Tidlig indsats styrker sårbare familier

Gladsaxe Kommune griber udsatte børn, mens de er små

Hele 80 % af de familier, der har afsluttet indsatsen, har fået det bedre, viser evalueringen af 'Tidlig indsats'. Modelfoto: Ole Bo Jensen

Jo tidligere, der sættes ind over for udsatte familier, des større chance har både børn og voksne for at få et godt liv. Den overbevisning fik i 2016 Gladsaxe Kommune til at søsætte projektet ’Tidlig indsats’ for at opspore og støtte udsatte familier med små børn, inden deres udfordringer voksede sig store. Den afsluttende evaluering viser, at en tidlig indsats gør en forskel.

Fra fødsel til ungdomsuddannelse
Udgangspunktet for det treårige projekt var en tung erkendelse af, at kommunen overså tegn på mistrivsel. Selvom kommunen gennem sundhedsplejersker, pædagoger, læger, lærere og andre havde kontakt med alle børn fra fødsel til ungdomsuddannelse, var alt for mange gået under radaren. Typisk fik børnene først en støtteindsats i 8-års alderen. Og det er alt for sent. Forskning viser nemlig, at udsatte børn skal opspores så tidligt som muligt, og helst allerede når mor går til jordemoder eller fortæller sin jobkonsulent, at hun er gravid.

Én fælles retning
Projektet krævede en kulturændring i kommunens tilgang til udsatte familier, for vil man opspore helt små børn i mistrivsel, er der brug for en stærk tværfaglig indsats.

Det kræver en stærk tværfaglig indsats at opspore udsatte børn tidligt. Foto: Colourbox.dk

Og tværfaglighed ”er en rigtig svær størrelse”, som Gladsaxes familie og rådgivningschef, Tine Vesterby Sørensen, fortalte i en Social Talks i januar 2020. Det kræver et tæt og vedvarende samarbejde mellem børne- og voksenområdet, ligesom det kræver enighed om retning, metode og prioritering af opgaver.

Opgaven lå imidlertid klar: En tidlig og helhedsorienteret indsats skulle identificere udfordringer, skabe stabilitet i familierne, bringe forældrene tættere på arbejdsmarkedet og give børnene en chance for at få et godt liv. Fokus lå naturligt på forældrene, for, som Tine Vesterby Sørensen udtrykte det: ”Hvis vi vil forandre noget for børnene, skal vi også forandre deres forældre”.

Tunge familier i lange forløb
Gladsaxe Kommune tog fat i familier, der sad med meget tunge sagsmapper. De udsatte forældre skulle bringes til at være rollemodeller, der kunne skabe gode rammer og livsbetingelser for dem selv og deres børn. Ved opstart var de kendetegnet ved at have været ledige i store dele af deres liv, følt sig overset af kommunen og mistet tilliden til, at systemet kunne hjælpe dem. Mange havde været overvældet af sygdom, gæld, misbrug, kriminalitet eller vold. Projektets forløb har derfor været både intensive og langvarige, i gennemsnit 10-20 måneder lange.

Hver familie har fået en helhedsorienteret plan med kort- og langsigtede mål. Foto fra evaluering: VIVE

I alt har 169 personer, 56 familier, været tilknyttet indsatsen. Hver familie har haft én indgang til kommunen med én fast familiekoordinator, som har hjulpet med at lægge en helhedsorienteret plan med både kort- og langsigtede mål.

Børn og voksne på rette vej
Den nye type kontakt mellem familierne og kommunen har givet pote. Hele 80 % af de 28 familier, der har afsluttet indsatsen, har fået det bedre. Flere er kommet tættere på beskæftigelse, specielt via aktivering og mentorstøtte, og antallet af familier, der kan klare sig selv, er to år efter indsatsens start steget med en fjerdedel til ca. 65 %. Den pæne fremgang er især tydelig hos mødrene, der står for en stigning på 35 % fra 20 % til ca. 55 %.

Evalueringen viser også, at forældrene over tid har fået tillid til deres koordinator og har taget medansvar for deres indsats. Og det kommer hele familien til gode, når forældrene lykkes. Når de får mere overskud, får børnene det også bedre. Samtidig er flere børn blevet set og imødekommet af kommunen, der allerede helt har sluppet knap halvdelen (46 %) af de børn, der har været med i indsatsen i mindst to år. Projektet bliver nu forankret i kommunens daglige drift.

Bæredygtige familier
Målsætningen om at bringe familien tættere på livsmestring og ruste udsatte børn til at bryde den negative arv ligger i forlængelse af Støttefondens begreb om udsatte familiers bæredygtighed. Fonden har derfor støttet projektet.

FAKTA

PROJEKT: Tidlig indsats
ORGANISATION: Gladsaxe Kommune
OMFANG: 56 familier
PERIODE: 2016-2019
STØTTE: 5.716.800 kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
SE MERE: Evaluering

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ