Assens Kommune

Assens Kommune er godt i gang med at sikre udsatte familiers bæredygtighed. En tværfaglig taskforce giver helhedsorienteret familiestøtte – og det virker

En omfattende midtvejsevaluering af projekt ’Job og familie' viser tydelig progression i både børne- og voksensager. Foto: Colourbox.com

Socialt udsatte familier kæmper ofte med en række forskellige udfordringer og vil typisk have flere sideløbende sager hos kommunen. Det kan være svært for familierne at overskue de mange forskellige indsatser, som ikke altid er koordineret på tværs af de forskellige forvaltninger.

Gode erfaringer fra pilotprojekt
Assens Kommune har gode erfaringer med at samle udsatte familiers sagsforløb ét sted og inddrage familierne i at udforme deres egen målrettede indsats.

Assens Kommune bygger videre på gode erfaringer med at samle udsatte familiers sagsforløb ét sted. Foto: Colourbox.com Assens Kommune bygger videre på gode erfaringer med at samle udsatte familiers sagsforløb ét sted. Foto: Colourbox.com

Projekt ’Job og familie’ bygger videre på et satspuljefinansieret projekt, som Assens Kommune afviklede i 2014-2016. Projektet, ’Hel Familie’, viste så lovende resultater, at kommunen nu med 9,3 mio. kr. i støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond færdigudvikler og implementerer metoden og dokumenterer dens effekt.

En omfattende midtvejsevaluering fra Deloitte viser, at forandringsteorien er holdbar. Der kan spores tydelig progression i både børne- og voksensager.

Fælles familieperspektiv
Børns trivsel er ofte direkte afhængig af deres forældres trivsel, ligesom familien spiller en afgørende rolle for børns fremtidsmuligheder. For at styrke børnenes velbefindende og hjælpe dem med at bryde den negative sociale arv har projekt ’Job og familie’ blik for familiens samlede udfordringer. I indsatsen inddrages familierne og gøres til samskabere af deres egen handleplan.

De helhedsorienterede sagsforløb er igangsat for at øge de udsatte familiers trivsel, opbygge deres netværk, skabe en stabil skolegang for børnene og styrke forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet er at sikre familiernes bæredygtighed og understøtte børnenes mulighed for på sigt at bryde den negative sociale arv. Dette ligger i direkte forlængelse af, hvad Støttefonden prioriterer inden for fokusområdet 'Udsatte familiers bæredygtighed'.

De udsatte familier bliver inddraget i deres egen målrettede indsats, som er samlet hos én tværfaglig enhed. Foto: Colourbox.com De udsatte familier bliver inddraget i deres egen målrettede indsats, som er samlet hos én tværfaglig enhed. Foto: Colourbox.com

Tværfaglig taskforce
Pilotprojektet ’Hel familie’ viste blandt andet, at en effektiv måde at sikre en hurtig og bæredygtig indsats for de mest belastede familier er at samle familiernes sagsforløb hos én tværfaglig instans, der både kan udrede og udføre.

Kommunen har derfor etableret en enhed, der står for udredning og udarbejdelse af handleplaner og samtidig har beføjelserne og økonomien til at igangsætte konkrete indsatser. Indtil videre ser det ud til at bære frugt. I midtvejsevalueringen fortæller 80 % af de voksne, at de har tillid til deres sagsbehandlere og oplever at blive lyttet til, ligesom 89 % af dem har lyst til at gøre deres liv bedre. Der er løbende ca. 40 familier i projektet.

Holdbar forandringsteori
Projektets midtvejsevaluering viser en tendens til, at børnenes trivsel og chancer for at bryde den sociale arv afhænger af forældrenes trivsel. 

Med forældres progression mod beskæftigelse falder antal indsatser til børnene, viser analysen. Med forældres progression mod beskæftigelse falder antal indsatser til børnene, viser analysen.

Når mor eller far opnår progression, flytter børnene sig også. I halvdelen af projektets indtil videre 10 lukkede børnesager er en forælder i familien kommet tættere på beskæftigelse, ligesom antallet af forebyggende indsatser per barn er faldet, når en forælder har opnået en positiv forandring.

13 % af projektets forældre er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse, og her sporer evalueringen en positiv sammenhæng mellem virksomhedspraktik og efterfølgende beskæftigelse. Assens Kommune vil dog fremadrettet holde øje med, om de primært hjælper de voksne, der er tættest på beskæftigelse, da de virksomhedsrettede indsatser steg i første del af projektet for siden at falde.

Assens Kommune kan også konkludere, at 18 % af projektets aktive børnesager er lukket – altid efter en forebyggende foranstaltning. Næsten alle børnene har modtaget mindst én indsats i projektperioden, og flere børn end tidligere får forebyggende foranstaltninger. Antallet af anbringelser i plejefamilier har ikke ændret sig.

I projektperioden er kommunens udgifter for familierne ligeledes stabile. Samtidig fremgår det, at den gennemsnitlige udgift per familiemedlem stiger i halvåret op til en forælders progression for derefter at falde.

Evaluering og udbredelse
I takt med at der skabes dokumentation for, at indsatsen virker, vil metoderne blive udbredt til kommunens øvrige forvaltninger.

Den kvantitative del af midtvejsevalueringen er foretaget i februar 2019. Anbefalingerne er blandt andet at øge tempoet i den tidlige afklaring af familierne, lukke børnesager hurtigere og sammen med virksomhederne finde flere jobs til de voksne.

Tags

Socialindsatsen