Assens Kommune

Assens Kommune vil sikre udsatte familiers bæredygtighed ved at samle sagsforløb i en tværfaglig taskforce, der giver helhedsorienteret familiestøtte

Assens Kommune bygger videre på gode erfaringer med at samle udsatte familiers sagsforløb ét sted. Foto: Colourbox.com

Socialt udsatte familier kæmper ofte med en række forskellige udfordringer og vil typisk have flere sideløbende sager hos kommunen. Det kan være svært for familierne at overskue de mange forskellige indsatser, som ikke altid er koordineret på tværs af de forskellige forvaltninger.

Assens Kommune har gode erfaringer med at samle udsatte familiers sagsforløb ét sted og inddrage familierne i at udforme deres egen målrettede indsats. Med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond vil kommunen videreudvikle metoden og dokumentere dens effekt. 

For at styrke børns velbefindende og hjælpe dem med at bryde den negative sociale arv er det vigtigt at have blik for en families samlede udfordringer. Foto: Colourbox.com For at styrke børns velbefindende og hjælpe dem med at bryde den negative sociale arv er det vigtigt at have blik for en families samlede udfordringer. Foto: Colourbox.com

Fælles familieperspektiv
Børns trivsel er ofte direkte afhængig af deres forældres trivsel, ligesom familien spiller en afgørende rolle for børns fremtidsmuligheder. For at styrke børnenes velbefindende og hjælpe dem med at bryde den negative sociale arv er det derfor vigtigt at have blik for familiens samlede udfordringer. Dette er udgangspunktet for Assens Kommunes projekt, som Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet med 9,3 mio. kr.

Helhedsorienterede sagsforløb
De helhedsorienterede sagsforløb skal øge de udsatte familiers trivsel, opbygge deres netværk, skabe en stabil skolegang for børnene og styrke forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet er at sikre familiernes bæredygtighed og understøtte børnenes mulighed for på sigt at bryde den negative sociale arv. Dette ligger i direkte forlængelse af, hvad Støttefonden prioriterer inden for fokusområdet 'Udsatte familiers bæredygtighed'

Gode erfaringer fra pilotprojekt
Indsatsen bygger videre på et satspuljefinansieret projekt, som Assens Kommune afviklede i 2014-2016. Projektet, ’Hel Familie’, viste så lovende resultater, at kommunen nu ønsker at færdigudvikle og implementere de prototyper og samarbejdsmodeller, der blev udviklet i forbindelse med pilotprojektet.

Centralt i indsatsen er, at familierne gøres til samskabere af deres egen handleplan og dermed oplever ejerskab over forløbet. Foto: Colourbox.com Centralt i indsatsen er, at familierne gøres til samskabere af deres egen handleplan og dermed oplever ejerskab over forløbet. Foto: Colourbox.com

Tværfaglig taskforce
Pilotprojektet viste blandt andet, at en effektiv måde at sikre en hurtig og bæredygtig indsats for de mest belastede familier er at samle familiernes sagsforløb hos én tværfaglig enhed, der både har en udredende og en udførende funktion.

Kommunen vil derfor etablere en enhed, der både skal stå for udredning og udarbejdelse af handleplaner for de udsatte familier og samtidig skal have beføjelserne og økonomien til at igangsætte konkrete indsatser. Dette skal sikre, at familierne oplever en sammenhængende og meningsfuld indsats.                     

Familien som samskabere                                                 
Et centralt element i indsatsen er, at familierne inddrages og gøres til samskabere af deres egen handleplan. Herved tilpasses indsatsen deres specifikke livssituation og sikrer, at familierne oplever et ejerskab over forløbet.

Projektet løber fra 2017-2019, og ambitionen er, at enheden løbende skal omfatte 40 familier.

Evaluering og udbredelse
Projektet tilknyttes følgeforskning, der skal dokumentere effekten af metoderne. I takt med at der skabes dokumentation for, at indsatsen virker, vil metoderne blive udbredt til kommunens øvrige forvaltninger.

Tags

Socialindsatsen