel støtte under svangerskabet og de første seks år af barnets liv kan styrke familiens bæredygtighed og medvirke til, at den negative arv bliver brudt.

Projektet understøtter Den A.P. Møllerske Støttefonds ønske om at styrke udsatte familier og sikre, at børnene får en bedre chance i livet. Støttefonden har derfor doneret 19,6 mio. kr. til projektets gennemførelse.

Indsatsen vil omfatte 450 udsatte gravide og hører under Støttefondens fokusområde ‘Udsatte familiers bæredygtighed’.

Ekstra støtte – fra graviditet til skolestart
Projektet er rettet mod sårbare gravide med alkohol- eller stofmisbrug, psykiske lidelser eller svære sociale problemer. De tilbud, der allerede findes for målgruppen, er hverken intensive eller langvarige nok, og de udsatte kvinder har ikke overskud til selv at opsøge den ekstra hjælp, de har brug for.

Gennem projektet får de gravide derfor tilknyttet en fast følgeperson, som skal støtte og følge op på familien, frem til barnet når skolealderen. Følgepersonen skal blandt andet sikre stabilitet og motivere familien til at deltage i nogle af de mange aktuelle tilbud på tværs af sektorer og frivillige organisationer. Målet er at give dem den bedst mulige start på livet som ny familie, herunder forbedre deres økonomiske selvhjulpenhed og opbygge deres netværk i lokalområdet.

Kvinderne visiteres til projektet gennem sundhedsplejen eller deres praktiserende læge.

Tværsektorielt samarbejde
Projektet har til formål at styrke det tværgående samarbejde mellem kommunens forskellige forvaltninger, regionen og frivillige sociale organisationer i området. Dette skal skabe mere sammenhængende forløb for familierne, hvor de forskellige tilbud i højere grad understøtter hinanden.

Målet er at mindske den sociale og sundhedsmæssige ulighed ved at give de udsatte familier det bedst mulige fundament til at skabe en tryg opvækst for børnene.

Forankring og forskning
Allerede i projektets udviklingsfase sættes der fokus på forankring, og målet er således, at indsatsen på sigt bliver integreret i den daglige drift.

Projektet evalueres af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd i samarbejde med Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. Evalueringen har til formål at dokumentere indsatsens effekt for de deltagende familier og sætte fokus på såvel de sociale som de sundhedsmæssige aspekter.

FAKTA 

PROJEKT: Tværgående støtte og tidlig indsats til sårbare gravide og familier
ORGANISATION: Odense Kommune
OMFANG: 450 gravide og deres børn
PERIODE: 2017-2027
STØTTE: 19,6 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
EGENFINANSIERING: 6,9 mio. kr.
ANDEN STØTTE: Odense Universitetshospital og Region Syddanmark 7,3 mio. kr., VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 0,5 mio. kr.
SE MERE: FAMKO

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ