SORT SOL OG NYE TAGE

Udsigten over Vadehavet er ikke alene om at trække turister til Ballum. Man lægger gerne vejen forbi for at se byens nyrenoverede huse

Vesterende og Østerende Ballum er udpeget som enestående kulturmiljøer af Vadehavet Kulturarvsatlas. Foto: Jens Lindhe
Gennem bevaringsindsatsen har cirka 45 husejere fået renoveret det ydre på deres huse. Foto: Jens Lindhe
Vesterende Ballum er koncentreret omkring en større kirke fra 1100-tallet og er en af landets bedst bevarede kirkelandsbyer. Foto: Jens Lindhe
Bølgeeternittage er udskiftet med strå, tilbygninger er revet ned, og uoriginale døre, porte og plastvinduer er erstattet med gode træmaterialer. Foto: Jens Lindhe
Østerende Ballum er en såkaldt 'slynget vejby', hvor husene ligger langs et lettere bugtende vejforløb bestemt af terrænet. Foto: Jens Lindhe
Ejendommen Vesterende 18 har fået nyt tag med røde vingetegl i stedet for eternitplader, i gavlen er en garageport tilmuret og dør og luge fornyede. Foto: Jens Lindhe
Ballums huse er placeret i et tydeligt landskabeligt skel mellem geesten og marsken. Foto: Jens Lindhe
Renoveringen kommer ikke kun landsbyens beboere til gode, men også dem, der passerer forbi på cykeltur eller i bil. Foto: Jens Lindhe

Syd for Ribe ude langs den danske vadehavskyst ligger Ballum. Ballum betyder "balle" og bruges i stednavne om jævne stigninger eller bakker i landskabet. Ankommer man nordfra, viser landsbyen sig netop i horisonten som en klynge huse på en lille forhøjning dannet af istidens moræneaflejringer - en såkaldt geest. Det er her, fænomenet 'sort sol' kan opleves både forår og efterår, når enorme stæreflokke samles til træk i marsken. Men det er ikke det eneste, der er særligt ved Ballum.

Jens Rosendal foran sit smukke hus fra slutningen af 1700-tallet, som er blevet renoveret gennem bevaringsfonden for Ballum. Foto: Jens Lindhe Jens Rosendal foran sit smukke hus fra slutningen af 1700-tallet, som er blevet renoveret gennem bevaringsfonden for Ballum. Foto: Jens Lindhe

I landsbyernes superliga

I byen bor den pensionerede højskolelærer Jens Rosendal i et smukt, gammelt hus fra slutningen af 1700-tallet. Han er én af mange indbyggere, der gennem de sidste fem år har søgt støtte til renovering af sin ejendom gennem bevaringsfonden oprettet i 2007 i et partnerskab mellem Tønder Kommune, Kulturarvsstyrelsen og A.P. Møller Fonden. Hensigten er at bidrage til bevarelse og forskønnelse af bygningerne i Østerende Ballum og Vesterende Ballum, og bevaringsfondens midler er blevet uddelt løbende, i takt med at den enkelte husejer har ansøgt.

Forud for istandsættelsen af Jens Rosendals hus og bevaringsfondens oprettelse går en væsentlig historie. I 2007 udpegede Vadehavet Kulturarvsatlas Vesterende Ballum og Østerende Ballum som enestående kulturmiljøer med bevaringsværdige karaktertræk og kaldte det "en landsby i landsbyernes superliga". Samtidig opfordrede kulturarvsatlasset til at sikre den eksisterende bebyggelse som helhed mod fremtidige forringelser og skadelige ombygninger. Med vedtagelsen af en ny lokalplan banede Tønder Kommune vejen for, at en større bevaringsindsats kunne iværksættes i området. Den tog sin begyndelse i 2009.

Nabo til kirkegården

Husene i begge områder er op til 200 år gamle. Ud over deres arkitektoniske kvaliteter er de placeret i et tydeligt landskabeligt skel mellem geesten og marsken, der på sjælden vis understreger overgangen mellem selve bebyggelsen og det åbne land. Som helhed betragtet er Ballum således et eksempel på en oprindelig landsbystruktur, hvor forbindelsen mellem husene og det omkringliggende landskab spiller fornemt sammen. 

Husene er bygget direkte ind i den lave kirkegårdsmur, så husejerne fra bagsiden af deres ejendomme har frit udsyn til kirkegården. Foto: Jens Lindhe Husene er bygget direkte ind i den lave kirkegårdsmur, så husejerne fra bagsiden af deres ejendomme har frit udsyn til kirkegården. Foto: Jens Lindhe

Vesterende Ballum er koncentreret omkring en større kirke fra 1100-tallet og er en af landets bedst bevarede kirkelandsbyer med bygninger placeret langs den gade, der løber rundt om kirken og selve kirkegårdsterrænet. Et særkende ved byen er de mange huse, som er bygget direkte ind i den lave kirkegårdsmur, så husejerne fra bagsiden af deres ejendomme har frit udsyn til kirkegårdens grave og forskelligartede beplantning. Det er her på kirkegården i Vesterende Ballum, man finder "Sorgagerstenen" fra 1600-tallet. En stor gravsten rejst til minde om en lokal kvinde, som ifølge sagnet høstede sig ihjel for at sone sin søns udåd. Hændelsen blev i 1942 til novellestof i Karen Blixens 'Vintereventyr'.

Nabobebyggelsen Østerende Ballum, der ligger øst for kirkelandsbyen, er defineret som en såkaldt "slynget vejby". Den kendetegnes af de ældre gårde, der ligger spredt langs et lettere bugtende vejforløb bestemt af terrænet. Som sådan er Østerende Ballum en oprindelig landsbybebyggelse, hvor tidernes gang ikke har materialiseret sig i nyere byudviklingsområder, og hvis beliggenhed på kanten af marsken udgør et usædvanligt træk set i dansk sammenhæng.

Disse arkitektoniske såvel som landskabelige forhold var afgørende for, at A.P. Møller Fonden støttede den nyoprettede bevaringsfond med 20 millioner kroner til gavn for en større bevaringsindsats i Ballum.

Ud med bølgeeternit - ind med strå og tegl

Siden da har husene undergået markante forandringer. Kviste er pillet af, bølgeeternittage er udskiftet med strå, nyere tilbygninger i strid med den oprindelige byggestil er revet ned, ligesom uoriginale døre, porte og plastvinduer er erstattet med gode træmaterialer. Hvor der i forvejen var tegltag, har man lagt nye tegl for at bevare det varierede udseende, byens hustage havde, allerede inden den omfattende renovering blev påbegyndt.

En af landsbyens største gårde har fået nyt stråtag. Foto: Jens Lindhe En af landsbyens største gårde har fået nyt stråtag. Foto: Jens Lindhe

Jens Rosendal erhvervede sit hus i 1968 for den nette sum af 16.000 kr. "Det så farligt ud, men lå jo knaldgodt", fortæller han med henvisning til den lille asfalterede vej, der løber fra hans hoveddør ned over marken til vadehavskysten. I mange år brugte han huset som feriebolig sammen med sin familie, indtil han i 1996 bosatte sig permanent og nu efter 16 år mener at "kende folk i byen lidt bedre".

Renoveringen af huset har omfattet den del af stråtaget, som virkelig trængte, samt fem vestvendte vinduesfag, der dagligt giver ham et storslået kig ud over havet. Vinduerne mod øst er stadig i så fin stand, at de snildt kan holde lidt endnu. Desuden kan det hele blive for regelret og ensartet, hvis alt fornyes på én gang, mener Jens Rosendal.

Flot helhedsindtryk

Tilskuddet fra bevaringsfonden har dækket 70 % af hans udgifter, resten er egenfinansiering. Da han kender huset fra inderst til yderst og derfor ved, hvor istandsættelsesbehovet har været mest påtrængende, har han selv, ligesom alle andre tilskudsmodtagere, håndteret projektet fra indhentning af tilbud og håndværkerkontakt til ansøgning af bevaringsfonden og aftaler med relevante leverandører. Det sidste der blev lavet i huset var udskiftning af et stort vindue i husets gavl. Egentlig havde Jens Rosendal regnet med at kunne bytte lige over med et nyt vindue, men ifølge arkitekt og kommune var det eksisterende vinduesfag for stort. Ved at indsætte to mindre kom huset tættere på sit oprindelige udseende med et flot helhedsindtryk som resultat.

Spar et lægebesøg

Det er en væsentlig kvalitetsforbedring at få istandsat sit eget hus. Men Jens Rosendal understreger, at renoveringen af de omkringliggende ejendomme betyder mindst lige så meget. I alt har cirka 45 husejere i Østerende Ballum og Vesterende Ballum fået renoveret det ydre på deres huse. Dermed er arkitekturen, de kulturhistoriske værdier ved byen samt den unikke sammenhæng mellem bebyggelsen og landskabet bevaret for eftertiden.

Det er naturligvis til glæde for dem, der lever her til daglig. Men det kommer også dem til gode, der blot passerer forbi på cykeltur eller i bil. "Jeg har aldrig set så mange turister før. De stopper op og kigger sig omkring, når de alligevel kører igennem, og jeg har indtryk af, at de synes, her er utrolig flot".

Endelig skal der ikke kimses ad effekten, når man tager sin daglige rundtur i nærmiljøet: "Det, man glor på, virker jo ind på én. Når noget er kønt eller i harmoni, giver det en god fornemmelse indeni. Det kan godt spare et lægebesøg, tror jeg. Og så er det sjovt med al den snak, det har skabt. Nu har vi altid noget at tale om, når vi mødes på gaden. Og det er rigtigt godt for sådan en bette by". Den nyrestaurerede by blev indviet i sensommeren 2014.

LÆS ARTIKEL OM FONDENS HUS I BALLUM

Redaktionen afsluttet november 2012
Artikel opdateret november 2014

Tags

Kulturarv Landskab Restaurering Sønderjylland