Røde Kors – Familien i fokus

Røde Kors’ projekt ’Familien i fokus’ hjælper udsatte børnefamilier med at skabe bæredygtige forandringer

Foto (fra Haderslev familienetværk): Mathilde Bech Foto (fra Haderslev familienetværk): Mathilde Bech

Familiens trivsel og forældrenes jobsituation har afgørende betydning for, hvordan børn klarer sig. For at hjælpe børnene bedst på vej er det derfor nødvendigt med helhedsorienterede indsatser, der retter sig mod hele familien.

Røde Kors vil med projektet ’Familien i fokus’ styrke udsatte børnefamilier ved at udvide deres netværk, øge forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet og hjælpe familierne med at håndtere de praktiske udfordringer, de står over for i hverdagen. Målet er at sikre familiernes bæredygtighed og dermed gøre det muligt for børnene at bryde den negative sociale arv.

Hjælp til selvhjælp
Projektet har fokus på at gøre udsatte familier i stand til at skabe positive forandringer i deres eget liv. At styrke familiens egne ressourcer er et virksomt greb, når børnene skal ændre livsbane og opnå uddannelse på længere sigt. Den A.P. Møllerske Støttefond har derfor valgt at donere 24 mio. kr. til det femårige projekt.

Foto (fra Slagelse familienetværk): Tomas Bertelsen Foto (fra Slagelse familienetværk): Tomas Bertelsen

Helhedsorienteret støtte
’Familien i fokus’ består af tre sammenhængende indsatser, der i alt skal nå ud til 4.000 børn og voksne. De tre indsatser er 1) familienetværk, 2) netværkspersoner og 3) erhvervsmentorer. Sammen vil indsatserne styrke familiernes handlemuligheder, udvikle deres netværk i lokalområdet, opbygge deres økonomiske selvhjulpenhed og øge deres evne til at skabe en god ramme for deres børns udvikling og trivsel. Det er alle faktorer, der har afgørende betydning for familiernes bæredygtighed, og som Støttefonden derfor prioriterer inden for fokusområdet Udsatte familiers bæredygtighed.

Familienetværk
Røde Kors har gode erfaringer med at arbejde med familienetværk som en del af sin indsats for udsatte familier. I familienetværkene mødes familier til fællesaktiviteter, såsom spisning, udflugter og lege. Herigennem styrkes familiernes sociale relationer, og forældrene inspireres til nye måder at være sammen med deres børn på.

Røde Kors ønsker som en del af projektet at øge sit antal af familienetværk rundt om i landet fra 55 til 75. Det er gennem familienetværkene, at deltagerne til projektets to øvrige indsatser rekrutteres.

Netværkspersoner: ’En til en-støtte’ til børnefamilier
En central del af projektet er de frivillige netværkspersoner, som skal hjælpe familierne med at overkomme de mest aktuelle udfordringer i hverdagen. Netværkspersonerne skal give familierne ’en til en-støtte’ og eksempelvis hjælpe med at skabe overblik over kommunale tilbud, håndtere økonomi og anvende digitale platforme såsom forældreintra og e-Boks. Desuden skal de bane vejen for familiernes deltagelse i foreningsliv og sociale arrangementer i lokalområdet og herigennem hjælpe familierne med at opbygge et netværk.

Netværkspersonerne er frivillige, og forløbene skræddersyes specifikt til den enkelte familie. Nogle forløb vil således kunne afsluttes efter et halvt år, mens andre varer i flere år. I alt vil 500 familier i løbet af projektperioden indgå i forløb med en netværksperson.  

Uddannelses- og erhvervsmentorer
Røde Kors vil gennem projektet desuden tilbyde minimum 250 familiemedlemmer at få en uddannelses- eller erhvervsmentor, der kan hjælpe dem med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Mentorerne er frivillige og rekrutteres blandt medarbejdere i lokale virksomheder og studerende på nærtliggende uddannelsesinstitutioner. Mentorerne tilbyder deltagerne et sparrings- og støtteforløb og kan eksempelvis hjælpe med at vise rundt, give instruktion i konkrete arbejdsopgaver og fortælle om uskrevne regler på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen.

Tværgående samarbejde og lokal forankring
Indsatsen udvikles og implementeres i tæt samarbejde med lokale aktører, såsom kommuner og lokale virksomheder, og vil fungere som et supplement til de kommunale indsatser. De lokale samarbejdspartnere vil ofte have direkte kontakt til de socialt udsatte familier og spiller derfor blandt andet en stor rolle i rekrutteringen af familierne.

Indsatsen forankres efter projektperiodens afslutning i Røde Kors’ lokale afdelinger, hvor en stor del af projektets drift vil blive sikret af indtægter fra blandt andet lokale genbrugsbutikker.

Evaluering
Indsatsen følges og evalueres af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Evalueringen vil især sætte fokus på proces og virkning. Hermed vil der blive mulighed for, at indsatsen tilpasses undervejs, så der løbende kan laves forbedringer.

Tags

Socialindsatsen