Røde Kors styrker familien

Røde Kors sætter udsatte børnefamilier i fokus og skaber positive forandringer med tredelt indsats

Sårbare børnefamilier får hjælp til at håndtere hverdagens udfordringer i en helhedsorienteret indsats. Foto: Peter Sørensen

En god snak, støtte i hverdagen og sparring på uddannelse og job er centralt i projekt ’Familien i Fokus’, som Røde Kors tilbyder sårbare børnefamilier, så de bliver bedre til at mestre livet. Projektet er midtvejsevalueret i januar 2020 og viser gode resultater.

Hjælp til selvhjælp
Alt for mange børnefamilier har – i kortere eller længere perioder – svært ved at få det hele til at hænge sammen, og 10-15 % af alle danske børn lever i socialt udsatte familier. Familiens trivsel og forældrenes jobsituation har afgørende betydning for, hvordan børn klarer sig, og derfor er Røde Kors godt i gang med den helhedsorienterede indsats ’Familien i Fokus’, der retter sig mod hele familien.

Frivillige familievenner yder psykosocial støtte, f.eks. til lektiehjælp. Foto: Peter Sørensen

I perioden 2017-2021 skal projektet udvikle og udbrede aktiviteterne Familienetværk, Frivillig familieven og Mentorforløb. Indsatsen skal styrke udsatte børnefamilier ved at udvide deres netværk, øge forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet og hjælpe familierne med at håndtere hverdagens udfordringer. Målet er at sikre familiernes livsmestring og dermed øge deres handlemuligheder og evne til at styrke børnenes udvikling, læring og trivsel. Håbet er også, at børnene på sigt kan bryde den negative sociale arv.

Hjælp til selvhjælp i udsatte familier er centralt for den A.P. Møllerske Støttefond, der derfor har valgt at støtte projektet inden for fokusområdet Udsatte familiers bæredygtighed.

I familienetværk kan forældre hente inspiration og styrke deres sociale relationer. Foto: Peter Sørensen

Familienetværk
’Familien i Fokus’ er båret af frivillige familievenner, der kommer i familiens hjem og yder psykosocial støtte, og af frivillige mentorer, der hjælper ledige forældre med at komme i job eller uddannelse.

Mange af familierne deltager samtidig i større familienetværk, hvor de mødes med andre til fælles arrangementer som f.eks. spisning, temaaftener og udflugter. Røde Kors har gode erfaringer med disse familienetværk, som er med til at styrke familiernes sociale relationer og inspirerer forældrene til nye måder at være sammen med deres børn på.

Røde Kors har indtil videre øget antallet af familienetværk fra 55 til 64 og har et mål om en landsdækkende indsats på 75.

Familievenner
I familieven-forløbene mødes en frivillig med familien, typisk et par gange om måneden. Den frivillige yder en ’en til en-støtte’, der er skræddersyet til den enkelte families udfordringer og kan handle om alt fra struktur, økonomi og digitale platforme til lektiehjælp, børneopdragelse og brobygning til myndigheder og lokalsamfund. Nogle forløb afsluttes efter 6 måneder, mens andre varer længere tid.

Foreløbig er 130 forløb sat i gang, og Røde Kors forventer at nå minimum 500 ved projektafslutning. 71 % af de deltagende familier giver udtryk for, at de i høj grad har haft gavn af forløbet, og familievennen opleves generelt som en stor og meningsfuld støtte. Samtidig viser tilbagemeldingerne bl.a. et behov for, at familieven og børn kan være sammen uden forældrene.

Job-, uddannelses- og erhvervsmentorer
Røde Kors sikrer også 250 deltagere en frivillig mentor, der skal støtte den enkelte i at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Også mentorrollen er en én til én-støtte.

Ved evalueringen er 94 forløb sat i gang, og 82 % af de deltagende svarer, at de i høj grad har profiteret af forløbet med en job- eller uddannelsesmentor. Samtidig fortæller mentorerne, at deltagerne vokser med opgaverne og får mere selvtillid.

En foreløbig, intern måling fra Røde Kors viser: I de frivillige jobmentorforløb for ledige er 11 personer ud af 32 kommet i job eller uddannelse, mens 11 har gennemført virksomhedspraktik støttet af erhvervsmentorer, og 3 er kommet i job herefter. Erhvervsmentorer rekrutteres blandt medarbejdere på arbejdspladser, hvor der etableres praktikforløb for sårbare ledige. Derudover er 17 af 18 borgere blevet fastholdt i uddannelse.

Midtvejsevalueringen viser overordnet positive resultater og gode takter i mentorforløbene, men peger også på plads til forbedringer, bl.a. et større samarbejde mellem mentor og fagpersoner rundt om familien og et bedre samarbejde mellem mentor- og familieven-indsatsen.

Markante forandringer
På tværs af indsatserne peger datamaterialet på, at de frivillige yder hjælp til selvhjælp.

82 % af de deltagende svarer, at de i høj grad har profiteret af forløbet med en mentor. Foto: Peter Sørensen

Midtvejsevalueringen konkluderer, at forældrene styrkes ”markant”, så familierne kommer tættere på bæredygtighed, og forældrene ”selv kan søge arbejde, selv er i stand til at afslutte studiet, selv kan organisere hverdagen med dagtilbud, skole, lektielæsning, indkøb osv. og samtidig have overskud til f.eks. at tage konflikter med børnene”.

Lokal forankring
Indsatsen udvikles og implementeres i tæt samarbejde med lokale aktører, såsom kommuner og lokale virksomheder, og efter projektperioden forankres indsatsen i Røde Kors’ lokale afdelinger, hvor en stor del af projektets drift vil blive sikret af indtægter fra blandt andet lokale genbrugsbutikker.

Læs slutrapport om projektet

FAKTA 

PROJEKT: Familien i Fokus
ORGANISATION: Røde Kors
OMFANG: 4.000 børn og voksne
PERIODE: 2017-2021
STØTTE: 24 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
EGENFINANSIERING: 11,5 mio. kr.
SE MERE: Røde Kors

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ