Settlementet

Intensive og helhedsorienterede beskæftigelsesforløb styrker langtidsledige borgeres mestringsevner og arbejdsmarkedskompetencer.

Settlementets ældste virksomhed, Café Sonja, har mere end 30 år på bagen og er arbejdsplads for bl.a. mennesker i fleksjob og virksomhedspraktik. Foto: Settlementet

Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere stiger, og for mange har det store menneskelige omkostninger at stå uden for arbejdsmarkedet – et af samfundets mest centrale fællesskaber. Settlementet har mange års erfaring med målgruppen og vil nu sammen med Københavns Kommune afprøve, om en længerevarende, håndholdt og helhedsorienteret indsats mere effektivt kan hjælpe langtidsledige borgere i job – også selvom de har mange andre problemer end ledighed.

Indsatsen gør brug af både partnervirksomheder og Settlementets egne socialøkonomiske butikker, hvor de ledige får mulighed for at opbygge et kompetencesæt i deres eget tempo med støtte fra mentorer. Sideløbende får borgerne hjælp til deres øvrige udfordringer, såsom misbrug, gæld, lavt selvværd, boligproblemer, mangelfuldt socialt netværk og helbredsproblemer af fysisk eller psykisk karakter.

Børnetøjsbutikken Heidi & Bjarne slog dørene op i 2014 og fungerer som en rummelig arbejdsplads. Foto: Settlementet

Livsmestring og arbejde
Forløbene kan vare op til 12 måneder afhængigt af den enkeltes behov, og i alt 300 udsatte borgere i alderen 18-66 år indgår i projektet. Målet er, at 30 % kommer i ordinært arbejde og 20 % i fleksjob eller lignende efter gennemført forløb, ligesom deltagerne skal have styrket deres arbejdsidentitet, helbred og evne til at håndtere hverdagen.

Settlementets indsats er en hjælp til selvhjælp, der skal styrke udsatte borgeres livsmestringsevner og arbejdsmarkedsrettede kompetencer – til gavn for såvel den enkelte som samfundet. Indsatsen ligger derfor inden for den A.P. Møllerske Støttefonds fokusområde ’Livsmestring, uddannelse og arbejde’.

Projektet løber over en femårig periode og har modtaget 25,2 mio. kr. i støtte fra Fonden.

Socialøkonomiske trædesten
Projektet er baseret på et nært samarbejde med otte socialøkonomiske virksomheder i Saxogade på Vesterbro, hvoraf Settlementet driver seks.

Projektet er baseret på et nært samarbejde med otte socialøkonomiske virksomheder i Saxogade på Vesterbro. Billede: Settlementet

Virksomhederne bruges som ’trædesten’, der med praktikforløb forbereder projektdeltagerne til at indgå på det ordinære jobmarked. Praktikforløbene skræddersyes til den enkelte og lægger vægt på såvel faglige og sociale kompetencer som personlige mestringsstrategier. Borgerne sluses over i ordinære jobs, bl.a. i Settlementets kommercielle partnervirksomheder, så snart de er parat til det.

Settlementets opbygning af stærke socialøkonomiske virksomheder sker med støtte fra Tuborgfondet og Realdania.

Mentorstøtte og rådgivning
Sideløbende med de kompetenceopbyggende praktikforløb tilbydes borgerne rådgivning og mentorstøtte, der skal hjælpe dem med at arbejde målrettet med deres forskellige udfordringer.

Borgerne i projektet tilbydes også individuel rådgivning og støtte. Foto: Settlementet

Tilbuddet om individuel støtte gælder også, efter borgeren har gennemført praktikforløbet i de socialøkonomiske virksomheder og er blevet indsluset på en ordinær arbejdsplads. Dette skal sikre en god overgang til det ordinære arbejdsmarked med et tryghedsskabende efterværn.

Evaluering, forankring og udbredelse
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd evaluerer indsatsen på baggrund af et flerstrenget, forskningsbaseret evalueringsdesign. Evalueringen har fokus på at undersøge virkning og beskæftigelsesmæssig effekt samt samfundsøkonomiske gevinster ved de anvendte metoder.

Indsatsen udvikles med henblik på fremtidig implementering og forankring i Københavns Kommune og efterfølgende udbredelse til andre kommuner. Erfaringer fra indsatsen videregives blandt andet i en metodehåndbog og gennem konferencer for relevante aktører på området.

FAKTA

PROJEKT: Effektiv kompetenceopbygning, socialøkonomiske trædesten og trygge overgange
ORGANISATION: Settlementet på Vesterbro
OMFANG: Op til 360 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
PERIODE: 2017-2022
STØTTE: 25,2 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
ANDEN STØTTE: Københavns Kommune 8,5 mio. kr.
LÆS MERE: Settlementet
Evalueringsrapport

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ