HELE DANMARKS FAMILIEKLUB

Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 39,5 mio. til projektet ’Hele Danmarks familieklub’, der giver familier med forskellige sociale baggrunde hjælp til at støtte hinanden

I 'Familier hjælper familier' samles børn og voksne omkring sociale aktiviteter som madlavning, spisning og leg. Foto: KFUM's Sociale Arbejde I 'Hele Danmarks familieklub' samles børn og voksne omkring sociale aktiviteter som madlavning, spisning og leg. Foto: KFUM's Sociale Arbejde

Mange børn og unge vokser op i udsatte familier, som ikke har ressourcerne til at give dem den nødvendige omsorg, støtte og stabilitet i hverdagen. Stærke relationer og støttende netværk i lokalsamfundet kan være med til at gøre en positiv forskel for familierne. KFUM’s Sociale Arbejde, FDF og KFUM-Spejderne vil med projektet ’Hele Danmarks Familieklub’ give udsatte familier adgang til fællesskaber, hvor de kan opbygge tillidsfulde relationer til andre familier i lokalområdet og få støtte i hverdagen.

Lokale familieklubber

Der ligger et stort potentiale i at styrke udsatte familiers egne ressourcer og evne til at hjælpe deres børn med at bryde den negative sociale arv.

I familieklubberne kan udsatte familier få støtte til at skabe en tryg ramme for børnenes udvikling, læring og trivsel. Foto: KFUM's Sociale Arbejde I familieklubberne kan udsatte familier få støtte til at skabe en tryg ramme for børnenes udvikling, læring og trivsel. Foto: KFUM's Sociale Arbejde

Derfor har Den A.P. Møllerske Støttefond doneret 39.470.000 kr. til ’Hele Danmarks familieklub’.

De tre partnere vil bruge donationen til at etablere en række familieklubber rundt i landet hen over fem år. Familieklubberne skal støtte udsatte familier i at skabe et stabilt familieliv, der giver en tryg ramme for børnenes udvikling, læring og trivsel. Dette skal styrke familiernes sociale bæredygtighed og give børnene bedre chancer for en god fremtid.

Styrkelse af familiers bæredygtighed

’Hele Danmarks Familieklub’ ligger i direkte forlængelse af den indsats, som Støttefonden prioriterer i fokusområdet 'Udsatte familiers bæredygtighed'. Projektet er baseret på en stærk tværgående samarbejdsstruktur og har til formål at styrke familiernes netværk, tilknytning til lokalsamfundet, forældrekompetencer, økonomiske bæredygtighed, sundhed og samarbejde med offentlige institutioner. Det er alle parametre, som har stor betydning for familiernes bæredygtighed, og som derfor vægtes højt inden for fokusområdet. 

Fællesskaber på tværs af sociale skel

Målsætningen for projektet er at få etableret 175 familieklubber. Hver familieklub består af ca. otte familier, og i alt forventes over 1.500 familier at deltage i projektet.

Klubberne sammensættes af familier med forskellige sociale baggrunde med ca. otte familier i hver. Foto: KFUM's Sociale Arbejde Klubberne sammensættes af familier med forskellige sociale baggrunde med ca. otte familier i hver. Foto: KFUM's Sociale Arbejde

Familieklubberne sammensættes af familier med forskellige sociale baggrunde, så ressourcestærke familier og familier med færre ressourcer mødes til gensidig gavn. Familierne rekrutteres primært lokalt i samarbejde med civilsamfundsaktører og kommune, herunder skoler, dagsinstitutioner og andre offentlige tilbud. En del af rekrutteringen vil desuden foregå via digitale platforme og sociale medier. Familieklubberne oprettes i perioden 2017-2021. 

Leg, læring og livsmestring

Spisefællesskaber, leg, læring, oplevelser, rådgivning, støtte og samvær er nogle af nøgleordene i de nye familieklubber. Familieklubberne samler først og fremmest familier omkring sociale aktiviteter såsom madlavning, spisning og fælles lege.

Familierne kan også få rådgivning om økonomi, juridiske anliggender, forældreskab m.m. Foto: KFUM's Sociale Arbejde Familierne kan også få rådgivning om økonomi, juridiske anliggender, forældreskab m.m. Foto: KFUM's Sociale Arbejde

Derudover fungerer familieklubberne som en indgang til en lang række forskellige rådgivnings- og støttetilbud. Familierne kan for eksempel få rådgivning om gældshåndtering, økonomi, juridiske anliggender, forældreskab, parforhold, kost og motion. Desuden får familierne hjælp til at bygge bro til offentlige institutioner og foranstaltninger.

Forankring i lokale foreninger

Indsatsen er funderet på frivillige kræfter og lokale fællesskaber, herunder lokale forenings- og sognestrukturer. ’Hele Danmarks familieklub’ udføres af KFUM’s Sociale Arbejde i tæt samarbejde med FDF og KFUM-Spejderne. Foreningerne har alle stor erfaring med at rekruttere og fastholde frivillige i lokalt arbejde.

Ved at blive indarbejdet i allerede eksisterende civilsamfundsstrukturer forventes familieklubberne at kunne blive forankret lokalt, så de kan fortsætte, efter støtten fra Fonden ophører. Målsætningen er, at familieklubberne på sigt vil blive en integreret del af de lokale institutioner og foreningers kerneopgaver. 

Evaluering og erfaringsindsamling

For at dokumentere effekten af projektets metoder og vurdere familiernes udbytte af at deltage i familieklubberne bliver ’Hele Danmarks familieklub’ evalueret af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) vil også bidrage til at indsamle og udbrede erfaringer fra projektet. Særligt vil CFSA kigge på de perspektiver, der ligger i at udføre socialt arbejde på tværs af sociale foreninger, fritidsforeninger og lokalsamfund.

Derudover vil CFSA bidrage med ekspertviden om frivilligt socialt arbejde, herunder yde rådgivning og varetage kompetenceudviklingsforløb for de frivillige. 

Læs mere om:
STØTTEFONDENS ANSØGNINGSKRITERIER INDEN FOR FOKUSOMRÅDET

Tags

Socialindsatsen