Vordingborg Kommune

Coaching, øget selvbestemmelse og en bredere indsatsvifte skal gøre flere borgere selvforsørgende

Antallet af borgere på langvarig offentlig forsørgelse er stigende i Vordingborg Kommune, og det har store negative konsekvenser for såvel den enkelte borger som for samfundet.

Kommunen vil derfor forsøge sig med en alternativ og nytænkende kommunal model, der skal gøre flere borgere selvforsørgende gennem en markant intensiveret beskæftigelsesindsats og et øget fokus på borgerens egne ressourcer. 

Viften af mulige indsatser er bredere end det, kommunen traditionelt tilbyder - det kan f.eks. være støtte til en hovedrengøring. Foto: Colourbox.dk

Ansvar for eget liv
I projektet ’Ansvar for eget liv’ får borgere på langvarig offentlig forsørgelse hjælp til selvhjælp på en ny måde. Kommunens sagsbehandlere skal indtage en langt tættere og mere coachende relation til borgerne, som støttes i selv at vurdere, hvordan de bliver klar til at mestre livet og komme i job. Indsatsen bygger på elementer, der står centralt i Den A.P. Møllerske Støttefonds fokusområde 'Livsmestring, uddannelse og arbejde', og Vordingborg Kommune har derfor fået bevilget 10,5 mio. kr., som skal bruges til at udvikle og afprøve den nye, alternative indsatsmodel. 

Bred vifte af opkvalificerende tilbud
Et særligt element er, at borgeren – i samarbejde med sagsbehandleren – kan vælge aktiviteter, der ligger ud over den indsatsvifte, kommunen traditionelt tilbyder, også selvom de måtte være dyrere. For nogle kunne det vigtigste være at få mulighed for at tage børnene med på udflugt, mens andre måske har brug for hjælp til en hovedrengøring eller den daglige oprydning.

Støtte til at deltage i foreningsliv kan også være en del af hjælpen til selvhjælp. Foto: Colourbox.dk Støtte til at deltage i foreningsliv kan også være en del af hjælpen til selvhjælp. Foto: Colourbox.dk

Det er også muligt, at borgeren særligt ønsker at arbejde med sin personlige fremtræden og for eksempel ville have gavn af en tandbehandling, et nyt sæt tøj eller psykologhjælp. Endelig kan det også være, at der er brug for støtte til at deltage i foreningslivet eller til at få genetableret en relation til familien. 

Lignende forsøg er afviklet med held i England, og Aarhus Kommune afprøver aktuelt metoden ”selvbudgettering” i projektet ’Langtidsledige tager teten’, som ligeledes bygger på at styrke udsatte borgeres selvbestemmelse i jobindsatsen. 

Relationsbåret samarbejde
En anden central del af indsatsen består i at skabe et mere relationsbåret samarbejde mellem sagsbehandler og borger, hvor sagsbehandleren på én gang fungerer som myndighedsarbejder, mentor, coach og kommunal koordinator for borgeren. Dette indebærer blandt andet, at sagsbehandleren i højere grad skal kunne møde borgeren, hvor borgeren er – både ved at tilpasse indsatsen til borgerens specifikke situation, men også helt konkret ved, at møder eksempelvis kan foregå hjemme hos borgeren eller i en anden tryg ramme.

Sagsbehandlerne uddannes til at understøtte borgeren i at blive selvforsørgende. Modelfoto: Colourbox.dk Sagsbehandlerne uddannes til at understøtte borgeren i at blive selvforsørgende. Modelfoto: Colourbox.dk

Den mere intensive og fleksible indsatsmodel forudsætter, at antallet af sager pr. sagsbehandler halveres, så der er tilstrækkelig tid til hver enkelt borger. Derudover skal sagsbehandlerne uddannes til bedre at kunne understøtte en proces, hvor borgeren selv evner og har lyst til at tage ansvar for at blive selvforsørgende. Sagsbehandlerne skal derfor gennemgå et uddannelsesforløb, hvor de på betryggende vis lærer at indtage en coachende rolle og bliver bedre til at understøtte borgeren i selv at tage ansvar for sin udvikling. Metoden baserer sig på, at den enkelte borger ser muligheder i tilgangen og har gavn af den nye form for relation til sagsbehandleren, og forsøget fortsættes kun, hvis der er gode effekter. 

Forskningstilknytning, forankring og medfinansiering
Syddansk Universitet følger og evaluerer projektet. Evalueringen vil først og fremmest sætte fokus på, hvor stor indsatsens effekt er for borgerne, herunder hvor mange der kommer i arbejde eller uddannelse og bliver selvforsørgende. Forsøgsgruppen består af 100 aktivitetsparate borgere og vil blive sammenlignet med en kontrolgruppe bestående af 300 tilsvarende kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse i kommunen.

Evalueringen vil derudover undersøge, om den besparelse, som kommunen opnår ved, at målgruppen bliver selvforsørgende, på sigt kan finansiere omkostningerne til indsatsen. Hvis businesscasen viser sig at være bæredygtig, vil kommunen gøre indsatsmodellen til et permanent tilbud og forankre den i den almindelige drift.       

Kommunen medfinansierer indsatsen gennem de ressourcer, som kommunen i forvejen ville anvende på målgruppen, mens tilskuddet fra Den A.P. Møllerske Støttefond bruges til at udvikle, afprøve og dokumentere den nye, alternative indsatsmodel og sikre, at kommunen kan opkvalificere sagsbehandlere, opnå et lavere antal borgere pr. sagsbehandler og have ressourcer til at benytte en bredere indsatsvifte.

Redaktionen afsluttet august 2017

Tags

Socialindsatsen